Wstęp do programowania 2
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007
WSTĘP DO PROGRAMOWANIA 2Przedmiot: obowiązkowy

Formy nauczania: wykład, laboratorium

Czas trwania: rok II semestr III, 2 godz. wyk. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen
ę i egzamin

Opis przedmiotu:

1. Wprowadzenie do wskaźników - adresy; operatory adresowania i wyłuskania;

wskaźniki i argumenty funkcji; wskaźniki a tablice; arytmetyka wskaźników;przydzielanie i zwalnianie pami

ęci.

2. Zaawansowane uŜywanie wskaźników - wskaźniki znakowe i funkcje; tablicewska

źników i wskaźniki do wskaźników; wskaźniki a tablice wielowymiarowe;argumenty wywołania programu; wskaźniki do funkcji; skomplikowane

deklaracje.

3. Struktury - podstawowe wiadomości o strukturach; struktury i funkcje; tablicestruktur; wska

źniki do struktur; struktury odwołujące się do samych siebie; unie;

pola bitowe.

4.
Obsługa plików - wymiana informacji z plikami; plikowe wejście / wyjście; pliki

z dostępem swobodnym; funkcje biblioteki wejścia / wyjścia.5.

Preprocesor i biblioteka C - dyrektywy preprocesora; typy wyliczeniowe;

biblioteka funkcji matematycznych; biblioteka standardowa; inne biblioteki.

LITERATURA

[1] B. Kemighan, D. Ritchie, Język ANSI C, WNT 1997.

[2] S. Prata, Język C. Szkoła programowania, Wydawnictwo Robomatic 1999.