Sieci komputerowe
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

SIECI KOMPUTEROWE

Przedmiot: obowi
ązkowy

Formy nauczania: wykład, laboratorium

Czas trwania: rok III semestr VI, 2 godz. wyk. + 2 godz. 2lab./tyg. (Razem 60godz.)

Zali
czenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę
i egzamin

Opis przedmiotu:

1. Rozwój sieci komputerowych.

2. Transmisja pakietów - Pojęcie pakietu; pakiety, ramki i wykrywanie błędów;

wykrywanie błędów za pomocą sum kontrolnych i CRC3.

Technika LAN i topologia sieci - Topologia LAN:

a. topologia gwiazdy

b. topologia pier
ścieniowa

c. topologia szynowa

4. ISDN

5. Techniki WAN - tworzenie sieci WAN; adresowanie fizyczne w sieciach WAN;

przykładowe techniki WAN.

6.
Protokoły i podziały na warstwy - potrzeby uŜywania protokołów; działanie

oprogramowania warstw; techniki wykorzystywane w protokołach.

7.
Sieci typu peer - to - peer w Windows 9x - funkcjonowanie, tworzenie sieci, sprzęt

sieciowy; udostępnianie plików i drukarek; dostęp do sieci; kontrola dostępu8.

Windows 9x w sieci NetWare - Windows 9x jako klient; obsługa NetWare; konfiguracja;

administrowanie

9.
Administrowanie w sieci Windows 9x - konfiguracja serwera; dostęp do drukarek;

zarządzanie uŜytkownikami10.

Sieć Internet - powody tworzenia intersieci; łączenie sieci fizycznych za pomoc_

11. ruterów; architektura; warstwy sieci i protokoły TCP/IP; hierarchia adresów IP;

adresy IP specjalnego przeznaczenia

12.
Konfiguracja protokołu w Windows 9x - NETBEUI; zasada działania; konfiguracja;

IPX/SPX; TCP/IP

13.
Przesyłanie i dostęp do odległych plików FTP - ogólny model FTP; protokół i polecenia

FTP; anonimowy dostęp do plików14.

Bezpieczeństwo w sieci - kontrola dostępu i hasła; szyfrowanie z kluczem publicznym; weryfikacja toŜsamości za pomocą podpisu cyfrowego; idea internetowej zapory ogniowej

FIREWALL

LITERATURA

[1] D. E. Comer: Sieci komputerowe i intersieci, WNT, Warszawa, 1998

[2] D. E. Comer: Sieci komputerowe TCP/IP, WNT, Warszawa, 1998[3] F. J. Derfler:

Poznaj sieci, Wyd. MIKOM, Warszawa, 1999

[4] M. Kuppinger: Windows 95. Zastosowania sieciowe, Wyd. Robomatic, Wrocław, 1996