Pomiar dydaktyczny
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

1

PROGRAM

PRZEDMIOT POMIAR DYDAKTYCZNY

SPECJALNOŚĆ Informatyka z matematyką

WYMIAR ZAJĘĆ 30 godzin

ROK (SEMESTR) I rok/Isemestr

UWAGI WSTĘPNE

Pomiar dydaktyczny pełni w procesie kształcenia nauczycieli funkcję wspomagającą

w przygotowaniu do podjęcia i kontynuacji pracy zawodowej w oświacie na stanowisku

nauczyciela.

Podstawę do opracowania programu i jego realizacji stanowią:

- teoria pomiaru dydaktycznego,

- załoŜenia reformy systemu edukacji,

- akty prawne (ustawy i rozporządzenia) dotyczące oświaty.

Punktem wyjścia do opracowania programu nauczania było ustalenie kompetencji

nauczyciela jako przyszłego pracownika oświaty, jego rozwoju i awansu zawodowego,

a takŜe odpowiedzialnego za dzieci i młodzieŜ w placówce oświatowej.

CELE KSZTAŁCENIA

Słuchacz jako przyszły nauczyciel:

- zna i umie korzystać z podstawowych aktów prawnych dotyczących oświaty,

- zna zasady tworzenia podstawowych dokumentów szkolnych,

- zna procedury oceny pracy nauczyciela,

- zna i umie planować proces dydaktycznego,

- potrafi opracować przedmiotowy system oceniania,

- potrafi konstruować testy oparte o zasady pomiaru dydaktycznego,

- zna zasady oceniania zewnętrznego na róŜnych etapach kształcenia.

MATERIAŁ NAUCZANIA

1. Wprowadzenie do załoŜeń kształcenia uczniów po reformie systemu edukacji

w Polsce w aspekcie koncepcji oceniania

- konstruktywizm i behawioryzm – filozoficzne i psychologiczne podstawy

2. Planowanie procesu dydaktycznego a programy nauczania

2

- podstawa programowa, programy nauczania

- cele, zadania szkoły i nauczyciela, treści kształcenia, osiągnięcia.

3. System oceniania zewnętrznego

- sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny

4. Wewątrzszkolny system oceniania

- wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania,

- wymagania programowe a wymagania edukacyjne,

- kryteria i normy,

- nauczycielskie systemy oceniania.

5. Standardy wymagań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

6. Operacjonalizacja celów kształcenia

- taksonomia celów,

- cele operacyjne i ogólne,

- materiał kształcenia,

- wymagania programowe.

7. Tworzenie koncepcji testu

- ewaluacja osiągnięć dydaktycznych,

- hospitacje, w tym hospitacja diagnozująca,

- pomiar róŜnicujący,

- pomiar sprawdzający,

- rodzaje testów, testy wielostopniowe

- plan testu, kartoteka czynności.

8. Typologia zadań pomiarowych, konstruowanie narzędzi pomiarowych

9. Metodologia pomiaru – organizacja testowania

- przygotowanie testowania, instrukcja testowania,

- testowanie praktyczne (np. metoda projektu) i z wyposaŜeniem,

- standaryzacja narzędzi pomiarowych.

10. Analiza i ocena zadań

- analiza ilościowa zadań,

- frakcja opuszczeń,

- moc róŜnicująca zadania,

- proces analizy zadań.

11. Analiza jakościowa i ilościowa testu

12. Opracowanie raportu z przeprowadzonego pomiaru

3

13. Wykorzystanie wyników pomiaru

- pomiar osiągnięć uczniów.

14. Ocenianie osiągnięć uczniów.

15. Ewaluacja nauczycielskiego systemu oceniania.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Nauczanie ma na celu wspieranie rozwoju studenta oraz przygotowanie do pracy

w zawodzie nauczyciela. W procesie nauczania – uczenia się aktywną stroną ma być student.

Nauczyciel powinien przede wszystkim być organizatorem działalności uczniów. Powinien

stwarzać takie sytuacje dydaktyczne, które zachęcą do nauki, zainteresują przedmiotem

i przygotują do pracy zawodowej. Wiadomości i umiejętności studentów zdobyte w czasie ich

aktywnej działalności są o wiele trwalsze niŜ bierne przyswajanie wiedzy. Dlatego

działalność nauczyciela powinna być skierowana na wzbudzaniu motywacji do nauki

i sterowanie procesem dydaktycznym, by studenci mogli samodzielnie odkrywać wiedzę

i nabywać umiejętności. W toku zajęć dydaktycznych równie waŜne jest kształcenie

umiejętności ponadprzedmiotowych m.in. komunikacyjnych, z zakresu technologii

informacyjno-komunikacyjnych, metodycznych i dydaktycznych, psychologicznych

i pedagogicznych.

Proponowane metody i formy pracy:

a. wykład,

b. ćwiczenia – metoda projektu i metoda WebQuest’u.

ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA I METOD OCENY

ZałoŜone osiągnięcia studenta:

 samodzielnie analizuje akty prawne;

 samodzielnie tworzy wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania,

 zna zasady oceniania zewnętrznego,

 samodzielnie tworzy testy sprawdzające i róŜnicujące,

 posługuje się metodą WebQuest’u wykorzystują wiedzę i umiejętności z zakresu

pomiaru dydaktycznego.

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu

„Pomiar dydaktyczny” stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg

4

ustalonych zasad i kryteriów (aktywność na zajęciach, prace pisemne, praca projektowa).

Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie metody WebQuest’u.

ZAŁOśEŃ DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Opracowany program jest oparty na załoŜeniach konstruktywizmu, wykorzystującego ideę

uczenia się zespołowego i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności.

LITERATURA

1.Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku z póź. Zmianami.

2. Ustawa Karta nauczyciela z 1982 roku z póź. Zmianami.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz. 165)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r.

Nr 199, poz. 2046) z póź. zmianami

5. Rozporządzenie MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli z dnia 3 sierpnia 2000

roku z póź. zmianami

6. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów dokonywania oceny

pracy nauczycieli

7. Niemierko B., 1999a, Między oceną szkolną a dydaktyką. BliŜej dydaktyki, WSiP, Warszawa.

8. Niemierko B., 1999b, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa.

9. Niemierko B., 2002, Ocenianie szkolne bez tajemni,. WSiP, Warszawa.

10. Ochenduszko J. 1997, Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela, WOM, Bydgoszcz.

11. Okoń W., 1999, Wszystko o wychowani,. Wydawnictwo Akademickie „śak”, Warszawa

12. Szaleniec H., 2004, Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych, WSIP, Warszawa

13. Szaleniec H., 2004, Jak komunikować uczniom wyniki egzaminów, WSIP, Warszawa