Wprowadzenie do socjologii
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

I / 2

PRZEDMIOT

Wprowadzenie do socjologii

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

30 godz. – 15 w., 15 ćw.

ROK

 I

 

CELE KSZTAŁCENIA

        Zapoznanie studentów z:

1.        podstawowymi pojęciami socjologicznymi;

2.        podstawami życia społecznego;

3.        podstawowymi procesami zachodzącymi w społeczeństwie;

4.        żnymi formami życia społecznego.

 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

1.        Podstawy życia społecznego;

2.        Kultura;

3.        Kultura masowa a elitarna;

4.        Kształtowanie osobowości w procesie socjalizacji;

5.        Więź społeczna;

6.        Kontrola społeczna i dewiacje;

7.        Zbiorowości i grupy społeczne;

8.        Procesy grupowe;

9.        Rodzina,

10.     Naród i procesy narodowościowe;

11.     Społeczności lokalne;

12.     Region;

13.     Państwo i polityka;

14.     Władza i panowanie, legitymizacja władzy.

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie wykładów i ćwiczeń.

 

WARUNKI ZALICZENIA

Zaliczenie z oceną:

- obecność na zajęciach

- aktywność na zajęciach

- pozytywnie zaliczone kolokwium

 

LITERATURA

 

1. Aronson E.   Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1995.

2. Goodman N.  Wstęp do socjologii, Warszawa 1992

3. Kłoskowska A.  Kultura masowa, Warszawa 1983

4. Kosiński S.  Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1989

5. Polakowska – Kujawa J. (red.),  Socjologia ogólna, Warszawa 1992

6. Ritzer G.   Mcdonaldyzacja społeczeństwa,  Warszawa 2003

7. Rybicki P.  Struktura społecznego świata. [W:] Socjologia Ogólna. Wybór tekstów.

                       Red.  M.Malikowski, S.Marczuk.

8. Sołoma L.  Socjologia, Olsztyn 1998

9. Szacka B.  Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

10. Szczepa_ski J.  Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1976

11. Szczepa_ski M.  Pokusy nowoczesności . Polskie dylematy rozwojowe, Katowice 1992

12. Szczepa_ski M.  Teorie zmian społecznych, Katowice 1990

13. Sztompka P.   Socjologia, Kraków 2002

14. Turowski J.    Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2000

15. Walczak - Duraj D.   Podstawy socjologii. Łódź 1998