Bazy danych 1
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

BAZY DANYCH 1

Przedmiot: obowi
ązkowy

Formy nauczania: wykład, laboratorium

Czas trwania: rok II semestr III, 1 godz. wyk. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 45godz.)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen
ę i egzamin

Opis przedmiotu:

Cel:

Przekazanie studentom szerokiej wiedzy tak w zakresie teorii, jak i zastosowań

systemów baz danych.

Program przedmiotu:

W wykładzie wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące systemów baz

danych.

Omówione zostan
ą szczegółowo modele baz danych (sieciowy, hierarchiczny,

relacyjny i obiektowy), architektura systemu baz danych, jak i języki baz danych.Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienia bezpiecze

ństwa informacji w systemach zarządzania bazami danych.

Przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka konstrukcji aplikacji baz danych.

Laboratorium:

Na zajęciach tych zostaną na podstawie szeroko dostępnej literatury z zakresusystemów baz danych ugruntowane i rozszerzone treści przekazane studentom na

wykładzie. Szczególna uwaga studentów zostanie zwrócona na zapoznanie ich z

relacyjnym systemem baz danych Access 2000, co ogólnie rozumiane jest jako

wprowadzenie do przyszłej bardziej pogł
ębionej pracy z systemem ORACLE. Tablicowe i komputerowe ćwiczenia powinny zmierzać do opanowania przez

studentów wszystkich elementów systemu, projektowania i implementacji.

LITERATURA

[1] L. Banachowski: Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Akademicka Oficyna Wydawnicza

PLJ. Warszawa 1998

[2] L. Banachowski:
Bazy danych. Programowanie aplikacji po stronie serwera bazy danych.

Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001

[3] P. Beynon-Davies:
Systemy baz danych. WNT. Warszawa 1998

[4] C.J. Date: Wprowadzenia do systemów baz danych. WNT. Warszawa 2000[5] D. Figura:

Obiektowe bazy danych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa

1996

[6] K. Subieta:
Obiektowość w projektowaniu i bazach danych. Akademicka Oficyna

Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998

[7] K. Subieta:
Słownik terminów z zakresu obiektowości. Akademicka Oficyna Wydawnicza

PLJ, Warszawa 1999

[8] J.D. Ullman, J. Widom:
Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT. Warszawa

2000