Obrony 2007 - pytania z profilaktyki społecznej
Napisa�: Helena Borowska   
Tuesday, 22 May 2007

Pytania z profilaktyki społecznej do egzaminu licencjackiego

(obrony 2007 r.)

1. Definicja, kierunki i zadania profilaktyki pedagogicznej.

2. Profilaktyka społeczna - definicje, obszary działań, trójstopniowy podział.

3. Programy rówieśnicze; cele, zasady i etapy uruchamiania programu, przykłady.

4. Profilaktyka uzależnień - definicja, rodzaje działań, trójstopniowy podział.

5. Procedury służące badaniu skuteczności działań profilaktycznych.

6. Zadania samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki uzależnień.

7. Porównanie tradycyjnego i współczesnego modelu profilaktyki uzależnień.

8. Znaczenie grup spotkaniowych w profilaktyce wychowawczej.

9. Rodzaje programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży i ich charakterystyka.

10.Formy i sposoby zapobiegania przemocy w rodzinie. Zasady i etapy tworzenia lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym

11 .Modele programów profilaktycznych stosowanych wobec dzieci i

młodzieży w działaniach zapobiegawczych w szkole i innych instytucjach wychowawczych.

12.Etapy konstruowania i wdrażania projektu działań profilaktycznych w wybranym środowisku.

13.Dojrzała postawa wobec siebie i innych w koncepcji ks. M.Dziewieckiego -implikacje dla wychowania.

14.Perspektywy rozwoju profilaktyki kierowanej do dzieci i dla dzieci i młodzieży -pojecie profilaktyki integralnej.

15.Zarys systemu profilaktyki społecznej- podmioty, cele i zadania, zasady organizacyjne.  

16.Profilaktyka w naukach społecznych. Rozumienie pojęcia i cele profilaktyki.

17.Kontekst   społeczny   profilaktyki   pedagogicznej.    Zadania   i rodzaje

profilaktyki społecznej. 18.Struktura profilaktyki na poziomie makro- i mikrospołecznym. Poziomy

działań profilaktycznych.

19.Współczesna koncepcja działań profilaktycznych. Kodeks etyczny specjalisty- z zakresu profilaktyki.

20.Diagnozowanie jako racjonalna podstawa podejmowania optymalnych decyzji w dziedzinie profilaktyki.

21. Strategie działań profilaktycznych. Lokalne systemy profilaktyczne.

22.Polskie koncepcje profilaktyki uzależnień. Leczenie, rehabilitacja i ograniczanie szkód zdrowotnych.

23.Możliwości działań profilaktycznych w odniesieniu do konkretnych zjawisk patologii społecznej.

24.Rodzaje programów i działań profilaktycznych o charakterze globalnym w Polsce i na świecie.

25.Działalność profilaktyczna szkoły. Praca pedagoga szkolnego.

26.Poradnictwo wychowawcze w systemie profilaktyki pedagogicznej. Współczesne zagrożenia w życiu rodźmy. Profilaktyka jako wspomaganie wychowania.

27.Rodzina w świetle działań profilaktycznych:

- przemoc w rodzinie — rodzaje, formy, rozmiary

- sytuacja dziecka w rodzinie rozbitej

- instytucje, organizacje i stowarzyszenia zajmujące się udzielaniem pomocy dziecku i rodzime.

28.Ogólnospołeczne działania profilaktyczne. Modele programów.

29.Oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież: a)  programy informacyjno-edukacyjne

 

b)  programy wczesnej interwencji

c)    programy działań alternatywnych

d) analiza dostępnych programów profilaktycznych

29.Oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na rodziców i wychowawców:

- poszerzanie wiedzy psychologiczno-pedagogiczncj rodziców

- rozwijanie umiejętności wychowawczych

-ruchy samopomocy

30.Badanie skuteczności programów profilaktycznych:

-cechy skutecznego programu profilaktycznego

- standardy działań ewaluacyjnych

- metody i narzędzia ewaluacyjne

- ocena skuteczności programu .