Socjologia wychowania
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

II / 21

PRZEDMIOT

Socjologia wychowania.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

45 godz. – 15 w., 30 ćw.

ROK

Rok II
  

CELE KSZTAŁCENIA

- ukazanie procesów edukacyjnych jako procesów związanych z socjalizacji_- wyjaśnienie społecznych przyczyn i skutków funkcjonowania systemów edukacji- wyjaśnienie uwarunkowań procesów społecznych obecnych w szkołach polskich- ukazanie przeobrażeń czekających system edukacji i jego uczestników. 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1. Socjalizacja jako wymiar procesów edukacyjnych.2. Socjologia edukacji jako subdyscyplina socjologiczna.3. Edukacja w procesie przemian społecznych.4. Instytucje wychowawcze i edukacyjne. Szkoła jako instytucja i organizacja.5. Reprodukcja. Elementy zadań i skutki działania systemu oświaty.6. Edukacyjne szanse kształcenia a: płeć ucznia, klasa społeczna, narodowość.7. Jawny i ukryty program edukacji.8. Przemoc w szkole, frustracja, agresja, drugie życie szkoły.9. Ruchy młodzieżowe i subkultury o charakterze agresywnym.10. Wychowanie a komunikowanie, pozawerbalne sposoby komunikowania się.11. Funkcje edukacyjne środków masowego przekazu.12. Nauczyciel i klasa szkolna.13. Stosunki rówieśnicze w grupach.14. Ukryty program lektur szkolnych.15. Nowoczesna szkoła, nowoczesny nauczyciel, nowoczesna osobowość.16. Wzajemne oczekiwania uczniów i nauczycieli 
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie wykładów i ćwiczeń.

Metody dydaktyczne realizacji przedmiotu: praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, samodzielne zbieranie materiałów. 
  

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po trzecim semestrze.

Udział na zajęciach udokumentowany oceną, pozytywna ocena z kolokwiów. 
  

LITERATURA

 1. Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 19992. Brach-Czajna J., Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze,    Białystok 19973. Kwieciński Z., Nieobecne dyskursy, Toruń 19974. Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa 19985. Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 19976. Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 19927. Tillmann K-J., Teorie socjalizacji. Społeczność. Instytucje. Upodmiotowienie. Warszawa8. Sawisz A., System oświaty jako system przemocy symbolicznej w koncepcji Pierre    Bourdieu. [w:] „Studia Socjologiczne” nr 2(68), 1978, 241 – 2629. Bourdieu P. Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania,     Warszawa 199010. Szczepański M.S., Łuszczuk W., Tausz K. /red./, Tornister i restrukturyzacja.       System oświatowy jakoczynnik modernizacji województwa Katowickiego (i Śląskiego),      Katowice 199911. Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowa_ społecznych, Koszalin 1997