Regulamin praktyk
Napisa�: Marcin Zacharek   
Wednesday, 07 December 2005

Dla tych którzy idą na praktyki - rok II i III. Idąc na prktyki jest dobrze wcześniej się zapoznać z regulaminem obowiązującym regulaminem. Zależnie od rodzaju praktyk jest inny regulamin przystowany do praktyki. Dlatego warto zapoznać się z regulaminem:

Regulami praktyk - pedagogika resocjalizacyjna
Regulamin praktyki dla studentów kierunku PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bialej
 1. Praktykę odbywają studenci:
  studiów dziennych w czasie:
  • II semestru w wymiarze jednego turnusu kolonii lub obozu; nie krócej niż 14 dni.
  • III, IV i V semestru w wymiarze 120 godzin (po 40 h/sem.)
  studiów zaocznych w III, IV i V semestrze w wymiarze  50 godz.
 2. Praktykę 120 (50) godzinną odbywają studenci w trzech placówkach zgodnie z podziałem na placówki:
  • otwarte
  • resocjalizacyjne i wychowawcze
  • zamknięte
 3. Praktyka w semestrze V może być łączona z gromadzeniem materiałów do pracy dyplomowej.
 4. Cele praktyki:
  • powiązanie poznanej teorii z praktycznym jej zastosowaniem w procesie opiekuńezo-wychowawczyni i resocjalizacyjnym
  • pogłębienie całokształtu wiedzy pedagogicznej w czasie zajęć z różnymi wiekowo i sprawnościowo dziećmi (młodzieżą)
  • doskonalenie praktycznej działalności w procesie opiekuńczo- wychowawczym i resocjalizacyjnym
  • rozwijanie inicjatywy w organizowaniu i prowadzeniu zajęć rekreacyjno- wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
  • kształtowanie pożądanej w dalszym procesie dydaktyczno- wychowawczym postawy etyczno-moralnej
  • emocjonalne wiązanie praktykanta z placówką i jej środowiskiem jako te- renem przyszłej pracy zawodowej kształtowanie pożądanej poslawy zawodowej przyszłego wychowawcy, opiekuna, resocjalizatora (readaplatora).
 5. Nadzór nad przebiegiem praktyki sprawuje dyrektor (kierownik) placówki (kolonii, obozu) rekroaryjno-wychowawczej iub resocjalizacyjnej,
 6. Nadzór merytoryczny i metodyczny sprawuje dyrektor (kierownik) placówki iub wyznaczony przez niego opiekun.
 7. Dyrektor placówki oraz opiekun praktykanta umożliwiają studentowi zapo-znanie się z:
  • dokumentacjią placówki (kolonii, obozu, itp.)
  • organizację stałych zajęć
  • organizacją czasu wolnego wychowanków
  • pracą rady pedagogicznej i jej zespołów (komisji penitencjarnych w zakła- dach karnych i aresztach)
  • prowadzonymi zajęciami
  • samodzielnym prowadzeniem zajęć z wychowankami, formami pracy ze środowiskiem
  • innymi formami pracy wynikającymi ze specyfiki danej placówki (obozu, kolonii).
 8. Opiekun studenta:
  • czuwa nad właściwym przebiegiem praktyki
  • udziela merytorycznych i metodycznych rad i wskazóivek w czasie przygotowania zająć, a po ich przeprowadzeniu wydaje stosowne zalecenia
  • potwierdza w DZIENNIKU prz,ebieg każdego dnia praktyki
  • po zakończeniu praktyki omawia ze studentem jej przebieg i wpisuje do DZIENNIKA opinie wraz z oceną za wykonanie powierzonych zadań.
 9. Praktykę student rozpoczyna od spotkania z dyrektorem placówki, z którym ustalają harmonogram zajęć i plan pracy na czas praktyki
 10. W czasie praktyki student powinien - zgodnie z otrzymaną szczegółową instrukcją:
  • obserwować zajęcia związane z różnymi odcinkami pracy danej placówki
  • przeprowadzać różne zajęcia wynikające z normalnego rytmu pracy placówki
  • do prowadzonych zajęć opracować konspekt zgodnie z otrzymanymi wskazówkami i przedstawić go do akceptacji opiekunowi w przeddzień prowadzonych zajęć.
 11. W czasie praktyki studenta obowiązuje w zasadzie 5-cio godzJnny dzień za- jęć, chyba że organizacja pracy w placówce wymaga innego wymiaru czasu.
 12. Wypełniony DZIENNIK praktyki wraz. z kompletem konspektów prowadzo- nych zajęć i innych materiałów student składa u odpowiedniego opiekuna w terminie 14 dni od zakończenia praktyki (nie później jednak niż do końca każdego semestru). W przypadku praktyki kolonijnej dokumentację należy złożyć do 15 września.
 13. Niedotrzymanie terminu ustalonego w pkt. 12 spowoduje niezaliczenie prak- tyki.
 14. Zaliczenia praktyk oraz wpisów do indeksu dokonuje kierownik praktyk w Kolegium Nauczycielskim po akceptacji ze strony odpowiedniego dla danej grupy opiekuna Kolegium.
 15. W przypadku niestosowania się do Regulaminu praktyki dyrektor placówki może przerwać odbywanie praktyki z równoczesnym powiadomieniem o tym Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego.
Zmieniony ( Sunday, 19 February 2006 )