Grafika komputerowa i multimedia
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA

Przedmiot: obowi
ązkowy

Formy nauczania: wykład, laboratorium

Czas trwania: rok III semestr VI, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen
ę i egzamin

Opis przedmiotu:

1. Algorytmy grafiki rastrowej i wektorowej.

2. Metody filtracji obrazu i d
źwięku.

3. Przekształcenia geometryczne dla prezentacji obiektów dwuwymiarowych i

trójwymiarowych.

4. Analiza sceny.

5. Algorytmy kompresji obrazów.

6. Algorytmy kodowania i przetwarzania d
źwięków.

7. Podstawowe standardy dla multimediów.

8. Laboratorium – programy dla algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów i

dźwięków, prezentacji obrazów dwuwymiarowych i trójwymiarowych.

LITERATURA

[1] M. CzyŜewski, Dźwięk cyfrowy, AOW PLJ 1999.

[2] M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT 1990.[3] W. Skarbek,

Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, AOW PLJ 1993.

[4] W. Skarbek, Multimedia, AOW PLJ 1997.