Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

II / 13

PRZEDMIOT

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

30 godz. –15 w., 15 ćw.

ROK

I rok
 

CELE KSZTAŁCENIA

 

-         Przekazanie studentom zintegrowanej wiedzy o człowieku jako istocie biospołecznej, żyjącej w określonych  warunkach ekologicznych i środowisku społecznym;

-         Pogłębienie rozumienia podstaw działania organizmu człowieka;

-         Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji (rozumienia, umiejętności, postaw, motywacji) niezbędnych do:

a)      rozpoznawania zjawisk fizjopatologii rozwoju i organizowania właściwych środowisk wychowawczych,

b)      prowadzenia poradnictwa pedagogicznego dot. zdrowych stylów życia w różnych okresach rozwojowych,

c)      praktycznego stosowania wiedzy teoretycznej z zakresu anatomii i fizjologii człowieka ,

d)      efektywnego współdziałania w zespole i budowania więzi międzyludzkich,

 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

WYKŁADY

I.        Wstęp do rozwoju biologicznego człowieka (kryteria i właściwości życia, skład żywej

          materii, komórka, narząd, układ)

II.       Rozwój ontogenetyczny.

III.      Czynniki rozwoju:

a)           czynniki endogenne ( genetyczne i niegenetyczne )

b)           czynniki egzogenne ( środowisko biogeograficzne, warunki bytowe, tryb życia,  

            żywienia, aktywność ruchowa)

IV.      Rytmy biologiczne.

V.                 Problemy związane z rozwojem (zjawiska fizjopatologii rozwoju, zaburzenia

           zdrowia psychicznego, nieprzystosowania społeczne i nerwice, choroby wieku

           dziecięcego).

VI.      Zdrowie i jego ochrona.

ĆWICZENIA

I.                    Rozwój biologiczny człowieka (pojęcie etapowości, czynniki rozwoju, zjawisko akceleracji i jego przyczyny)

II.                 Genetyczne uwarunkowania rozwoju (podstawowe prawa genetyczne, sposób determinowania cech organizmu ludzkiego, zmienność biologiczna – mutacje, prawidłowy kariotyp człowieka oraz wybrane anomalie)

III.               Wpływ środowiska na rozwój człowieka (wybrane czynniki środowiska wpływające na rozwój i zdrowie człowieka)

IV.              Charakterystyka okresów rozwojowych (okres wewnątrzłonowy, noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny, wczesnoszkolny i dojrzewania)

V.                 Wybrane metody oceny rozwoju biologicznego dziecka (kryteria oceny rozwoju – metody i normy rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i wieku rozwojowego)

VI.              Przegląd wybranych układów człowieka (układ narządów ruchu, oddechowy, krążenia, trawienny, narządy zmysłów)

VII.            Wybrane zagadnienia z neurologii człowieka (ogólne zasady budowy i funkcji tkanki nerwowej, przewodzenie impulsów, łuk odruchowy, odruchy, centralny i obwodowy układ nerwowy)

VIII.         Wybrane zagadnienia z endokrynologii człowieka (układ sprzężeń zwrotnych między układem podwzgórzowo – przysadkowym a gruczołami wydzielania wewnętrznego, rodzaje hormonów i ich rola w procesie rozwoju, anomalie)

IX.              Zagrożenia dla zdrowia (choroby wieku dziecięcego, urazy i nieszczęśliwe wypadki, uzależnienia: alkoholizm, narkomania i lekomania, nikotynizm, HIV/AIDS)

X.                 Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach.

  
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Podczas zajęć stosowane są wszystkie formy organizacji pracy słuchaczy (zbiorowa, grupowa i indywidualna). Najczęstszą formą na ćwiczenia jest praca w grupach oraz praca indywidualna sfinalizowana przedstawieniem swoich dokonań na forum grupy:

Metody pracy to:

-         słowne (wykład, dyskusja, seminarium, praca z tekstem źródłowym oraz gry

      dydaktyczne i symulacyjne)

-         badawcze (modelowanie, pomiar i obliczenia statystyczne)

-         aktywizujące i interaktywne (z wykorzystaniem różnorodnych technik)

Istotną formą przekazu aktualnej wiedzy medycznej jest film i Internet.

  
  

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po I semestrze

-     obecność obowiązkowa na ćwiczeniach

-         opracowanie i przeprowadzenie prezentacji graficznej lub multimedialnej

-         pozytywna ocena z pisemnego kolokwium

-         aktywny udział w zajęciach

 
  

LITERATURA

 Piśmiennictwo podstawowe:

Bartkowiak Z.  - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania WSiP Warszawa 1983

Gołąb B.K. – Podstawy anatomii człowieka PZWL , Warszawa 2000

Jaczewski A.. – Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 2001

Jobkiewicz A. – Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju człowieka, WSP, Kielce 1995

Komosińska K – Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, WSP, Olsztyn 1995

Maśłiński S. , Ryżewski J. – Patofizjologia , PZWL, Warszawa 1998

Wolański N. (red.) – Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, PWN 1983

Wolański N. – Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju człowieka, PWN 1975

Villee C.E. – Biologia , MUTICO , Warszawa 1996

 Literatura uzupełniająca:

Demel M. - Pedagogika zdrowia , WSiP , Warszawa 1980

Januszkiewicz J., Kassur B. – Choroby zakaźne i inwazyjne , PZWL, Warszawa 1988

Jaczewski A., Korczak C., Popoielarska A. – Rozwój i zdrowie ucznia , WSiP , Warszawa 1985

Le Moigne A. - Biologia rozwoju, PWN, Warszawa 1999

Malinowski A., Strzałka J. – Antropologia PWN, Warszawa 1985

Michajlik A. – Anatomia i fizjologia człowieka , PZWL, Warszawa 2001

Rugh R. – Od poczęcia do narodzin , PZWL, Warszawa 1988

Twyman R.M. – Biologia  rozwoju – krótkie wykłady , PWN , Warszawa 2003