Media w edukacji
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

III / 25

PRZEDMIOT

Media w edukacji.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne -  studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

45 godz.- 15 w., 30 ćw.

ROK

I rok
 
CELE KSZTAŁCENIA 1. Poznanie podstawowych pojęć związanych z mediami, klasyfikacja mediów. 2. Przedstawienie możliwości wykorzystania mediów w realizacji zadań dydaktycznych    i pedagogicznych. 3. Wykształcenie umiejętności korzystania z mediów w pracy pedagogicznej zarówno     pod kątem tworzenia i wykorzystywania komunikatów medialnych jak i ich dogłębnej    analizy.  
 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1. Klasyfikacja mediów i najważniejsze pojęcia związane z mediami. 2. Prasa, radio i telewizja – specyfika i mechanizmy oddziaływania na odbiorcę. 3. Konstrukcja informacji medialnej; różnice w konstruowaniu informacji prasowej,     radiowej i telewizyjnej. 4. Język mediów. 5. Komunikacja pozawerbalna w mediach. 6. Wpływ rozwoju technik komputerowych na komunikację interpersonalną. 7. Komputer i internet jako nowoczesne media i możliwości ich zastosowania w zakresie     wspomagania pracy pedagogicznej. 8. Komputerowe prezentacje multimedialne. 9. Zagrożenia, jakie niosą ze sobą współczesne media: dataholizm, obraz seksu, agresja. 10. Media jako kreator alternatywnej rzeczywistości. 
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 Forma kształcenia: wykłady i ćwiczeniaMetody dydaktyczne realizacji przedmiotu: Praca w grupach, dyskusja, pogadanka, pokaz, analiza przekazówmedialnych: prasowych, telewizyjnych, internetowych.  
  

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po drugim semestrze.

Aktywna obecność  na zajęciach, zaliczenie testu pisemnego z zakresu treści przekazywanych na zajęciach.  
  

LITERATURA

 1. Dziennikarstwo i świat mediów. [red:] Z. Bauer i E. Chudziński. Kraków 2000. 2. Mrozowski M. Media masowe. Warszawa 2001. 3. Nowe Media w komunikacji społecznej XX wieku. [red.:] M. Hopfinger. Warszawa 20002.                                        4. De Kerckhove D. Powłoka Kultury. Warszawa 1996.  5. Tanaś M. Edukacyjne zastosowania komputerów. Warszawa 1997.6. Łaszczyk J. (red.). Komputer w kształceniu specjalnym. Warszawa 1998. 7. De Kerckhove D. Inteligencja otwarta . Warszawa 2000. 8. Tamosaitis N. Seks w Internecie. Warszawa 1999. 9. Łukasz S. Magia gier wirtualnych. Warszawa 1998. 10. Lepa A. Pedagogika massmediów. Łódź 2000. 11. Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe.  Warszawa 2000. 12. Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K. Edukacja medialna. Toru_ 2003.