Metody badań pedagogicznych w tym statystyczne
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
III/1
PRZEDMIOTMetody badań pedagogicznych, w tym statystyczne
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ45 godzin ćwiczeń - zaliczenia
ROK (SEMESTR)Rok III – (V) 
 CELE KSZTAŁCENIA:Celem jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią stosowaną w badaniach pedagogicznych, różnymi rodzajami narzędzi badawczych, sposobami analizy danych oraz nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania wyników badań, ich prezentacji, analizy struktury zbiorowości statystycznej ze względu na jedną i dwie cechy oraz wnioskowania statystycznego. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:·        Terminy i pojęcia badań pedagogicznych (typologia badań pedagogicznych, badania jakościowe i ilościowe, problemy i hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, populacja i próba)·        Metody badań pedagogicznych·        Techniki badań pedagogicznych – konstrukcja narzędzi badawczych·        Etapy postępowania badawczego – opracowanie zebranego materiału·        Grupowanie statystyczne·        Miary tendencji centralnej·        Miary dyspersji·        Korelacje·        Wnioskowanie statystyczne (procedura, pojęcie i rodzaje hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez istotności różnic – test Studenta, zgodności – test Kołmogorowa - Smirnowa, niezależności – test chi - kwadrat)·        Moralne aspekty badań pedagogicznych 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Student będzie miał okazję do zaprezentowania swych osiągnięć w ćwiczeniachwykonywanych samodzielnie i w grupach. W konkretnej sytuacji dydaktycznej, w zależności od przekazywanych treści, mogą być wykorzystane te metody nauczania, które gwarantują efektywność pedagogiczną, wśród nich:- podające,- eksponujące,- praktyczne,- problemowe. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Studenci potrafią operować ze zrozumieniem podstawową terminologią stosowaną w badaniach pedagogicznych, potrafią zaplanować procedurę badawczą z wykorzystaniem różnych rodzajów narzędzi badawczych, opracować oraz zanalizować i zaprezentować uzyskane wyniki badań w zakresie treści realizowanych na zajęciach. Ocenie podlega frekwencja, aktywność przejawiana podczas ćwiczeń oraz sposób przedstawienia wybranego przez studentów zagadnienia i prace kontrolne.   
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:W niniejszym programie przyjmuje się określone założenia z zakresu dydaktyki ogólnej:1. Programowi bliższe są idee różnych odmian progresywistycznego systemu nauczania (nawiązujące do J. Deweya) niż system tradycyjny (nawiązujący do J.F. Herbarta). W szczególności chodzi o traktowanie procesu nauczania nie jako przekazywania wiadomości do zapamiętania, lecz jako procesu zbliżonego do procesu badawczego: grupa studentów stara się przy pomocy nauczyciela rozwiązać interesujące ją problemy. 2. W nauczaniu należy zwracać uwagę nie na podawanie jak największej ilości wiadomości (materializm dydaktyczny), lecz na wyrabianie sprawności służących do ich samodzielnego zdobywania (formalizm dydaktyczny).3. Z zasad nauczania wyróżnić należy zasadę poglądowości i aktywizacji. 4. Należy pamiętać, że efektem każdej lekcji powinno być nie tylko przyswojenie przez ucznia pewnej porcji wiedzy, ale także (a może i nade wszystko) nabycie przez niego odpowiednich umiejętności wykorzystania tych wiadomości w praktyce. 
LITERATURA:Guilford J.P., Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogiceKonarzewski Krzysztof, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktycznaLewicki Cz., Zbiór zadań ze statystyki dla pedagogówŁobocki Mieczysław, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznychNowaczyk Cz., Podstawy metod statystycznych dla pedagogówPilch Tadeusz, Zasady badań pedagogicznychSkorny Zbigniew, Metody badań i diagnostyka pedagogiczna