Wstęp do informatyki
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007
WSTĘP DO INFORMATYKI
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wyk. + 2 godz. konw./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu
1. Pojęcia wstępne – algorytm, algorytmiczne rozwiązywanie zadań, rekurencja.
2. Automaty i gramatyki formalne, języki formalne, języki programowania.
3. Przykłady konstruowania i analizy algorytmów dla wybranych problemów.
4. Arytmetyka o skończonej precyzji i analiza numeryczna algorytmów.
5. Przykłady algorytmów numerycznych dla wybranych zada_.
6. Typowe struktury danych, listy i kolejki.
7. Drzewa i drzewa BST.
8. Algorytmy wszerz i w głąb.
9. Badanie poprawności algorytmów.
10. Badanie złoŜoności algorytmów.
LITERATURA
[1] T. Cormen, Ch. Leierson, R. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1997.
[2] E. Dijkstra, Umiejętność programowania, WNT 1978.
[3] J. Stoer, R. Burlisch, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, 1987
[4] N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT 1981