Dydaktyka matematyki 1
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

DYDAKTYKA MATEMATYKI 1

Przedmiot: obowi
ązkowyFormy nauczania: wykład, laboratorium (zajęcia w szkole ćwiczeń)

Czas trwania: semestr czwarty, 1 godz. wyk. + 1 godz. lab./tyg. (Razem 30godz.)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen
ę i egzamin

Opis przedmiotu

Cel kształcenia
:

Zapoznanie z podstawami dydaktyki i elementami dydaktyki matematyki,

przygotowanie do podjęcia nauczania matematyki w szkole podstawowej (II etap edukacyjny)

Tre_ci kształcenia:1. Podstawowe pojęcia dydaktyki:

- cele kształcenia

- proces dydaktyczny

- zasady nauczania

- metody nauczania

2. Rozwój systemów dydaktycznych – metody bada_ dydaktycznych.

3. Struktura i tre
ści aktualnych programów szkolnych z matematyki – przygotowanie

rozkładu materiału.

4. Praca szkolna, planowanie pracy, osobowo__ nauczyciela:

- budowa konspektu

- przygotowanie nauczyciela do lekcji matematyki

- typy i rodzaje lekcji

-
ścieŜki edukacyjne w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej.

5. Rozwój zawodowy nauczyciela

Zaliczenie przedmiotu:

- przeprowadzenie lekcji w szkole ćwiczeń

- prezentacja pracy własnej

- kolokwium – zadania z zakresu nauczania matematyki w szkole

podstawowej.

Literatura

[1] Z. Dyrszlag: O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych, Wyd. WSP

Opole 1980.

[2] Red. I. Gucewicz-Sawicka:
Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, PWN

1982.

[3] J. Konior:
Budowa i lektura tekstu matematycznego, Wyd. U 1998.

[4] Z. Krygowska: Zarys dydaktyki matematyki 1- 3, WSiP, Warszawa 1977.[5] Cz. Kupisiewicz:

Dydaktyka ogólna, Graf Punkt 2000,

[6] G. Polya: Jak to rozwiązać, PWN 1964.[7] Red. B. Rabijewska:

Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki

matematyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1986.[8] Z.Szurig:

Konstrukcja testów i sprawdzianów z matematyki, WSiP 1978.

[9] J. Tocki: Struktura procesu kształcenia matematycznego w szkole średniej. Ujęciesystemowe

, Wyd. WSP Rzeszów 1999 [10] S. Turnau: Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN 1990.

[11] Czasopismo „Matematyka