Pracowania dydaktyki informatyki
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Pracowania dydaktyki informatyki

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

15 godzin w semestrze (1 godzina tygodniowo)

ROK (SEMESTR)

Rok III, semestr5


 

CELE KSZTAŁCENIA

 
 1. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do nauczania informatyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej i klasach 1 – 3 gimnazjum, w tym:
 •  
  1. metodyczne przygotowanie do nauczania przedmiotu informatyka zgodnie z głównymi, aktualnie funkcjonującymi programami nauczania, z wykorzystaniem różnych typów podręczników, różnorodnych programów komputerowych, pomocy dydaktycznych i środków technicznych.
 •  
  1. wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające przyszłemu nauczycielowi na samodzielne planowanie procesu dydaktycznego i kierowanie nim z uwzględnieniem zmian w programach i podręcznikach, pojawienia się nowych środków dydaktycznych i technicznych oraz rozwoju wiedzy dydaktycznej.

MATERIAŁ NAUCZANIA

 • standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki
 • podstawy programowe – omówienie,
 • programy nauczania – podstawowe kryteria doboru treści programowych w nauczaniu informatyki
 • kryteria wyboru podręcznika
 • cele nauczania informatyki; zadania szkoły i nauczycieli w zakresie TI.
 • metody prowadzenia zajęć z informatyki (problemowe, metoda projektu grupowego i in.)
 • scenariusz lekcji - czynności nauczyciela i czynności ucznia
 • plan wynikowy do nauczania przedmiotu Informatyka
 • współpraca nauczyciela informatyki z nauczycielami innych przedmiotów
 • realizacja ścieżek edukacyjnych (edukacja medialna)
 • wybrane problemy nauczania informatyki (m.in. metodyka nauczania algorytmiki)  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

 • metoda poszukująca i ćwiczeniowa, elementy metody podającej
 • praca w grupach, z elementami pracy zespołowej.

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

 

Osiągnięcia studenta:

 • Zna aktualną podstawą programową nauczania informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • Zna cele nauczania informatyki,
 • Zna literaturę przydatna nauczycielowi informatyki w jego pracy dydaktycznej,
 • Zna różne metody i formy pracy na lekcji informatyki,
 • Zna różne sposoby oceniania wiedzy uczniów z informatyki (m. in. metoda projektu),
 • Analizuje konstrukcję podręcznika szkolnego do nauczania informatyki, potrafi wskazać jego zalety i wady,
 • Analizuje przebieg lekcji informatyki, dostrzega etapy lekcji, ocenia walory dydaktyczne i organizacyjne lekcji,
 • Samodzielnie pisze konspekt lekcji informatyki z uwzględnieniem różnych metod prowadzenia lekcji, różnych sposobów oceniania osiągnięć ucznia i z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych.
 • Samodzielnie pisze plan wynikowy.
 • Projektuje lekcje informatyki uwzględniające ścieżki przedmiotowe

            Metody oceniania

 • odpowiednia frekwencja,
 • pozytywne oceny z ustalonych wymogów (kolokwia, sprawdziany ustne lub pisemne, domowe prace pisemne np. konspekt, plan wynikowy),
 • aktywność w czasie zajęć.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program jest oparty na założeniach konstruktywizmu wykorzystującego ideę uczenia się zespołowego i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności. 

LITERATURA

 

Red. Juszczyk S.,: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006

Juszczyk S., Metodyka nauczania informatyki w szkole, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001 r.

Sysło M., Elementy informatyki, PWN Warszawa 1993.

Sysło M., Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997

Praca zbiorowa, Informatyka w szkole, Wulkan, Wrocław 1993

Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki w praktyce, MIKOM, Warszawa 2002

Nowakowski Z., Witold Sikorski, Informatyka dla gimnazjalisty, Mikom Warszawa 2000

Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce. Cz I. Wybrane zagadnienia. Mikom Warszawa 2003

Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce. Cz. II. Jak uczyć. Mikom Warszawa 2003

Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce. Cz III. Jak oceniać. Mikom Warszawa 2003

Nowakowski Z, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce. Cz. 2, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 2003 r.

Różycki A.: Zadania i problemy z informatyki dla gimnazjalistów, Algorytmy, Internet, multimedia, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 2002 r.

Luliński J., Zadania konkursowe z informatyki, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 2002 r.

Suchman M.: W świat z komputerem. Cz. 3. Modelowanie, algorytmy, grafika, Ćwiczenia dla gimnazjum, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 2002 r.

Suchman M.: W świat z komputerem. Cz. 1. System, edytor, arkusz, Ćwiczenia dla gimnazjum, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 2002 r.

Bogucka B., Zbiór zadań z informatyki, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 2004 r.

Nowakowski Z., Dydaktyka informatyki w praktyce. Cz. 1, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 2003 r.

Red. Piecuch A., Dydaktyka informatyki. Problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

Furmanek W, Piecuch A., Dydaktyka informatyki. Problemy metodyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004

G. Koba, J. Bock, Informatyka - podstawowe tematy. Poradnik metodyczny, Wyd. Szkolne PWN Warszawa 1999.