Programowanie obiektowe 1
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE I

Przedmiot: obowi
ązkowy

Formy nauczania: wykład, laboratorium

Czas trwania: rok II semestr IV, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen
ę i egzamin

Opis przedmiotu:

1. Elementy analizy obiektowej - klasy, obiekty, atrybuty i metody, komunikaty;

abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm.

2.
Projektowanie klas - składowe klasy: pola i metody; poziomy dostępu do składowych, składowe statyczne, wskaźniki do składowej. wskaźnik this; funkcje

zaprzyjaźnione; konstrukcja i destrukcja obiektów, konstruktory kopiujące.

3. PrzeciąŜanie operatorów - funkcje operatorowe, operatory jedno i

dwuargumentowe; operator indeksowania i wywołania funkcji, operatory

konwersji; operatory new i delete

4. Wzorce - wzorce funkcji; wzorce klas.

5. Klasy pochodne - mechanizm dziedziczenia, funkcje wirtualne, klasyabstrakcyjne; dziedziczenie wielokrotne, jednoznaczno

ść dostępu do składowych;

hierarchie klas.

6.
Strumienie - hierarchia klas strumieni; standardowe strumienie obiektowe;

operacje wejścia-wyjścia, formatowanie, manipulatory; strumienie napisowe.

LITERATURA

[1] J. Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków 1996

[2] T. Hansen, C++. Zadania i odpowiedzi, WNT, Warszawa 1992[3] S. Lippman,

Podstawy języka C++, WNT, Warszawa 1995

[4 ] B. Stroustrup, Język C++, WNT, Warszawa 2000