Pedagogika społeczna
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

II / 22

PRZEDMIOT

Pedagogika społeczna

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  - studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

60 godz. – 30 w., 30 ćw.

ROK

 ROK II
 
CELE KSZTAŁCENIA

·        Przyswojenie wiedzy z dziedziny pedagogiki społecznej ukierunkowanej powstawaniem i funkcjonowaniem instytucji kulturalnych , opiekuńczych i socjalnych oraz placówek wychowawczych pojmowanych jako placówki wspomagające i rozszerzające procesy celowego wychowania.

·        Zapoznanie z zadaniami wspomagającymi osób, liderów, animatorów, fundacji, jako wzmocnienie roli pedagogiki społecznej .Zasadność uruchomienia sił społecznych, wolontariat, akcje.

·        Zapoznanie z problematyką  dominującej roli przedszkola i szkoły w procesie wychowania oraz miejsce działania pedagoga szkolnego.

·        Dokonywanie krytycznej analizy wybranych rozwiązań  pedagogiki społecznej , zaczerpniętej z praktyki  , wskazywanie trafnych rozwiązań..

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

·        Geneza pedagogiki społecznej, jej koncepcje , przeobrażenia.

·        Prekursorzy i twórcy pedagogiki społecznej.

·        Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej.

·        Role społeczne ,  ich jednostkowe i społeczne znaczenie.

·        Funkcje i teren działania pedagoga społecznego.

·        Metody i  zasady pracy socjalnej /metoda indywidualnych przypadków, metoda grupowa ,metoda pracy środowiskowej/.

·        Typologia środowiska wychowawczych  współczesnego człowieka.

·        Kręgi środowiskowe wg. J.Pietera.

·        Typy i funkcje rodziny.

·        Przemiany socjo- kulturowe współczesnej rodziny.

·        Sieroctwo społeczne – przyczyny , stopnie, skutki.

·        Przemoc w rodzinie , zespół dziecka maltretowanego .

·        Zastępowanie rodziny w niektórych jej funkcjach – rodziny zastępcze, adopcyjne, pogotowia rodzinne.

·        Stowarzyszenia organizacyjne , fundacje, ruchy akcje społeczne – cechy i znaczenie.

 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
  • Wykład, wykład z prezentacjami,
  • Ćwiczenia konwersatoryjne, dyskusje,
  • Metody warsztatowe ,metody aktywizujące , metoda projektu,
 
 
WARUNKI ZALICZENIA

 

Przedmiot kończy się egzaminem po 4 semestrze. 
 

LITERATURA

1.Bulera M., Żuchelkowska K.” Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem   

   rodziców”, Toruń 2006

2.Godlewski M. „Pedagogika .Podręcznik akademicki.”, Warszawa 1989

3.Gołaszewski T., „Szkoła jako system społeczny”, Warszawa 1994

4..Janke A. „Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój , przedmiot, obszary refleksji i badań” Toruń 2004

5.Kawula S.,” Pedagogika społeczna, dokonania aktualności- perspektywy”, Toruń 2002

6.Leppalczyk I.. Pilch T. „Pedagogika społeczna”, Warszawa 1995

7.Martin H., „Rozwój społeczny ucznia”, Gdańsk 2004

8.Milerski B. , Świderski B. „ Pedagogika społeczna- Leksykon ”,Warszawa 2000

9.Tyszka Z., „Rodzina we współczesnym świecie”, Poznań 2003