Komunikacja interpersonalna
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

I / 7

PRZEDMIOT

Komunikacja interpersonalna

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

15 godz. –  ćw.

ROK

 I rok

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

1. Zapoznanie studentów z wybranymi teoriami komunikowania się interpersonalnego.

2. Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami i pojęciami procesu komunikowania

    się.

3.Usprawnienie umiejętności prawidłowego komunikowania się.

4.Nabywanie umiejętności analizowania i oceny zachowań komunikacyjnych.

 

 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

  1. Wprowadzenie do problematyki komunikacji interpersonalnej.
  2. Wybrane teorie komunikowania się:

       a)teoria systemowa, b) ujęcie systemowo – pragmatyczne, c) teoria konstruktywistów,

       d) teoria samoświadomości –skryptów, e) teoria reguł społecznych, f) analiza

       transakcyjna, g) koncepcje psychoterapeutyczne Rogersa i Perlsa, h) komunikowanie

       się u ujęciu NLP (Neurolingwistyczne programowanie)

  1. Komunikacja werbalna
  2. Komunikacja niewerbalna
  3. Bariery komunikacyjne.
  4. Aktywne słuchanie.
  5. Tworzenie prawidłowych nawyków komunikacyjnych.
  6. Podstawowe elementy zachowań asertywnych.
  7. Zasady prowadzenia negocjacji.

 

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie ćwiczeń praktycznych.

 

 

 

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po I semestrze

- obecność na zajęciach, przygotowanie i prezentacja referatu poświęconego wybranemu

  zagadnieniu komunikacji interpersonalnej, aktywność..

 

 

 

 

 

 

LITERATURA

 

1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, W-wa 1991

2. Aronson E., Człowiek istota społeczna, W-wa 1997

3. Eicher J., Sztuka komunikowania się, Łódź 1995

4. Gabor D., Jak zacząć rozmowę i zdobyć przyjaciół, W-wa 1995

5. Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia, W-wa 1994.

6. O’Connor J., Seymour J., NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego,

    Poznań 1996.

7. Jagieła J., Wstęp do analizy transakcyjnej. Przewodnik dla studentów pedagogiki

    społecznej, Cz_stochowa 1992.

8. Nęcki Z., (red.),Z zagadnień komunikowania interpersonalnego, Kraków 1989.

9. Fijewski P., Król-Fijewska M., Nasze spotkania, W-wa 1992.

10. Król-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, W-wa 2002.

11. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.

12. Chomczyńa-MiliszkiewiczM., Pankowska D., Polubić szkołę, W-wa 1995

13. Faber A., Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas

      mówiły, Pozna_ 1996.

14. Grzesiuk L., Trzebińska E., Jak ludzie porozumiewają się, W-wa 1995

15. Zimbardo P. G., Ruch F L., Psychologia i życie, W-wa 1997.

16. Birkenbihl V.F., Komunikacja werbalna, Wrocław 1997.

17. Jamrożek B, Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 1996.

18. Pease A., Język ciała, Kraków 1994..

19. Gordon T., Wychowanie bez porażek, W-wa 1991.

20. Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, W-wa 1995

21. Lindenfield G., Asertywność czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym,

      Łódź 1999.

22. Hare B., Będę asertywny, Łód_ 1995

23. Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, W-wa 1991

24. Sęk H., (red.) Społeczna psychologia kliniczna, (rozdział 6), W-wa 1993.

25. Stewart J., Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, W-wa 2002.