Regulamin Samorządu
Napisa�: Aleksandra Dworaczek   
Tuesday, 20 November 2007

REGULAMIN

 

Samorządu Słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego

w Bielsku Białej

  

I Postanowienia ogólne

 

§ 1

 
 1. Wszyscy słuchacze Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej, zwanego dalej Kolegium, tworzą samorząd słuchaczy, zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd działa poprzez swoje organy, którymi są: Zebranie Samorządu i Rada Samorządu.
 3. Samorząd działa na podstawie §49 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 roku w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104 poz. 664 z 04 września 1997 roku; wraz z późniejszymi zmianami), §7 ust. 1 Statutu Kolegium z 25 czerwca 2004 roku, §1 ust. 8 Regulaminu Kształcenia Kolegium oraz Regulaminu Samorządu Słuchaczy Kolegium.
 4. Samorząd ma prawo używania pieczątki. Charakterystyka pieczątki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  

II Prawa i obowiązki

 

§ 2

 

Samorząd uczestniczy w realizacji celów Kolegium, którymi są:

 1. kształcenie i przygotowywanie słuchaczy do zawodu nauczyciela i wychowawcy oraz doskonalenie nauczycieli według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 2. rozwijanie u słuchaczy postaw poszukujących, krytycznych, otwartych; wychowanie ich w duchu tolerancji, poszanowania prawdy, szacunku dla racji i praw innych ludzi oraz patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa,
 3. zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i dbanie o rozwój fizyczny słuchaczy,
 4. stworzenie słuchaczom optymalnych warunków nauki i rozwoju własnej osobowości,
 5. rozwijanie u słuchaczy motywacji do pracy nauczycielskiej oraz zainteresowań procesami uczenia się i wychowania.
 

§ 3

 

Samorząd w szczególności:

 1. ma prawo do udziału w pracach komisji opracowującej Regulamin Kształcenia Kolegium i przyjęcia do realizacji tego regulaminu,
 2. ma prawo zgłaszania poprawek do Regulaminu Kształcenia Kolegium poprzez swojego przedstawiciela w Radzie Programowej Kolegium,
 3. deleguje przedstawicieli do kolegialnych Organów Kolegium, zwłaszcza do Rady Programowej Kolegium i Komisji Dyscyplinarnej Kolegium,
 4. uczestniczy w podejmowaniu przez Komisję Dyscyplinarną decyzji dotyczącej ukarania słuchacza,
 5. organizuje w porozumieniu z Dyrekcją Kolegium uroczystości okolicznościowe oraz współpracuje z Dyrekcją Kolegium przy organizacji stałych uroczystości Kolegium,
 6. zwraca się do Dyrektora Kolegium z prośbą o zarządzenie w ciągu roku szkolnego godzin lub dni wolnych od zajęć,
 7. wspiera i inicjuje działania słuchaczy w zakresie aktywności naukowej, artystycznej i sportowej,
 8. wyraża opinie we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem Kolegium, zwłaszcza w sprawach planów i programów nauczania, praktyk zawodowych, toku kształcenia i obsady zajęć,
 9. wyraża opinie środowiska słuchaczy i broni jego praw.
 

§ 4

 

Samorząd poprzez swojego przedstawiciela w Radzie Programowej Kolegium uczestniczy w kształtowaniu i realizacji programu pracy Rady Programowej.

 

§ 5

 

Samorząd współpracuje:

 1. z Dyrekcją Kolegium we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem Kolegium,
 2. z Kierownikami Specjalności,
 3. z Radą Mieszkańców Domu Studenta Kolegium,
 4. z organizacjami społecznymi zrzeszającymi pracowników i słuchaczy Kolegium.
  

III Zasady funkcjonowania Samorządu

 

§ 6

 
 1. Dyrekcja Kolegium zapewnia Samorządowi materialne warunki wywiązywania się z regulaminowych zadań, a w szczególności udostępnia pomieszczenie na Biuro Samorządu i wyznacza tablice na informacje Samorządu.
 2. Samorząd zobowiązany jest do 30 maja złożyć Dyrekcji Kolegium plan zapotrzebowania materiałowego na kolejny rok szkolny.
 

§ 7

 
 1. Samorząd w celu realizacji swoich zadań ma prawo do korzystania na zasadach ustalonych z Dyrekcją Kolegium z urządzeń i środków materialnych należących do Kolegium, w szczególności takich jak: pomieszczenia, kluby słuchaczy, urządzenia poligraficzne i komputery.
 2. Samorząd ma prawo do korzystania z dokumentacji i informacji będących w posiadaniu Kolegium i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Samorządu. Szczegółowe zasady korzystania przez Samorząd z dokumentacji i informacji powinny być ustalone z Dyrekcjom Kolegium.
  

IV Organy Samorządu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 8

 
 1. Zebranie Samorządu tworzą starostowie lat poszczególnych specjalności kształcenia trybu dziennego i zaocznego oraz członkowie Rady Samorządu.
 2. Zebranie Samorządu jest organem kontrolującym działalność Rady Samorządu.
 3. Zebranie Samorządu jest organem uprawnionym do podejmowania uchwał Samorządu.
 4. Rada Samorządu jest organem wykonawczym Samorządu.
 5. Organy Samorządu pochodzą z wyboru i odpowiadają przed swoimi wyborcami.
 6. Kadencja członków Rady Samorządu trwa jeden rok.
 7. Kadencja członków Zebrania Samorządu pełniących funkcję starosty roku trwa przez okres pełnienia tej funkcji.
 8. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów Samorządu mają wszyscy słuchacze Kolegium o pełnych prawach słuchaczy.
 9. Kandydatami do organów Samorządu powinni być słuchacze, którzy godnie będą reprezentować wszystkich słuchaczy Kolegium.
 10. Nie powinno się łączyć funkcji grupowego, starosty roku, członka Rady Samorządu i członka Rady Mieszkańców Domu Studenta Kolegium.
 11. Członkowie Komisji Wyborczej Samorządu nie mogą kandydować w wyborach do Rady Samorządu.
 12. Wybory do organów Samorządu są wyborami powszechnymi, tajnymi i równymi.
  

ZEBRANIE SAMORZĄDU

 

§ 9

 
 1. Zebranie Samorządu zbiera się nie mniej niż cztery razy w semestrze, a obrady są protokołowane.
 2. Spotkanie Zebrania Samorządu uważa się za mające miejsce, jeżeli w spotkaniu tym brała udział ponad połowa członków Zebrania Samorządu. W przeciwnym wypadku ustala się nowy termin spotkania.
 3. Zebranie Samorządu podejmuje na swoich spotkaniach uchwały zwykłą większością głosów, chyba że uchwała Zebrania Samorządu stanowi inaczej.
 4. Zebranie Samorządu podejmuje uchwały zgodne z Regulaminem Samorządu oraz z aktami prawnymi wyższego rzędu. Uchwały te są wiążące dla działania organów Samorządu.
 5. Zasady i tryb podejmowania uchwał przez Zebranie Samorządu określa Regulamin Zebrania uchwalony przez Zebranie Samorządu i stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu.
 6. Uchwały Zebrania Samorządu w trybie natychmiastowym podawane są do wiadomości:
  1. wszystkich słuchaczy Kolegium na tablicy ogłoszeń Samorządu,
  2. Dyrektora Kolegium na piśmie.
 7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności, a także sposób karania za nieusprawiedliwione nieobecności podczas obraz Zebrania Samorządu oraz spotkań Rady Samorządu określa uchwała Samorządu.
 8. Szczegółowe obowiązki członków organów Samorządu, zwłaszcza Rady Samorządu, określa odpowiednia uchwała Zebrania Samorządu.
 9. Szczegółowe zasady komunikacji między organami Samorządu i ogółem słuchaczy Kolegium określa uchwała Zebrania Samorządu.
 10. Zebranie Samorządu opracowuje plan zapotrzebowania materiałowego na cały rok szkolny i przedstawia go Dyrekcji Kolegium zgodnie z postanowieniem §6 ust. 2.
 11. Zebranie Samorządu określa uchwałą szczegółowe zasady kandydowania do organów Samorządu oraz szczegółowe obowiązki i zasady przeprowadzania wyborów.
 12. Zarząd Samorządu określa uchwałą tryb odwołania członka organu Samorządu przez wyborców.
  

RADA SAMORZĄDU

 

§ 10

 
 1. Rada Samorządu reprezentuje Samorząd na terenie i poza terenem Kolegium.
 2. Rada Samorządu opiekuje się Biurem Samorządu, a zwłaszcza określa terminy dyżuru Rady.
 3. Rada Samorządu jest zobowiązana do spotykania się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Spotkania te są protokołowane, a obecność na nich jest obowiązkowa.
 4. Rada Samorządu przedstawia wyniki swojej pracy Zebraniu Samorządu cyklicznie co trzy miesiące.
 

§11

 
 1. Rada Samorządu podejmuje decyzje przy obecności przekraczającej połowę liczebności członków Rady zwykła większością głosów.
 2. Rada Samorządu może odwołać wszystkich wyznaczonych przez siebie przedstawicieli, członków Komisji Wyborczej Samorządu oraz Sekretarza Samorządu za przekroczenie przez nich swoich uprawnień oraz za uchylanie się przez nich od wypełniania swoich obowiązków.
 3. Rada Samorządu powołuje spośród swych członków Komisję Wyborczą Samorządu do 30 czerwca.
 4. Rada Samorządu w razie potrzeby wyznacza w zastępstwie przewodniczącego Samorządu przedstawiciela do Rady Programowej Kolegium. Zmiana ta powinna być uzgodniona z Dyrektorem Kolegium.
 5. Rada Samorządu w razie potrzeby wyznacza spośród swego grona przedstawiciela do Komisji Dyscyplinarnej Kolegium.
 6. Rada Samorządu wyznacza swego grona przedstawiciela do uczestniczenia w przygotowaniu rozkładu zajęć dydaktycznych w Kolegium.
 7. Rada Samorządu w razie potrzeby wyznacza spośród swego grona przedstawiciela do uczestniczenia w egzaminie komisyjnym.
 

§12

 

Rada Samorządu opiniuje wnioski słuchaczy dotyczące zwolnienia w całości lub części z opłaty za zajęcia dydaktyczne.

  

KOŃCOWE PRZEPISY

 

§13

 
 1. Przewodniczący Samorządu ponosi przed ogółem słuchaczy Kolegium odpowiedzialność za wykonanie planowanych zadań.
 2. Przewodniczący Samorządu wchodzi w skład Rady Programowej Kolegium.
 3. Przewodniczący Samorządu godnie reprezentuje Samorząd na wszystkich uroczystościach Kolegium.
 

§14

 
 1. Członkowie Zebrania Samorządu, którzy pełnią funkcję starostów roku, zobowiązani są do bieżącej współpracy z grupowymi we właściwej sobie specjalności (z podziałem na tryb dzienny i zaoczny).
 2. Starostowie roku, będący członkami Zebrania Samorządu, są zobowiązani w szczególności do: przekazywania słuchaczom właściwej specjalności informacji o działalności organów Samorządu oraz konsultowania planowanych uchwał w gronie słuchaczy właściwej specjalności.
  

V Wybory Samorządu

 

§15

 
 1. Wyboru starosty roku w danej specjalności (z podziałem na tryb dzienny i zaoczny) dokonuje się do 31 października.
 2. Wybory na starostę roku przeprowadzane są przez słuchaczy właściwego roku danej specjalności pod opieką Komisji Wyborczej Samorządu.
 3. Wyniki wyborów na starostę roku Komisja Wyborcza Samorządu ogłasza w terminie trzech dni i podaje do wiadomości słuchaczy w gablocie Samorządu.
 4. Zebranie Samorządu określa uchwałą szczegółowe zasady kandydowania do organów Samorządu oraz szczegółowe obowiązki i zasady przeprowadzania wyborów.
 

§16

 
 1. Skład maksymalnie dziesięcioosobowej Rady Samorządu wyłaniany jest w wyniku wyborów.
 2. Wybory do Rady Samorządu  przeprowadza się najpóźniej do 15 maja.
 3. Wybory do Rady Samorządu przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą Samorządu.
 4. Wyniki wyborów do Rady Samorządu Komisja Wyborcza Samorządu ogłasza w terminie trzech dni i podaje do wiadomości ogółu słuchaczy na tablicy ogłoszeń Samorządu.
 5. Przewodniczącym Samorządu zostaje kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w wyborach do Rady Samorządu.
 6. Zastępcą Przewodniczącego Samorządu zostaje kandydat, który uzyskał drugą co do wielkości ilość głosów w wyborach.
 

§17

 
 1. Pierwsze spotkanie Rady Samorządu odbywa się w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów do Rady Samorządu.
 2. Na pierwszym spotkaniu Rady Samorządu wybiera się Sekretarza Rady Samorządu.
 

§18

 
 1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Samorządu upływa wraz z końcem kadencji.
 2. W szczególnych przypadkach wygaśniecie mandatu członka organu  Samorządu upływa wraz z chwilą:

1)      skreślenia słuchacza z listy słuchaczy,

2)      ukończenia kształcenia,

3)      zrzeczenia się mandatu,

4)      prawomocnej decyzji o ukaraniu słuchacza przez Komisję Dyscyplinarną Kolegium lub Radę Programową Kolegium,

5)      pozbawienia funkcji na mocy uchwały przez Zebranie Samorządu,

6)      odwołania przez wyborców.

  

VI Sekcje Samorządu

 

§19

 
 1. Przy organach Samorządu mogą działać na podstawie właściwej uchwały sekcje naukowe, kulturalne, sportowe i inne.
 2. Sekcje wymienione w ust. 1 podlegają kontroli Samorządu. Szczegółowe zasady kontroli określa uchwała wymieniona w ust. 1
  

VII Przepisy przejściowe

 

§20

 

Do czasu przeprowadzenia wyborów zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Samorządu, organami Samorządu pozostają organy funkcjonujące na podstawie Regulaminu Samorządu z dnia 20 grudnia 1992 roku wraz  z późniejszymi zmianami.

  

VIII Przepisy końcowe

 

§21

 

Dyrektor Kolegium uchyla niezgodne z prawem uchwały organów Samorządu.

 

§22

 
 1. Organy Samorządu mają prawi do zawieszenia swojej działalności na mocy uchwały, w której określony powinien być też sposób wznowienia działalności organów.
 2. Organy Samorządu mogą się rozwiązać na mocy uchwały.
 3. W sytuacji, gdy organy Samorządu nie funkcjonują w wyniku rozwiązania się, inicjatywa powołania nowych organów w wyniku wyborów określonych w niniejszym Regulaminie przysługuje grupie co najmniej siedmiu grupowych albo grupie co najmniej dwudziestu słuchaczy. Grupowi tworzą Komisję Wyborczą Samorządu albo grupa słuchaczy wyznacza ze swego grona Komisję Wyborczą Samorządu.
 

§23

 
 1. Zmiany w Regulaminie Samorządu wprowadzane są przez organy Samorządu.
 2. Regulamin Samorządu uchwala ogół słuchaczy Kolegium za pośrednictwem starostów roku, którzy z ramienia właściwej specjalności, głosują w sprawie przyjęcia przez słuchaczy Regulaminu Samorządu.
 3. Starosta roku ma prawo do wystąpienia w imieniu swojej specjalności, jeżeli opinię w sprawie przyjęcia Regulaminu Samorządu wyraziła co najmniej połowa słuchaczy danego roku właściwej specjalności.
 4. Starosta roku głosuje za przyjęciem Regulaminu Samorządu, jeżeli zwykła większość opinii określonych w ust. 3 stanowiła przyjęcie Regulaminu Samorządu. Starosta roku głosuje przeciwko przyjęciu Regulaminu Samorządu, jeżeli zwykła większość opinii określonych w ust. 3 odrzuciła przyjęcie Regulaminu Samorządu. Starosta roku wstrzymuje się od głosu, jeżeli warunek określony w ust. 3 jest spełniony, a nie uzyskano zwykłej większości głosów za lub przeciw przyjęciu Regulaminu Samorządu.
 5. Regulamin Samorządu zostaje przyjęty przez Samorząd, jeżeli w głosowaniu wzięła udział ponad połowa starostów roku i zwykła większość głosowała za przyjęciem Regulaminu Samorządu.
 6. Regulamin Samorządu wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Radę Programową Kolegium jego zgodności ze Statutem Kolegium.
  
Zmieniony ( Tuesday, 20 November 2007 )