Dydaktyka informatyki
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Dydaktyka informatyki

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład: 15h + laboratorium: 15h

ROK (SEMESTR)

III, semestr 5
 
CELE KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem jest przygotowanie metodyczne studentów do prowadzenia w szkole lekcji z przedmiotów związanych z TI.

MATERIAŁ NAUCZANIA
WYKŁAD:

·        Podstawowe pojęcia. Edukacja, dydaktyka, metodyka, konstruktywizm, e-kształcenie.

·        Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki.

·        Podstawy programowe, programy   nauczania. Kryteria wyboru i dostosowywanie programów. Kryteria wyboru podręczników. Standardy wymagań.

·        Zadania współczesnej szkoły i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej. Współpraca z nauczycielami przedmiotowymi. Ścieżki edukacyjne. Edukacja medialna.

·        Konstruktywizm. Metody prowadzenia zajęć. Metoda projektu. WebQuest.

·        Pomiar, ewaluacja i diagnoza. Elektroniczne narzędzia wspomagające.

·        Planowanie i dokumentowanie pracy dydaktycznej wspomagane elektronicznie.

·        Zagadnienia etyczne i prawne.

LABORATORIUM:

·        Narzędzia wspomagające proces dydaktyczny.

·        Planowanie pracy metodami aktywizującymi wspomagane elektronicznie.

·        Przygotowanie i przeprowadzenie kompletnego dydaktycznego projektu grupowego długoterminowego o tematyce związanej z planowaniem, prowadzeniem i ewaluacją zajęć szkolnych z technologii informacyjnej lub projektu ponadprzedmiotowego.

 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, z intensywnym wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania. Ze względu na swoją specyfikę może a nawet powinien być w części realizowany zdalnie, w grupach wirtualnych. Jak największa część komunikacji powinna być realizowana za pomocą mechanizmów platformy zdalnego nauczania (i innych narzędzi komunikacji cyfrowej).

Przedmiot w zakresie ćwiczeń (laboratorium) powinien być realizowany metodą długoterminowego projektu grupowego. W miarę możliwości wykład powinien być skoordynowany z prezentacją dobrych praktyk, wyników etapów projektów etc., także przez samych studentów.

Jest wysoce wskazane zapraszanie przez studentów do współpracy osób z zewnątrz (zwłaszcza czynnych nauczycieli oraz uczniów) do ról stosownych ze względu na przyjętą metodykę oraz tematykę projektów oraz osadzanie projektów w realnych środowiskach – np. współpracujących placówek szkolnych.

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY
Założone osiągnięcia studenta:
  • potrafi znaleźć i analizować dokumenty prawne związane z dydaktyką podstawą programową przedmiotów informatyka oraz Elementy informatyki (jak np. podstawa programowa, programy nauczania etc.), rozumie je i samodzielnie analizuje w kontekście planowania środowiska dydaktycznego własnego przedmiotu oraz szkolnych projektów ponadprzedmiotowych opartych na TI,
  • zna najważniejsze metody nauczania z uwzględnieniem specyfiki nauczania w środowisku nowoczesnych technologii informacyjnych, zasady konstruktywistycznej pedagogiki, podstawy metodyki zdalnego nauczania,
  • potrafi dobierać narzędzia wspomagające z zakresu TI adekwatnie do potrzeb wspomagania warsztatu wykonywanych zadań dydaktycznych,
  • potrafi tworzyć proste narzędzia wspomagające dydaktykę,
  • zna podstawowe pojęcia z zakresu nauczania zdalnego,
  • zna podstawowe zasady nauczania – uczenia się wspomaganego lub realizowanego za pomocą platformy zdalnego nauczania,
  • potrafi posługiwać się platformą zdalnego nauczania w zakresie jej podstawowych funkcji,
  • potrafi realizować złożone przedsięwzięcie dydaktyczne w ramach zespołu projektowego i w tym celu wykonywać zaplanowane zadania we współpracy zespołowej.

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju słuchacza. W ramach przedmiotu  stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywność na zajęciach, prace pisemne, praca projektowa). Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie metody długoterminowego projektu grupowego. Ocenianie dokonywane jest w koordynacji z samooceną i wspólną oceną.

 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Opracowany program jest oparty na założeniach konstruktywizmu, w tym w szczególności idei uczenia się zespołowego, współpracy grupowej, samodzielnego zdobywania oraz tworzenia wiedzy i umiejętności.

LITERATURA
PODSTAWOWA:CODN: Program „Nowa Szkoła”. Materiały dla trenerów.Gołębniak B. D. (red.): Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa 2002

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów, IMPULS, 2006.

Juszczyk S. (red.): Metodyka nauczania informatyki w szkole. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001

Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. WSiP, Warszawa 1999.

Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. WAM, Toruń 2002.

Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion 2005.M. M. Sysło (red.): Elementy informatyki – poradnik metodyczny dla nauczyciela WN PWN, Warszawa, 1997.Wybrane artykuły z czasopism online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.edu.pl)

-          Wirtualna Edukacja, IEEE,  http://lttf.ieee.org/we

-          E-mentor, SGH, http://e-mentor.edu.pl/

-          Gazeta IT  http://www.gazeta-it.pl/

Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.edu.pl)DODATKOWA:Gram, T.,  Mark, T., McGreal R., A survey of new media development and delivery software for internet-based learning. Raport dla Industry Canada, Science Promotion and Academic Affairs Branch, 1999Jones B., Valdez G. i inni: Plugging In. Choosing and using educational technology. NCREL, Washington, USA 1995Le Blanc D.: Instructional design for distributed collaborative learning environments based on sociocultural constructivist theories. Simon Fraser University 2003. Dostępny:
http://www.globalschoolnet.org
Rieber L., Effects of animatedINNE ŹRÓDŁA ONLINE:Witryna MEN:                      http://www.men.gov.plPlatforma Moodle                 http://moodle.orgWebQuest                              http://www.webquest.orgTaksonomia WebQuest        http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.htmlProces WebQuest                 http://www.ozline.com/webquests/design.html

Gazeta IT                              http://www.gazeta-it.pl/ (działy Edukacja i Zarządzanie wiedzą)

E-pedagogika – wybór tekstów        http://e.pedagogika.net