Wychowanie fizyczne
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Wychowanie fizyczne

SPECJALNOŚĆ

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem
( studia dzienne )

WYMIAR ZAJĘĆ

I rok 1 semestr 2 godz./tyg. 30

I rok 2 semestr 1 godz./tyg. 15 zal. z oceną

ROK (SEMESTR)

2007/2008

 

Przygotował: mgr Marcin Gilowski

CELE KSZTAŁCENIA

 

Celem nadrzędnym jest kształtowanie predyspozycji fizycznych i psychicznych studentów do podjęcia aktywności ruchowej na rzecz własnego zdrowia w okresie po ukończeniu nauki.

Narzędziem do tego jest wyrobienie nawyków pro-zdrowotnych, higienicznych, podniesienie sprawności organizmu, doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie podstawowych sportów, przekazanie wiedzy potrzebnej do poznania potrzeb własnego organizmu, a w przyszłości swoich wychowanków.

Założeniem jest ukształtowanie jednostki w pełni zdolnej do podjęcia pracy nauczyciela, do opieki wychowawczej. Przyszły nauczyciel ma być osoby wrażliwy na problemy zdrowotne swoich wychowanków, umieć rozwiązywać lub sygnalizować te problemy rodzicom, być przygotowanym do bezpiecznego prowadzenia zajęć i opieki nad młodzieżą w różnorodnych warunkach.

Poprzez poznanie potrzeb własnego organizmu, ocenę własnej sprawności, jego ewentualnych niedoborów, a co za tym idzie poznanie metod ich kompensacji, student może przełożyć tę wiedzę w okresie późniejszym na ocenę i diagnozę potrzeb własnych wychowanków; umiejętność analizy ich zachowań oraz zauważanie problemów związanych ze stanem ich zdrowia, sprawnością fizyczną, zachowaniem, adaptacją oraz przyswajaniem pewnych umiejętności przydatnych w szkole i w życiu późniejszym.

Kolejnym ważnym celem jest zainteresowanie słuchacza kulturą fizyczną poprzez pokazanie szerokiego wachlarza sportów, tzw.: „sportem całego życia”. Słuchacz poprzez naukę różnorodnych dyscyplin sportowych może określić swoje preferencje w kierunku przynajmniej jednej z nich.

Znaczącym celem jest również wyrobienie umiejętności związanych z prowadzeniem i opieką nad dziećmi w trakcie zabaw na świeżym powietrzu lub sali oraz umiejętności bezpiecznej organizacji takich zajęć i sędziowania w podstawowych grach zespołowych i zabawach.

 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

Cykle tematyczneZadania dydaktyczno-wychowawczeMotorykaUmiejętnościWiadomości

Aerobik

Ćwiczenia stymulujące funkcjonowanie układy krążenia i oddychania. Wskazanie na prawidłową postawę ciała, wydolność wydechową i sposoby kontroliĆwiczenia o charakterze wytrzymałościowym zestaw opracowany przez nauczyciela, wyczucie rytmu, utanecznienie, koordynacja, szybkość, wytrzymałość, poczucie estetyki.Próba samodzielnego doboru ćwiczeń pod kierunkiem nauczycielaOkreślenie tętna optymalnego, co to jest dług tlenowy, znajomość ćwiczeń rozwijających wydolność organizmu, co to jest wentylacja płuc, a czas trwania zajęć, zasadastosowania odpowiedniej ilości powtórzeń.

Tenis stołowyTenis stołowy jako forma zajęć rekreacyjno ruchowych, umożliwiająca spędzanie wolnego czasu, doskonalenie podstawowych elementów technicznychZmiany pozycji poruszanie się w różnych kierunkach i tempie, gry zręcznościowe.Nauka serwisu nauka odbicia backhand i forhend, odbicie piłki połączone z umiejętnością poruszania sięWykorzystanie umiejętności

 

GimnastykaOpanowanie elementów ruchowych w układzie ćwiczeń wolnych, współdziałanie student-student, student-nauczyciel.Zmiany pozycji podskoki, obroty, zwinność, kształtowanie mocy, gibkość, koordynacja.Wymyk z zamachy odmyk ćwiczenia równoważne, skok kuczny.Sposoby asekuracji, technika wykonania zadań

Ćwiczenia siłowe

Kształtowanie siły ogólnej, wpływ układu mięśniowego na życie człowieka, jego zdrowie, rozwój, świadomość potrzeb.Kształtowanie siły ogólnejUmiejętność doboru obciążeńObsługa sprzętu, wiadomości na temat kształtowania siły

ŁyżwiarstwoWskazanie na wartość zdrowotną zajęć ruchowych w zimie, doskonalenie umiejętności indywidualnychGry i zabawna lodzie, jazda ciągła w określonym czasieNauka i doskonalenie elementów, koordynacja pracy kończyn, Zalety zdrowotne zajęć zimą

SamoobronaZapoznanie się z sposobami uwalniania się z uchwytów i podstawowych zasad samoobrony.Kształtowanie siły obręczy barkowej i ramion, zwinność, szybkość reakcji.Nauka sposobów uwalniania się z uchwytów.Sposoby zachowania w sytuacji zagrożenia.

 

Gry i zabawy bieżne. Kształtowanie szybkości, zwinności i wytrzymałości specjalnej, organizacja i przeprowadzanie zabaw przez studentówKształtowanie szybkości, zwinności i wytrzymałości specjalnej,Umiejętność poprowadzenia grupy i organizacji zabawyJak prowadzić zabawy, od czego zacząć tłumaczenie, jak być słyszalnym

Gry rekreacyjne, kometka, ringoNauczanie form ruchu przydatnych w spędzaniu wolnego czasuZręczność, celność rzutu i podania lotki, ćwiczenia zwiększające obszerność ruchuGra w ringo i kometkęSprzęt, boisko, przepisy

Lekka atletykaKształtowanie umiejętności ruchowej w lekkiej atletyce Biegi z przyspieszeniem, skok dosiężny, starty z różnych pozycji, sztafety wahadłowe, wieloskokiNauka startu niskiegoPomiar szybkości reakcji

Piłka koszykowaKształtowanie umiejętności indywidualnych i zespołowych pod kontem dokładności, skuteczności wykonania, stosowanie terminologii podstawowych przepisów grySzybkość reakcji, zmiana kierunku i tempa biegu, wzmocnienie mm. Obręczy barkowej, orientacja.Doskonalenie techniki kozłowania, rzutów do kosza, obrotów, zatrzymania się Przepisy gry

 

 

Piłka siatkowaKształtowanie umiejętności operowania piłką, poruszania się, kształtowanie umiejętności atakujących i obronnychGry zręcznościowe, rzuty do celu, startyDoskonalenie odbić sposobem dolnym i górnym, nauka serwisu, ataku, przyjęcia piłki i zagrywki. Przepisy gry, technika odbić, ustawienie do odbioru zagrywki

UnihocKształtowanie sprawności kondycyjnych, kształtowanie umiejętności technicznych i gry zespołowej.Gry i zabawy z elementami współzawodnictwa, szybkość, wytrzymałość.Ćwiczenia utrwalające umiejętności techniczne, podania krążka, strzały na bramkęPrzepisy, zasady współpracy w małej grupie.

Tenis ziemnySposoby kształtowania szybkości, siły obręczy barkowejKształtowanie szybkości, zwinności , umiejętność zmiany kierunku ruchu.Nauka uderzenia forhend i backhand, nauka serwisu.Przepisy gry

Testy motoryczne Wykazanie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem ćw. fizycznych, ukazanie potrzeb uzupełnienia lub utrzymania sprawnościTesty motoryczne badające siłę, wytrzymałość, szybkość reakcji, gibkość itd.Umiejętność przeprowadzenia testu i samoocena jego wynikuZasady wykonania testu, celowość, potrzeba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

 

Założenia programowe realizuję w takich formach Kultury Fizycznej jak:

ZGS

Aerobik

Streaching

Ćw. według Pilatesa

Samoobrona

Zajęcia na lodowisku ( gry i zabawy na lodzie oraz nauka jazdy elementarnej )

Zajęcia atletyki na siłowni

Pływanie

Tenis stołowy

Tenis ziemny

W czasie tych zajęć pracę w zakresie nauki nowych elementów i doskonalenia umiejętności już nabytych opieram na metodach:

zadaniowej ścisłej,

zadaniowej naśladowczej,

bezpośredniej celowości ruchu,

zabawowej klasycznej,

problemowej,

twórczej.

 

 

4.Założone osiągnięcia i metody oceny

Osiągnięcia:

umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej, zdrowia oraz analizy potrzeb,

umiejętność zaprogramowania rekreacji własnej ( ewentualnie dla rodziny) w czasie przyszłym- po zakończonych studiach,

podstawowa znajomość przepisów gier sportowych,

umiejętność poprowadzenia zajęć z grupą dzieci (gry i zabawy, wyścigi rzędów),

umiejętność diagnozy i oceny wad postawy ciała, eliminacji ich przyczyn, znajomość podstawowych ćwiczeń korekcyjnych i ich zasad stosowania.

Ocena:

samodzielne przeprowadzenie prób czynnościowych, testów motorycznych, analiza wyników i wyciąganie wniosków na ich podstawie,

sędziowanie podstawowych gier sportowych, zabaw, wyścigów

przeprowadzenie części zajęć, analiza ewentualnych błędów własnych lub popełnionych przez grupę,

test wiedzy.

 

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

 

Celem etapowym jest wdrożenie studenta do organizacji aktywnego wypoczynku jako funkcji kompensacyjnej w okresie studiowania oraz po podjęciu pracy zawodowej.

Program jest tak zbudowany, by w trakcie zajęć student zdobył wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji w/w celu, a jednocześnie był pozytywnie zmotywowany do podejmowania aktywności fizycznej, oraz posiadł niezbędne umiejętności potrzebne do oceny własnej sprawności.

 

LITERATURA

 

S. Strzyżewski: „Proces wychowania w kulturze fizycznej”

S. Strzyżewski: „Ewolucja metod stosowanych w wychowaniu fizycznym”

K. Górna, W. Garbaciak: „Kultura fizyczna w szkole”

H. Grabowski: „Teoria wychowania fizycznego”

M. Demel, A. Skład: „Teoria wychowania fizycznego”

M. Bondarowicz: „Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych”

S. Owczarek, M Bondarowicz: „Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej”

L. Mazurek: „Gimnastyka”

H. Oszast, M. Kasperzec: „Koszykówka”

R. Trześniowski: „Gry i zabawy ruchowe”

T. Klimkowski: „Tenis stołowy .Technika i metodyka treningu”

B. Dracz, K. Chojnicki: „Tenis”

G. Deniau: „Tenis”

J. Bergier: „Mjnj piłka nożna”

J. Masopust: „Piłkarski elementarz”

J. Busz: „Szkolimy uniwersalnych siatkarzy”

K. Zuchora: „Wychowanie fizyczne naszych dni”

E. Dybińska, A. Wójcicki: „Wskazówki metodyczne do nauczania pływania”

R. Karpiński: „Nauczanie pływania”

D. Austin: „Pilates dla każdego”

B. Buchowicz: „Callanetics”

S. Zakrzewski: „Jeździmy na łyżwach”

B. Skut: „Samoobrona”

O. Kuźmińska: „Gimnastyka jazzowa”

E. Grodzka – Kubiak: „Aerobik czy fitness”

A. Balaskas: „Stretching”

 

 

Zmieniony ( Monday, 10 March 2008 )