Technologia informacyjnaI
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

I / 9

PRZEDMIOT

Technologia informacyjna.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

30h

ROK

I

 

CELE KSZTAŁCENIA

Celami kształcenia jest

-          przygotowanie korzystania z technologii informacyjnych społeczeństwa informacyjnego we własnym warsztacie pracy i we własnej edukacji całożyciowej,

-          przygotowanie do posługiwania się narzędziami TI w warsztacie pracy i rozwoju własnym.

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien

-          posiąść umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomagania interkomunikacji związanymi z sieciową informacją i w zakresie ich wykorzystania w pracy zawodowej oraz rozwoju własnym,

-          mieć świadomość specyfiki specyfiki tworzenia się i utrzymywania relacji w grupie wirtualnej

-          potrafić dobierać narzędzia i metody stosownie potrzeb i kontekstu pedagogicznego i technologicznego.

MATERIAŁ NAUCZANIA

·        Pojęcia podstawowe e-kształcenia. Miejsce e- kształcenia w rozwoju osobistym i edukacji całożyciowej.

·        Narzędzia wspomagające e- kształcenie. LMS, CMS, LCMS.

·        Internet jako źródło informacji. Internetowe narzędzia komunikacji. Komunikowanie się w sieci.

·        Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia i narzędzia.

·        Działanie otwartej platformy e-learningowej opartej na WWW.

·        Podstawowe komponenty platformy zdalnego nauczania.

·        Publikacje elektroniczne. Tworzenie, przetwarzanie i publikowanie dokumentów.

·        Multimedia online. Tworzenie i przetwarzanie multimediów. Specyfika multimediów online.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, z intensywnym wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania. Ze względu na swoją specyfikę może a nawet powinien być w części realizowany zdalnie, w grupach wirtualnych. Jak największa część komunikacji powinna być realizowana za pomocą mechanizmów platformy zdalnego nauczania (i innych narzędzi komunikacji cyfrowej).

Przedmiot powinien być realizowany metodą długoterminowego projektu.

WARUKI ZAICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po I roku.

Założone osiągnięcia studenta:

§         zna zasady pracy metodą WebQuestu i projektu grupowego,

§         potrafi stosować proste narzędzia z zakresu TI służące do komunikacji i publikacji stosownie potrzeb i kontekstu pedagogicznego i technologicznego, także z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

§         zna zasady prawne i etyczne związane z elektroniczną komunikacją oraz stosowaniem narzędzi powszechnego użytku z zakresu TI,

§         potrafi posługiwać się platformą zdalnego nauczania w zakresie jej najważniejszych funkcji

 

LITERATURA

PODSTAWOWA:

Hojnacki L.: Bliskie kontakty ze zdalnym nauczaniem. Miejsce platformy zdalnego nauczania w stacjonarnym kształceniu nauczycieli  [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli, red: B. Kędzierska, J Migdałek,  RABID, Kraków 2004

Siemieniecki B., 2002, Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. WAM, Toruń.

UNESCO. Information and communication technology in education. A curriculum for schools and programme of teacher development. Division of Higher Education, UNESCO, 2002. Dostępny:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf

Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion 2005

Wybrane artykuły z czasopism online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)

-          Wirtualna Edukacja, IEEE,  http://lttf.ieee.org/we

-          E-mentor, SGH, http://e-mentor.edu.pl/

-          Gazeta IT  http://www.gazeta-it.pl/

Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)

DODATKOWA:

Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. WFPT, Kraków 1999. Dostępny: http://media.miks.uj.edu.pl/~kkims/si.pdf 

Gołębniak B. D. (red.): Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa 2002

Gram, T.,  Mark, T., McGreal R., A survey of new media development and delivery software for internet-based learning. Raport dla Industry Canada, Science Promotion and Academic Affairs Branch, 1999

Jones B., Valdez G. i inni: Plugging In. Choosing and using educational technology. NCREL, Washington, USA 1995

Le Blanc D.: Instructional design for distributed collaborative learning environments based on sociocultural constructivist theories. Simon Fraser University 2003. Dostępny:
http://www.globalschoolnet.org

Prensky M.: Digital Natives, Digital Immigrants. [w:] On the Horizon, NCB Uiversity Press, Vol. 9, No 5 2001

Rieber L., Effects of animated visuals on incidental learning and motivation. 
[w:] Convention of AECT

INNE ŹRÓDŁA ONLINE:

Platforma Moodle                 http://moodle.org

WebQuest                             http://www.webquest.org

Taksonomia WebQuest        http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html

Proces WebQuest                 http://www.ozline.com/webquests/design.html

Wirtualna Edukacja, IEEE,  http://lttf.ieee.org/we

E-mentor, SGH,                     http://e-mentor.edu.pl/

Gazeta IT                               http://www.gazeta-it.pl/

Wybrane artykuły z czasopism online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)

Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)