Programowanie obiektowe
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Programowanie obiektowe

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z Informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład 1, Ćwiczenia 3 (razem 55h)

ROK (SEMESTR)

III rok (semestr 6)
 

CELE KSZTAŁCENIA

 Słuchacze:-Zapoznają się z podstawowymi programowania zorientowanego obiektowo.-Uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające tworzyć proste aplikacje

Posiadające graficzny interfejs użytkownika.

-Tworzy aplety osadzane na stronach WWW

-Współdziała w tworzeniu wspólnego projektu

-Przygotowują dokumentacje pozwalającą wykorzystywać innym osobom napisane przez siebie klasy, metody, interfejsy

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1.      Programowanie zorientowane obiektowo.

2.      Enkapsulacja

3.      Dziedziczenie

4.      Pakiet JDK

5.      Konwersja typów w wyrażeniach

6.      Klasy, obiekty oraz metody

7.      Zmienne referencyjne

8.      Konstruktory

9.      Użycie modyfikatorów dostępu

10.  Polimorfizm

11.  Korzystanie z klas abstrakcyjnych

12.  Pakiety i interfejsy

13.  Obsługa wyjątków

14.  Programowanie wielowątkowe

15.  Obsługa zdarzeń

16.  Używanie komponentów klasy Swing

17.  Klasy zarządzające układem graficznym

18.  Praca z obrazami i innymi mediami

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie zajęć studenci samodzielnie realizują zadania programistyczne. Porozumiewają się w celu dokonania niezbędnych uzgodnień umożliwiających połączenie samodzielnie tworzonych modułów w jeden spójny i poprawnie działający program

Proponowane metody pracy:

  • Wykład
  • Ćwiczenia realizowane metodą projektu.
   

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien:

  • Posiadać umiejętności samodzielnej realizacji modułu projektu programistycznego realizowanego przez grupę.
  • Potrafić zaprojektować i zrealizować graficzny interfejs użytkownika
  • Umieć realizować zadań programistyczne tworząc czytelny i przejrzysty kod zawierający niezbędne komentarze.
  • Potrafić zaprogramować aplet i osadzić go na stronie WWW..
  • Potrafi sporządzić czytelną dokumentacje realizowanego zadania
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program wykorzystuje, idee kształtowania kompetencji kluczowych związanych z pracą zespołową i komunikacją interpersonalną.

Jest oparty na założeniach teorii konstruktywistycznej. 

  

LITERATURA

 

1.      Patric Niemeyer, Jonathan Knudsen Wprowadzenie Java

2.      Herbert Schildt Java2 Kurs podstawowy

3.      Bruce Eckle Thinking in Java

4.      Krzysztof Barteczko Java od podstaw do technologii.