Technologie informacyjne
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Technologie informacyjne

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Laboratorium (ćwiczenia): 85h

ROK (SEMESTR)

III, semestr 5 i 6
 

CELE KSZTAŁCENIA

Celami kształcenia jest

-          przygotowanie do aktywnej roli w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa opartego na wiedzy praktycznej oraz do własnej edukacji całożyciowej,

-          przygotowanie do posługiwania się w warsztacie dydaktycznym i rozwoju własnym technologiami informacyjnymi, w tym współczesnymi systemami wspomagania nauczania-uczenia się online.

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien

-          posiąść umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi wspomagania procesu nauczania-uczenia się związanymi z sieciową informacją i w zakresie ich wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz rozwoju własnym do uczenia się, wspomagania dydaktyki i przygotowywania prostych narzędzi,-          w szczególności posiąść umiejętność posługiwania się nowoczesnymi środkami dydaktycznymi w zakresie potrzebnym do ich wykorzystania w nauczaniu matematyki,-          mieć świadomość specyfiki nauczania z wykorzystaniem narzędzi online, specyfiki tworzenia się i utrzymywania relacji w grupie wirtualnej, specyfiki pokolenia mobilnego,-          potrafić dobierać narzędzia i metody stosownie do potrzeb i kontekstu pedagogicznego i technologicznego.

MATERIAŁ NAUCZANIA

Część pierwsza – ogólna:

·        Epoka cyfrowa i jej wyznaczniki – technologia i rynek pracy; prawa Moore’a, Gildera i Metcalfa. Szkoła jako instytucja ucząca się.

·        Miejsce e-kształcenia w edukacji całożyciowej, w rozwoju nauczyciela oraz ucznia szkoły młodzieżowej. Kształcenie hybrydowe.

·        Usytuowanie aktywizujących metod nauczania w e-kształceniu. Metoda projektu i metoda WebQuestu.

·        Narzędzia wspomagające e-kształcenie. LMS, CMS, LCMS. Otwarte platformy e‑learningowe oparte na WWW.

·        Narzędzia platformy do wspomagania, kontroli i zarządzania procesem dydaktycznegym.

·        Role uczestników kształcenia online.

·        Elementy budowy e-kursów. Specyfika komunikacji sieciowej. Specyfika grup wirtualnych.

·        Multimedia. Specyfika multimediów online. Tworzenie i przetwarzanie multimediów online. Podstawy przekazu multimedialnego online.

·        Nowe trendy: m-Learning. Specyfika percepcji pokolenia mobilnego. Narzędzia mobilne.

·        Projekt grupowy długoterminowy: tworzenie kursu online na wybrany i uzgodniony temat w zespołach.

Część druga - specjalistyczna:

·        Zastosowanie kalkulatorów, kalkulatorów graficznych, komputerów w procesie kształcenia pojęć matematycznych oraz ich rola w przezwyciężaniu trudności występujących w tradycyjnym nauczaniu matematyki podczas kształtowania pojęć.

·        Zastosowanie kalkulatorów graficznych, komputerów, magnetofonu, videoscenek w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Rola tych środków w przezwyciężaniu typowych trudności towarzyszących uczniowi w trakcie rozwiązywania zadań i problemów.

·        Zastosowanie kalkulatorów, kalkulatorów graficznych w prowadzeniu rozumowań matematycznych.

·        Rola komputera w procesie kształtowania języka matematycznego.

·        Zalety i zagrożenia wynikające ze stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych w nauczaniu matematyki.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, z regularnym wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania oraz innych systemów informacyjnych online. Powinien być nieodzownie prowadzony równolegle z pracą zdalną w grupach wirtualnych. Jak największa część komunikacji powinna być realizowana za pomocą mechanizmów platform zdalnego nauczania i innych narzędzi komunikacji cyfrowej.

W pracy nad projektem grupowym jest wskazane zapraszanie przez studentów do współpracy osób z zewnątrz (zwłaszcza czynnych nauczycieli oraz uczniów) do ról stosownych ze względu na przyjętą metodykę oraz tematykę projektów oraz osadzanie projektów w realnych środowiskach – np. współpracujących placówek szkolnych.

Przedmiot powinien być realizowany metodą długoterminowego projektu grupowego.

Produkt projektu powinien być udostępniany publicznie (zależnie od przyjętych zasad projektowych jako ogólnodostępne zasoby, bądź dla wybranych adresatów – np. współpracującej szkoły).

W części drugiej pracownia dydaktyczna powinna być wyposażona także w zestawy różnorodnych kalkulatorów, kalkulatorów graficznych lub/i ich emulatorów/symulatorów.

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Założone osiągnięcia studenta:

§         zna zasady pracy metodą projektu grupowego,

§         potrafi wyszukiwać, dobierać i stosować narzędzia wspomagające z zakresu TI adekwatnie do potrzeb wspomagania warsztatu wykonywanych zadań dydaktycznych oraz innych elementów procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz własnego procesu kształcenia i rozwoju,

§         umie się posługiwać elektronicznymi mapami mentalnymi dla wspomagania burzy mózgów oraz różnych sytuacji dydaktycznych,

  • zna podstawy zarządzania wiedzą wspomaganego cyfrowymi narzędziami trzeciej generacji.

§         zna najważniejsze zasady i zjawiska komunikacyjne i społeczne swoiste dla procesu nauczania-uczenia się wspomaganego lub realizowanego za pomocą platformy zdalnego nauczania,

§         potrafi posługiwać się platformą zdalnego nauczania w zakresie jej najważniejszych funkcji,

§         potrafi tworzyć proste kursy na platformie zdalnego nauczania, w tym z wykorzystaniem przygotowywanych przez siebie multimediów,

§         potrafi realizować złożone przedsięwzięcie dydaktyczne w ramach zespołu projektowego i w tym celu wykonywać zaplanowane zadania we współpracy zespołowej.

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywność na zajęciach, aktywność na platformie zdalnego nauczania oraz – przede wszystkim - ocena pracy projektowej). Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie metod projektu i WebQuest’u. Ocena pracy projektowej powinna być konstruowana tak, by systemowo uwzględnić elementy samooceny, wzajemnej oceny oraz oceny zewnętrznej.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Opracowany program jest oparty na założeniach konstruktywizmu, w tym w szczególności idei uczenia się zespołowego, współpracy grupowej, samodzielnego zdobywania oraz tworzenia wiedzy i umiejętności.

LITERATURA

PODSTAWOWA:Hojnacki L.: Bliskie kontakty ze zdalnym nauczaniem. Miejsce platformy zdalnego nauczania w stacjonarnym kształceniu nauczycieli  [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli, red: B. Kędzierska, J Migdałek,  RABID, Kraków 2004.

Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. WAM, Toruń 2003.

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów, IMPULS, 2006.

Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. WSiP, Warszawa 1999.

Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. WAM, Toruń 2002.

UNESCO. Information and communication technology in education. A curriculum for schools and programme of teacher development. Division of Higher Education, UNESCO, 2002. Dostępny:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf
Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion 2005.Wybrane artykuły z czasopism online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.edu.pl)

-          Wirtualna Edukacja, IEEE,  http://lttf.ieee.org/we

-          E-mentor, SGH, http://e-mentor.edu.pl/

-          Gazeta IT  http://www.gazeta-it.pl/

Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.edu.pl)

D. Gaul, Elektroniczne sprawdziany z matematyki dla gimnazjum, Wydawnictwo ,,Dla szkoły'', Bielsko-Biała 1999.

H. Kąkol (red.), Matematyka i komputery, SNM, Bielsko-Biała 1999.

H. Kąkol (red.), Matematyka z elementami informatyki dla gimnazjum, Zeszyt 1, Wydawnictwo ,,Dla szkoły'', Bielsko-Biała.

H. Kąkol (red.), Matematyka z elementami informatyki dla gimnazjum, Zeszyt 2, Wydawnictwo ,,Dla szkoły'', Bielsko-Biała.

W. Pająk, Analiza problemów otwartych wspomaganych Cabri, Wydawnictwo ,,Dla szkoły'',
Bielsko-Biała 1999.

DODATKOWA:Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. WFPT, Kraków 1999. Dostępny: http://media.miks.uj.edu.pl/~kkims/si.pdf  Gołębniak B. D. (red.): Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa 2002Gram, T.,  Mark, T., McGreal R., A survey of new media development and delivery software for internet-based learning. Raport dla Industry Canada, Science Promotion and Academic Affairs Branch, 1999Jones B., Valdez G. i inni: Plugging In. Choosing and using educational technology. NCREL, Washington, USA 1995Jukes I.: Understanding Digital Kids. Teaching & Learning in the New Digital Landscape,  InfoSavvy Group 2005. Dostępny: http://www.thecommittedsardine.net/infosavvy/education/handouts/it.pdfLe Blanc D.: Instructional design for distributed collaborative learning environments based on sociocultural constructivist theories. Simon Fraser University 2003. Dostępny:
http://www.globalschoolnet.org
Prensky M.: Digital Natives, Digital Immigrants. [w:] On the Horizon, NCB Uiversity Press, Vol. 9, No 5 2001Rieber L., Effects of animated visuals on incidental learning and motivation. 
[w:] Convention of AECT,  Dallas, Texas. (ERIC ED323943) 1990
UNESCO. Information and communication technology in education. A curriculum for schools and programme of teacher development. Division of Higher Education, UNESCO, 2002. Dostępny:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pd

Dydaktyczne programy komputerowe i dla kalkulatorów graficznych.

Matematyka, Czasopismo dla nauczycieli, WSiP, Wrocław.

Matematyka i Komputery, czasopismo Grupy Roboczej SNM, Wilkowice.

Nauczyciele i Matematyka [NiM], Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Bielsko-Biała.

INNE ŹRÓDŁA ONLINE:

Platforma Moodle                 http://moodle.org

WebQuest                             http://www.webquest.org

Taksonomia WebQuest        http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.htmlProces WebQuest                 http://www.ozline.com/webquests/design.html

Gazeta IT                              http://www.gazeta-it.pl/ (działy Edukacja i Zarządzanie wiedzą)

E-pedagogika – wybór tekstów http://e.pedagogika.net