Podstawy dydaktyki ogólnej
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

II /17

PRZEDMIOT

Podstawy dydaktyki ogólnej

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

60 godz. – 15 w., 45 ćw.

ROK

Rok II
 
CELE KSZTAŁCENIA 
 1. Zaznajomienie z podstawowymi prawidłowościami procesu nauczania – uczenie się
 2. Kształtowanie postaw  twórczych.
 3. Znaczenie dialogu uczeń – nauczyciel.
 4. Zapoznanie z problemami modernizacji systemu dydaktycznego w Polsce.
      5.    Zaznajomienie z dydaktycznymi uwarunkowaniami współczesnego modelu kształcenia. 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 Tematyka wykładów :
 1. Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się.
 2. Problemowe nauczanie i uczenie się.
 3. Lekcja jako podstawowa forma organizacyjna nauczania.
 4. Wpływ rytmów biologicznych na skuteczność uczenia się.
 5. Osobowość  zawodowa nauczyciela.
 6. Edukacja ekologiczna.
Tematyka ćwiczeń:
 1. Dydaktyka ogólna jako jedna z podstawowych nauk pedagogicznych.
 2. Systemy dydaktyczne.
 3. Cele kształcenia.        
 4.  Treści kształcenia.
 5. Zasady nauczania.
 6. Podstawowe metody nauczania.
 7. Nauczanie programowane.
 8. Formy organizacyjne nauczania.
 9. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
 10. Środki dydaktyczne.
 11. Organizacja pracy dydaktycznej.
      12. Niepowodzenia szkolne. 
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie wykładów i ćwiczeń.

 
 

WARUNKI ZALICZENIA

 

Egzamin po 4 semestrze

– obecność i aktywność na ćwiczeniach.

  

LITERATURA

1. Arends R.: Uczymy się nauczać, Warszawa 1995.2. Bogusz J.: Edukacja w życiu  młodzieży, Warszawa 1990.3. Brühlmeier A.: Edukacja humanistyczna, Kraków 1994.4. Brzezi_ski J. (red.): Edukacja wobec zmiany społecznej, Poznań – Toruń 1994.5. Gagne R.: Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992.6. Gordon Th.: Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa 1996.7. Juszczyk M.: Tajemnice biorytmów, Warszawa 1983.8. Juszczyk M. (red.): Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane    w nowoczesnych modelach kształcenia, Cz_stochowa 1996.9. Kraszewski K.: Sztuka nauczania, Warszawa 1991.10. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1984.11. Łobocki M.: Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieży, Lublin 1994.12. Meighan R.: Socjologia edukacji, Toru_ 1993.13. Okoń W.: Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992.14. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987.15. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.16. Rabczuk W.: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie      krajów członkowskich, Warszawa 1994.17. Zaczyński W.: Metodologiczna tożsamość dydaktyki, Warszawa 1992.18. Zimny Z.: Pomiar dydaktyczny jako instrument doskonalenia procesu kształcenia,      Częstochowa 1995.