Specjalność dodatkowa: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM

SPECJALNOŚĆ DODATKOWA: INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO[1]

KWALIFIKACJE ABSOLWENTAAbsolwent kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo powinien posiadać:
 1. wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – dotyczącą teorii komunikacji społecznej oraz nauki o książce bibliotece i informacji, dziejów komunikacji piśmienniczej i medialnej, podstaw prawnych działalności bibliotecznej i informacyjnej, organizacji i funkcji bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych, zarządzania procesami bibliotecznymi i informacyjnymi, źródeł informacji, wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, projektowania i tworzenia źródeł i narzędzi wyszukiwania informacji, czytelnictwa oraz metod pracy z czytelnikiem, rozpoznawania potrzeb informacyjnych i metod pracy z użytkownikiem – opanowaną w stopniu umożliwiającym jej przekazywanie, pogłębianie i analizowanie oraz integrowanie z innymi dziedzinami wiedzy
 2. umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów zawodowych z zachowaniem zasad etycznych, a przede wszystkim planowania, organizacji i zarządzania biblioteką szkolną jako centrum dydaktyczno-informacyjnym szkoły
 3. przygotowanie w zakresie dydaktyki informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, pozwalające na przekazywanie i wpajanie uczniom wiedzy przedmiotowej oraz rozwijanie w nich umiejętności i budowanie postaw, kształtujących uczniów jako aktywnych uczestników społeczeństwa informacji i wiedzy
Ponadto absolwent powinien być przygotowany do:
 1. pracy zespołowej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz środowiskiem pozaszkolnym
 2. ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego i osobowego
 3. posługiwania się przepisami prawa bibliotecznego, informacyjnego, autorskiego, prawa Internetu oraz dotyczącego statusu nauczyciela-bibliotekarza.

Absolwent powinien też odznaczać się cechami osobowościowymi, takimi jak: otwartość, innowacyjność, komunikatywność, przyjazny stosunek do otoczenia, sprzyjającymi skuteczności pracy z czytelnikami i użytkownikami bibliotek i informacji.

 
 

PRZEDMIOT

Dydaktyka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

30 g. wykład: 15 g.; ćwiczenia: 15 g.

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIAW efekcie zajęć student powinien znać:-         wybrane zagadnienia teoretyczne, piśmiennictwo, najnowsze kierunki badań związane-         z kształceniem użytkowników informacji-         współczesne treści programowe w zakresie kształcenia czytelniczego, informacyjnego i -         medialnego w szkołach różnych typów-         formy pracy edukacyjnej, zasady i metody nauczania oraz wychowania dzieci i -         młodzieży jako czytelników i użytkowników informacjiW efekcie zajęć student powinien umieć:-         przygotować odpowiednie programy do kształcenia z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa-         na rożnych poziomach, a także do organizacji krótkich kursów zapoznających z informacją naukową opracować konspekty lekcji z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

-        przygotować i przeprowadzić zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej w szkołach na różnych poziomach kształcenia

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         konteksty i uwarunkowania społeczne kształcenia użytkowników informacji: koncepcje społeczeństwa informacji i wiedzy, społeczeństwa obywatelskiego, rozwój systemów demokratycznych reforma systemu edukacji w Polsce i na świecie -         wybrane zagadnienia teoretyczne, piśmiennictwo, najnowsze kierunki badań związane z kształceniem użytkowników informacji i bibliotek-         formy pracy edukacyjnej, zasady i metody nauczania oraz wychowania dzieci i młodzieży jako czytelników i użytkowników informacji-         Information Literacy-         podstawa programowa, zadania i cele ścieżki międzyprzedmiotowej "Edukacja czytelnicza i medialna"

-        programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN, programy autorskie, plan wynikowy, poradniki, podręczniki, środki i pomoce dydaktyczne, służące do realizacji programu nauczania w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej na poszczególnych poziomach kształcenia

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład, prezentacje, metody aktywizujące (burza mózgów, studium przypadków, symulacja, projekt), praca w grupach i praca indywidualna studentów, analiza piśmiennictwa 
  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         opracowanie i realizacja programów kształcenia użytkowników informacji i bibliotek na rożnych poziomach kształcenia-         planowanie, opracowanie programów nauczania organizacja i prowadzenie krótkich kursów zapoznających z informacją naukową i bibliotekoznawstwem-         opracowanie konspektów lekcji z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa-         zarządzanie realizacją ścieżki „edukacja czytelnicza i medialna

-        przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej w szkole (lub innych placówkach)

Ocenie podlega: -         Stopień znajomości podanych lektur -         Przygotowanie analizy dwóch publikacji (np. artykułów) na temat kształcenia uczniów jako użytkowników Informacji, wybranych przez studenta z czasopism fachowych lub innych źródeł (także internetowych)

-        Przygotowanie programu (konspektu) zajęć w wybranej przez studenta klasie (szkoła podstawowa i gimnazjum)

Przedmiot kończy się egzaminem.
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 3. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA: OPRACOWANIA1.       Andrzejewska, Jadwiga (1996). Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 2: Praca pedagogiczna biblioteki szkolnej. Warszawa: Wyd. SBP.2.       Batorowska, Hanna (2005) [dok. elektr.]. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Dostęp: http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2005/batorows.pdf [odczyt: 3.03.2007].3.       Biuletyn EBIB [dok. elektr.] (2005) nr 1 (62): Szkolenia dla użytkowników. Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/index.php4.       Brudnik, Edyta; Anna, Moszyńska; Beata, Owczarska (2003). Ja i mój uczeń pracujemy                    aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli. 5.       Derfert-Wolf, Lidia (2005) [dok. elektr.]. Information literacy – koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych. Biuletyn EBIB nr 1 (62). Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/index.php 6.       Drzewiecki Marcin (2005), Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach. Warszawa: SBP.7.       Kocójowa, Maria (red.) (2000). Użytkownicy informacji elektronicznej. Kraków: Wyd. UJ. Część 2: Edukacja użytkowników końcowych informacji elektronicznej w uczelniach i bibliotekach, s.77-116.8.       Ministerstwo Edukacji i Nauki (aktualne dokumenty). Podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz programy nauczania dopuszczone do użytku w szkołach z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej i informacyjnej [dok. elektr.] http://www.men.gov.pl/programy/programy/ed_czytel.php [odczyt: 3.03.2007].PORADNIKI I PROGRAMY (do wyboru), m.in.: 1.       Andrzejewska, Jadwiga (2003). Edukacja czytelnicza i medialna. Poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek. Warszawa: SBP.2.       Iwicka-Okońska, Anna; Bogusława, Walenta (2000). Jak realizować edukację czytelniczą i medialną? Łódź: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 3.       Papierska, Wiesława; Barbara, Tomkiewicz (2000). Edukacja czytelnicza i medialna. Poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy. Warszawa: Agencja „SUKURS”.4.       Sawicka, Teresa (2000). Poradnik. Edukacja medialna i czytelnicza. Gimnazjum I – III. Toruń: Wyd. BEA-BLEJA s.c. 5.       Sawicka, Teresa (2000). Poradnik. Edukacja medialna i czytelnicza. Szkoła podstawowa IV-VI. Wyd. 2 poszerzone. Toruń: Wyd. BEA-BLEJA s.c. 6.       Wiatr, Jadwiga red. (2000). Edukacja czytelnicza i medialna. Scenariusze lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum. Kraków: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 7.       Żukowska, Izabela (2002). Praca z aktywem bibliotecznym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Warszawa: SBP. SPECJALISYCZNE SERWISY WWW DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY (do wyboru), m.in.:
 1. Biblioteka Pedagogiczna: http://www.bib.edu.pl
 2. Biblioteka w Szkole (zwłaszcza dział Materiały - Edukacja czytelnicza i medialna) http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/edukacja.php
 3. Interklasa. Polski Portal Edukacyjny (zwłaszcza dział - Ścieżki edukacyjne) http://eduseek.interklasa.pl
 4. Serwis informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy: http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/

5.        Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich: http://wwwtnbsp.prv.pl/

 
 

PRZEDMIOT

Metodyka pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

15 g. ćwiczenia

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIACelem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w bibliotekach szkolnych i            pedagogicznych. W efekcie zajęć student powinien znać: -         zadania i rolę bibliotek szkolnych i pedagogicznych we współczesnym systemie oświaty-         metodykę pracy z dziecięcym i młodzieżowym czytelnikiem i użytkownikiem informacji-         nowoczesne technologie w dydaktyceW efekcie zajęć student powinien umieć:-         przygotować samodzielnie warsztat pracy nauczyciela-bibliotekarza-         rozpoznawać potrzeby czytelniczo-informacyjne nauczycieli i uczniów oraz zaspokajać je poprzez trafny dobór i udostępnianie zbiorów-         znać aktualne programy nauczania w szkołach różnych typów

kształcić uczniów i nauczycieli w stosowaniu technologii informacyjnej w uczeniu się nauczaniu przedmiotów i w korzystaniu z serwisów edukacyjnych i informacji pedagogicznej

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Biblioteki szkolne i pedagogiczne w systemie oświaty, kierunki przemian zachodzących w organizacji i zadaniach bibliotek szkolnych-         Zadania bibliotek szkolnych w świetle dokumentów. Typologia zadań. Działalność bibliotekarska i pedagogiczna. Powinności nauczyciela bibliotekarza-         Funkcje biblioteki szkolnej. Funkcja kształcąco-wychowawcza. Funkcja diagnostyczno-prognostyczna. Funkcja opiekuńczo-wychowawcza. Funkcja kulturalno-rekreacyjna. Praktyczne formy realizacji przypisanych bibliotece szkolnej funkcji-         Biblioteka jako szkolne centrum dydaktyczno-informacyjne, przepisy i zalecenia związane z przekształcaniem biblioteki szkolnej w szkolne centrum dydaktyczno-informacyjne-         Warsztat pracy i technologia informacyjna w pracy nauczyciela-bibliotekarza-         Kształcenie biblioteczno-informacyjne uczniów. Edukacja czytelnicza, informacyjna i medialna w szkołach na poszczególnych etapach edukacyjnych. Projekt ścieżki edukacyjnej i scenariusz lekcji (bibliotecznej)-         Nauczyciel jako użytkownik biblioteki szkolnej i pedagogicznej. Kształcenie informacyjne nauczycieli-         Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów i informacji w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

-        System informacji oświatowej i pedagogicznej. Serwisy internetowe dla nauczycieli–bibliotekarzy

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, metoda projektu, praca w grupach i praca indywidualna studentów, analiza piśmiennictwa i zasobów sieciowych

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         samodzielne przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela-bibliotekarza-         zarządzanie procesami bibliotecznymi w bibliotece szkolnej i pedagogicznej-         rozpoznawanie potrzeb czytelniczo-informacyjnych nauczycieli i uczniów oraz ich zaspokajanie poprzez trafny dobór i udostępnianie zbiorów-         sporządzenie scenariusza lekcji bibliotecznej i jej przeprowadzenie, kształcenie uczniów i nauczycieli w stosowaniu technologii informacyjnej w uczeniu się i nauczaniu przedmiotów oraz w korzystaniu z informacji pedagogicznejOcenie podlega: Znajomość zalecanej literatury, wybranych artykułów z czasopism fachowych dla nauczycieli oraz źródeł informacji dla nauczycieli-bibliotekarzyPrzedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 2. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA: OPRACOWANIA1.       Andrzejewska, Jadwiga (1996). Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. T. 2: Praca pedagogiczna biblioteki szkolnej. Warszawa: Wyd. SBP2.       Batorowska, Hanna (2001). Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym: wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych. Kraków: Wydaw. i Poligrafia Zakonu Pijarów.3.       Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO (2003). Warszawa: Wydaw. SBP, 47 ss. 4.       Gwioździk, Jolanta (red.) (2005). Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym. Mysłowice: Wydaw. GWSP5.       Kosętka, Halina (red.) (2002). W kręgu biblioteki szkolnej: edukacja akademicka nauczycieli bibliotekarzy dla potrzeb zreformowanej szkoły. Kraków: Wydaw. Naukowe AP
 1. Majewska Mirosława, Marian Walczak (red.) (2006). Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 150 ss.
7.       Saniewska, Danuta (2000). Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. Warszawa: „Sukurs”
 1. Wizja polskiego bibliotekarstwa edukacyjnego w zjednoczonej Europie (2004). Bytom: Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, 94 ss.
9.       Zybert, Elżbieta (red.) (2002). Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym. Warszawa: Wydaw. SBPSPECJALISYCZNE SERWISY WWW DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY (do wyboru), m.in.:
 1. Biblioteka Pedagogiczna: http://www.bib.edu.pl
 2. Biblioteka w Szkole (zwłaszcza dział Materiały - Edukacja czytelnicza i medialna) http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/edukacja.php
 3. Interklasa. Polski Portal Edukacyjny (zwłaszcza dział - Ścieżki edukacyjne) http://eduseek.interklasa.pl
 4. Serwis informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy: http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/

14.     Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich: http://wwwtnbsp.prv.pl/

 
 

PRZEDMIOT

Czytelnictwo

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

30 g. wykład

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIARozpoznanie prawidłowości i stanu czytelnictwa i komunikacji społecznej. Rozpoznanie zasad kształtowania umiejętności i zjawisk czytelniczych oraz komunikacyjnych.W efekcie zajęć student powinien znać (wiedza): -         istotę komunikacji werbalnej, czytelniczej, telewizyjnej i elektronicznej-         ogólny schemat przebiegu procesów komunikacji, w tym: czytania mechanizmy tworzenia się znaczeń-         charakterystyczne cechy komunikacji literackiej – w tym: odbioru literatury -         charakterystyczne cechy czytania w ujęciu psychologicznym-         społeczno-demograficzne uwarunkowania czytelnictwa i komunikacjiW efekcie zajęć student powinien umieć (kompetencje i umiejętności): -         zweryfikować i zinterpretować cudze badania czytelnictwa-         dokonać diagnozy procesów czytelniczych

-        ocenić stan i jakość czytelnictwa w środowisku szkolnym

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Czytelnictwo wśród innych form komunikacji społecznej. -         System książki-         Współczesna wiedza o czytelnictwie. Główne kierunki i metodologia badań-         Czytanie w ujęciu komunikacyjnym, psychologicznym i socjologicznym-         Komunikacja literacka, liternet i komunikacja nieliteracka-         Publiczność czytelnicza – zasięg, wybory, preferencje-         Uczeń jako czytelnik, alfabetyzacja, przysposobienie czytelnicze, literackie i elektroniczne-         Specjalne grupy czytelników-         Promocja książki i czytelnictwa

-        Metody pracy z czytelnikiem

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład i demonstracja przykładów

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         rozpoznawanie i rozumienie uwarunkowań, prawidłowości i stanu czytelnictwa-         rozumienie zasad kształtowania umiejętności oraz zjawisk czytelniczych i komunikacyjnych-         stosowanie w praktyce bibliotecznej nowoczesnych metod pracy z czytelnikiemOcenie podlega:Stopień opanowania wiedzy przedmiotowej oraz znajomość podanych lekturPrzedmiot kończy się egzaminem
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA: PODRĘCZNIKI1.       J. Wojciechowski: Czytelnictwo. Kraków: UJ, 2000 (i nast.).
 1. J. Wojciechowski: Praca z użytkownikiem w bibliotece. Wwa: SBP, 2000.
OPRACOWANIA
 1. J. Cieszyńska: Nauka czytania krok po kroku .Kraków: Ak. Ped., 2001.
 2. J. Dunin: Pismo zmienia świat. Wwa/Łódź: W.Nauk. PWN, 1998.
 3. E. Griffin: Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP, 2003.
 4. J. Kozielecki: Koncepcje psychologiczne człowieka. Wwa: PWN, 1976 (i nast.).
 5. J. Lalewicz: Socjologia komunikacji literackiej. Wrocław: Ossol. 1985.
 6. Liternet. Kraków: Rabid, 2004.
 7. S. Siekierski: Czytania Polaków w XX wieku. Wwa: U.Warsz., 2000.
 8. K. Sochacka: Rozwój umiejętności czytania. Białystok: Trans Humana, 2004.
 9. E. i E. Wnuk-Lipińscy: Problematyka kształtowania się potrzeb czytelniczych. Wwa: BN,             1975.

12.     J. Wojciechowski: Biblioteczna wartość naddana. Kraków: UJ, 2006.

 
 

PRZEDMIOT

Formy, środki i procesy komunikowania

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

15 g. wykład

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIACelem zajęć jest analiza modeli zachowań znaczących, właściwych dla poszczególnych           systemów współczesnej komunikacji społecznejW efekcie zajęć student powinien znać (wiedza): -         dominujące współczesne ujęcia i metody analizy zjawisk komunikacji społecznejW efekcie zajęć student powinien umieć (kompetencje i umiejętności): -         odtworzyć omawiane modele aktów komunikacji werbalnej i pisemnej

-        dokonać samodzielnej analizy wybranych aktów komunikacyjnych

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Podstawy teorii komunikacji-         Motywacje i regulatory zachowań komunikacyjnych w życiu społecznym-         Pojęcie communication skills: proces nabywania kompetencji komunikacyjnych-         Akty komunikacji interpersonalnej w ujęciu językowym i pragmatycznym-         Typologia środków i form komunikowania-         Komunikacja masowa-         Etyka komunikacji-         Język jako narzędzie różnych typów komunikacji (literackiej, naukowej)-         Propaganda i reklama jako formy komunikowania

-        Public Relations – definicje, strategie, zastosowania

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z analizą materiału poglądowego, dyskusja

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         rozumienie podstawowych pojęć i modeli z zakresu komunikacji-         analizowanie procesów informacyjnych w oparciu o podstawowe pojęcia i modele-         rozumienie społeczno-komunikacyjnych aspektów procesów informacyjnych i bibliotecznychOcenie podlega:Stopień opanowania wiedzy przedmiotowej oraz znajomość podanych lekturPrzedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA: 1.       Funkcje komunikacji społecznej (2003). Red. K. Wódz, J. Wódz. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.2.       Griffin, E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.3.       Kołodziejczyk, A. (2003). Dziecięca koncepcja fikcji, czyli co jest „na niby” w telewizji. Kraków: Wydaw. UJ.

4.        Współczesne systemy komunikowania (1998). Red. B. Ostrowska. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego.

 
 

PRZEDMIOT

Nauka o książce, bibliotece i informacji

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

30 g. wykład

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIACelem zajęć jest opis i analiza informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, bibliologii jako dyscyplin naukowych.W efekcie student powinien znać (wiedza): -         przedmiot oraz współczesne kierunki badań bibliotekoznawstwa, bibliologii i nauki o informacji naukowej-         terminologię (pojęcia bibliotekoznawstwa, bibliologii, nauki o informacji naukowej)-         miejsce bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naukowej w systemie nauk-         główne ośrodki badawcze, organizacje, podstawowe publikacje w Polsce i na świecie z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naukowej W efekcie student powinien umieć (kompetencje i umiejętności):

-        podjąć dyskusję na temat terminologii, przedmiotu badań bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naukowej

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Terminologia, przedmiot badań, pole badawcze bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naukowej-         Struktura dyscyplin-         Geneza i kierunki rozwoju (modele naukowe, teoretycy)-         Miejsce w systemie nauk-         Wybrane, współczesne perspektywy poznawcze i priorytetowe kierunki badań naukowych

-        Organizacja badań na świecie i w Polsce

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z analizą materiału poglądowego, mapa pojęciowa, dyskusja

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-        rozumienie i stosowanie podstawowej wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii, informacji naukowej oraz jej miejscu w systemie dyscyplin naukowych

Ocenie podlega:Stopień opanowania wiedzy przedmiotowej oraz znajomość podanych lekturPrzedmiot kończy się egzaminem
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA: 1.       Gaca-Dąbrowska Z. (1980). O teoretycznych problemach nauki o bibliotece. Studia o Książce t. 10, s. 201-210.2.       Kocójowa M. (2002). Internet jako źródło badań bibliotekoznawczych. W: Elektroniczne publikacje w bibliotekach. Kraków: Wyd. UJ, s. 96-107. 3.       Migoń K. (1984). Nauka o książce: Zarys problematyki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw., 319 s. (wybrany rozdział).4.       Migoń K. (2003). Kultura książki. W: Nauka o książce, bibliotece i informacji we           współczesnym świecie. Warszawa: SBP, s. 11-20.5.       Cisek S. (2002). Filozoficzne aspekty informacji naukowej. Kraków: Wyd. UJ, 142 s. (wybrany rozdział oprócz rozdziału pierwszego).6.       Dembowska M. (1991). Nauka o informacji (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa: Instytut INTE, 230 s. (wybrany rozdział).

7.        Ścibor E. red. (1998). Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Olsztyn: WSP, 250 s.

 
 

PRZEDMIOT

Analiza i opracowanie dokumentów

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

60 g. wykład: 15 g.; ćwiczenia: 45 g.

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIAWprowadzenie do teoretycznych i praktycznych problemów opracowywania formalnego i treściowego zbiorów bibliotecznych i informacji, zasad prowadzenia katalogów bibliotecznych, struktur i formatów danych w katalogach bibliotecznych W efekcie zajęć student powinien znać (wiedza):-         specjalistyczną terminologię dotyczącą dokumentów, ich typologię oraz morfologie poszczególnych typów dokumentów-         specjalistyczną terminologię dotyczącą struktury, projektowania, oceny i wykorzystania współczesnych języków informacyjno-wyszukiwawczych-         zasady opisu różnych typów dokumentów -         budowę fizyczną i logiczną rekordu bibliograficznego w formacie MARC21-         typologię języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz funkcje i strukturę poszczególnych typów jiw-         wybrane zagadnienia pragmatyki następujących jiw: język słów kluczowych, język deskryptorowy, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, język haseł przedmiotowych           Biblioteki Narodowej, język haseł przedmiotowych KABA-         systemy i metody rzeczowego opracowywania/indeksowania dokumentów i informacjiW efekcie zajęć student powinien umieć (umiejętności i kompetencje):-         sporządzić opis bibliograficzny różnych typów dokumentów-         katalogować dokumenty w wybranym systemie automatyzacji biblioteki z wykorzystaniem centralnej kartoteki haseł wzorcowych-         utworzyć rekord bibliograficzny w MARC21 dla różnych typów dokumentów-         analizować tekst dokumentu w zależności od specyfiki i rodzaju opracowania rzeczowego-         sporządzić charakterystykę/instrukcję wyszukiwawczą dokumentu/pytania w wybranym jiw posługując się lingwistycznymi narzędziami opracowywania rzeczowego dokumentów i informacji takimi, jak: język słów kluczowych, język deskryptorowy, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej, język haseł przedmiotowych KABA

-        redagować różne rodzaje analiz dokumentacyjnych

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Pojęcie dokumentu-         Typologia dokumentów-         Charakterystyka formalno-wydawnicza dokumentów drukowanych oraz dokumentów audiowizualnych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych-         Struktura i ogólne zasady sporządzania opisu bibliograficznego dokumentów-         Hasło opisu, funkcje i rodzaje haseł, zasady ich doboru i formułowania-         Budowa tradycyjnego katalogu alfabetycznego-         Formaty i struktura danych w systemach informacyjno-wyszukiwawczych i bibliotecznych-         struktura katalogu komputerowego, struktura fizyczna i zawartość rekordu bibliograficznego w formacie MARC21-         Metadane-         Języki informacyjno-wyszukiwawcze – definicja, typologia, charakterystyka poszczególnych typów języków informacyjno-wyszukiwawczych

-        Zasady indeksowanie dokumentów

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, praktyczne ćwiczenia w sporządzaniu różnych typów reprezentacji dokumentów oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych wspomagających ich tworzenie

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         posługiwanie się podstawową terminologią dotyczącą dokumentów-         posługiwanie się podstawową terminologią dotyczącą języków informacyjno-wyszukiwawczych-         rozpoznawanie typów dokumentów-         wykorzystanie metodyki tworzenia różnych typów reprezentacji dokumentów (opisu bibliograficznego, charakterystyki treściowej)-         indeksowanie dokumentów-         posługiwanie się metodyką bibliograficzną w tworzeniu spisów bibliograficznych-         posługiwanie się narzędziami informatycznymi w celu tworzenia i przetwarzania reprezentacji dokumentów

-        posługiwanie się dokumentami normalizacyjnymi w zakresie tworzenia reprezentacji dokumentów.

Ocenie podlega:Stopień opanowania wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności w zakresie sporządzania reprezentacji dokumentów i wykorzystania do tego celu narzędzi informatycznychPrzedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. oraz 2. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA:
 1. Babik W. (2006): Języki informacyjno-wyszukiwawcze – charakterystyka funkcjonalno-strukturalna i metodologiczna. [W:] Informacja naukowa. Pod red. Z. Żmigrodzkiego.           Warszawa: Wyd. SBP, s. 191-218.
 2. Bartoszewicz-Fabiańska, Bożena (2000). Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych w świetle PrPN-N-01152-13 [dok. elektr.]. EBIB http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/fabianska.html
 3. Ćwiekowa J. (1988): Opracowanie tematyczne piśmiennictwa. Warszawa: PWN, s. 32-62 i 245-254.
 4. Drożdż, Andrzej; Marek Stachyra (2002). Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego. Warszawa: Wydaw. SBP, 207 ss.
 5. Dziubecka, Radosława (1977). Nowe typy zbiornic dokumentów : fonoteki i filmoteki. Warszawa: CIINTE, 53 ss. Grygrowski, Dariusz (2001). Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece. Warszawa: Wydaw.                    SBP, 222 ss.
 6. Janowska, Maria (1996). Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych: (interpretacja postanowień PN-N-01152). Warszawa: BN, 55 ss.
 7. Janowska, Maria (1997). Opis bibliograficzny artykułów: (interpretacja postanowień PN-N-01152). Warszawa: BN, 30 ss.
 8. Lenartowicz, Maria (1983). Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny. Warszawa: SBP, 115 ss. Lenartowicz, Maria; Anna Paluszkiewicz (2000). Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki. Warszawa:SBP, 202 ss.
 9. Nałęcz, Barbara (2001). Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego. Warszawa: SBP, 171 ss.
 10. Padziński, Andrzej (2000). Stosowanie przepisów katalogowania w zautomatyzowanych systemach bibliotecznych. Warszawa: Wydaw. SBP, 111 ss.
 11. Rzońca, Irena; Krystyna Szylhabel (2000). Dokumenty elektroniczne w systemie APIN. Bibliotekarz Nr 3, s. 2-71. Sadowska J., Turowska T. (1990): Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe. Warszawa: CUKB SBP.
 12. Sanetra, Krystyna (2003). Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego. Warszawa: Wydaw. SBP, 222 ss.
 13. Stopa A. (2002): O treści książek: opracowanie rzeczowe piśmiennictwa. Warszawa: CEBID.
WYBRANE NORMY:
 1. PN-82/N-01152.01. Opis bibliograficzny. Książki.
 2. PN-N-01152-1/A1:1997. Opis bibiograficzny. Książki (Zmiana A1).
 3. PN-N-01152.02:1997. Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.
 4. PN-N-01152.5:2000 Opis bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne.
 5. PN-83/N-01152.06 Opis bibliograficzny. Druki muzyczne.
 6. PN-85/N-01152.07 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe.
 7. PN-N-01152.12:1994 Opis bibliograficzny. Filmy.
 8. PN-01152.13:2000 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne.
 9. PN-85/N-01158. Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.
 10. PN-N-01229: 2002. Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe.
 11. PN-N-01122: 1994. Hasło opisu bibliograficznego. Forma nazwy geograficznej.
 12. PN-N-01230: 2001. Hasło opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne.
 13. PN-N-01231: 2001. Hasło opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe.

27.     PN-ISO-7154:2001. Dokumentacja. Zasady szeregowania bibliograficznego.

 
 

PRZEDMIOT

Dzieje komunikacji piśmienniczej i medialnej

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

15 g. wykład

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIACelem zajęć jest poznanie periodyzacji dziejów komunikacji społecznej od czasów przedpiśmiennych po współczesne przemiany kultury typograficznej pod wpływem rozwoju komunikacji wielomedialnej oraz przedstawienie specyfiki komunikowania za pomocą książki i bibliotek w kontekście procesów komunikacji społecznej. W efekcie zajęć student powinien znać (wiedza): -         kryteria wyznaczające kolejne etapy rozwoju kultury komunikacyjnej od czasów przedhistorycznych po współczesność -         rolę ksiązki i bibliotek w rozwoju kultury komunikacyjnej W efekcie zajęć student powinien umieć (kompetencje i umiejętności): -         wymienić cechy systemów komunikacji oralnej, typograficznej i wielomedialnej, wskazując podstawowe różnice i obszary wspólne

dokonać systematyzacji i chronologizacji poszczególnych zjawisk z dziejów pisma, drukarstwa, księgarstwa, bibliotekarstwa i czytelnictwa oraz wpisać zjawiska i procesy bibliologiczne w szerszy kontekst wiedzy o rozwoju systemów komunikacji

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Periodyzacja dziejów komunikacji-         Geneza, rozwój i funkcje pisma-         Wynalazek druku i jego konsekwencje-         Typologia, rozwój form i funkcje książki-         Narodziny i rozwój prasy-         Repertuar wydawniczy-         Księgarstwo-         Systemy kontroli – przywileje, koncesje, cenzura-         Ewolucja bibliotek – rodzajów, organizacji, architektury, księgozbiorów, funkcji-         Kultura czytelnicza i jej przemiany

-        Komunikacja elektroniczna – nawyki i style percepcyjne

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, połączony z analizą materiału poglądowego, dyskusja

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         systematyzacja i periodyzacja zjawisk w rozwoju kultury komunikacyjnej, szczególnie w odniesieniu do rozwoju pisma, drukarstwa, książki i bibliotek, księgarstwa, bibliotekarstwa i czytelnictwa-        identyfikowanie cech systemów komunikacji typograficznej i wielomedialnej oraz wskazywanie podstawowych różnic i obszarów wspólnychOcenie podlega:Stopień opanowania wiedzy przedmiotowej oraz znajomość podanych lekturPrzedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA:
 1. Bieńkowska, B. (2005). Książka na przestrzeni dziejów. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej.
 2. Głombiowski Karol, Szwejkowska Helena, Książka rękopiśmienna w starożytności i średniowieczu, wyd. 3, Warszawa: PWN 1983, ss. 166.
3.       Goody, J. (2006). Logika pisma a organizacja społeczeństwa. Warszawa: Wydaw. UW4.       Hopfinger, M. (2003). Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Wydaw „Sic!”.5.       Maleczyńska, K. (1987). Książki i biblioteki w Polsce w okresie zaborów. Wrocław: KOK. 6.       Penkowska, G. (2005). Człowiek i komputer: zbiór esejów. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego

7.        Szwejkowska Helena, Książka drukowana XV-XVIII w.: Zarys historyczny, wyd. 4 popr., Wrocław: PWN 1983, ss. 347.

 
 

PRZEDMIOT

Podstawy bibliotekarstwa i informacji

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

45 g. wykład: 15 g.; ćwiczenia: 30 g.

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIACelem zajęć jest przedstawienie – w kontekście teoretycznym i praktycznym –             podstawowej, najważniejszych zagadnień współczesnego bibliotekarstwa i działalności informacyjnej W efekcie zajęć student powinien znać: Sposoby zarządzania procesami gromadzenia i ewidencji, udostępniania oraz           przechowywania zbiorów bibliotecznychnormy etyczne i zasady profesjonalnego postępowania w obszarze działalności          zawodowej pracownika informacji i bibliotekarzapodstawowe drukowane i elektroniczne źródła informacyjne z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ich zakres i profilterminologię, przepisy organizacyjne stosowane w polskim bibliotekarstwie działalności informacyjnejzasady planowania komputeryzacji biblioteki, programy i systemy automatyzacji bibliotek W efekcie zajęć student powinien umieć: ocenić wartość informacyjną źródeł wchodzących w skład warsztatu informacyjnego bibliotekarza i pracownika informacjiopracować projekt komputeryzacji procesów bibliotecznychrozwiązywać sytuacje problemowe i postępować w pracy zawodowej zgodnie z zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami przyjętymi w danym środowisku

zorganizować bibliotekę i realizować jej zadania

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Typologia, funkcje i zadania bibliotek-         Formy organizacji i metody zarządzania procesami gromadzenia i ewidencji, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych, ze szczególnym odniesieniem do bibliotek szkolnych-         Pragmatyka zawodu bibliotekarza oraz bibliotekarza-nauczyciela-         Normy etyczne i zasady profesjonalnego postępowania w obszarze działalności, zawodowej pracownika informacji i bibliotekarza-         Podstawowe drukowane i elektroniczne źródła informacyjne z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekarstwa szkolnego, ich zakres i profil-         Terminologia, przepisy organizacyjne stosowane w polskim bibliotekarstwie-         Ustawodawstwo biblioteczne, elementy prawa oświatowego odnoszące się do działalności bibliotecznej, regulacje prawne w zakresie działalności informacyjnej, wybrane aspekty prawa dotyczące działalności informacyjnej i bibliotecznej: prawo autorskie, prawo Internetu, prawo informacyjne, prawo komputerowe

-        Zasady planowania komputeryzacji biblioteki, programy i systemy automatyzacji bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania dla bibliotek szkolnych

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład, analiza piśmiennictwa, dyskusja, komunikaty i referaty studentów, metoda problemowa,           praca indywidualna ze źródłami informacji (kształcenie biegłości w wyszukiwaniu informacji, penetrowanie zasobów elektronicznych), prezentacja, studium przypadku

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         umiejętność zorganizowanie biblioteki i realizowanie jej funkcji i zadań oraz zarządzanie podstawowymi procesami bibliotecznymi-         rozwiązywanie sytuacji problemowych i postępowanie w pracy zawodowej zgodnie z zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami przyjętymi w danym środowisku

-        opracowanie projektu komputeryzacji procesów bibliotecznych oraz kierowanie jego wdrożeniem, stosowanie przepisów prawa dotyczących organizacji i funkcjonowania bibliotek oraz wykonywania zawodu bibliotekarza

Ocenie podlega:-         znajomość problematyki wykładu, konwersatorium, laboratorium, lektur, rozporządzeń prawnych oraz poznawanych źródeł – sprawdzona na podstawie kolokwium pisemnego -         zadania wykonywane w laboratorium Przedmiot kończy się egzaminem
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA: OPRACOWANIA
 1. Biliński, Lucjan (red.) (1999).Ewidencja materiałów bibliotecznych: prawne regulacje. Warszawa: SBP, 24 ss.
 2. Biliński, Lucjan (2001). Biblioteki publiczne końca XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 339 ss.
 3. Górska, Elżbieta (red.) (2005). Automatyzacja bibliotek publicznych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 24-26.11.2004 r. Warszawa: Wydaw. SBP, 222 ss.
 4. Kubów Stefan (red.) (2003). Bibliotekarz w świecie wartości: materiały z konferencji. Wrocław: DSWETWP
 5. Maj, Jerzy (2000). Program MAK – podręcznik użytkownika. Warszawa: SBP.
 6. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (2005). Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/kodeks_etyki.html lub w czasopismach fachowych
 7. Wojciechowski, Jacek (1997). Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa: PWN, s. 76-81: Sieć i podział zadań; s. 113-153: Organizacja bibliotek według rodzajów; s. 156-172: Organizowanie procesów bibliotecznych.
 8. Żmigrodzki, Zbigniew (red.) (1998).Bibliotekarstwo. Wyd. 2. Warszawa: SBP, 457 ss.
PRZEPISY PRAWNE:
 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5.11.1999 roku w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. Dziennik Ustaw nr 93 poz.1077.
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24.11.1998 roku w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny. Dziennik Ustaw nr 146 poz. 955.
 3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19.03.1998 roku w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. Dziennik Ustaw nr 44 poz. 269.
 4. Ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997 roku. Dziennik Ustaw nr 85 poz. 539

13.     Ustawa z dnia 7.11.1996 roku o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Dziennik Ustaw nr 152 poz. 722.

 
 

PRZEDMIOT

Projektowanie serwisów informacyjnych

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

45 g. wykład: 15 g.; ćwiczenia: 30 g.

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIAW efekcie zajęć student powinien znać:-         specjalistyczną terminologię związaną z budową i projektowaniem serwisów informacyjnych (szczególnie z zakresu architektury informacji)-         zasady projektowania funkcjonalnych serwisów informacyjnych w środowisku WWWW efekcie zajęć student powinien umieć:

-        w podstawowym wymiarze samodzielnie projektować serwisy informacyjne

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Funkcje serwisu informacyjnego i grupa docelowa-         Zasady projektowania interfejsów graficznych-         Architektura informacji w serwisach WWW – systemy organizacyjne-         Architektura informacji w serwisach WWW – systemy nawigacji i etykietowania-         Podstawowe zagadnienia funkcjonalności: przejrzystość, komunikatywność, spójność i konsekwencja, prewencyjność, narzędzia nawigacji, sprawność, sekwencyjność, elastyczność, aktualność-         Projektowanie zarządzania informacją w serwisie WWW – procedury i wykonawcy

-        Podstawy XML – język, jego koncepcja i struktura, przetwarzanie dokumentów, prezentacja i zastosowania

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład, prezentacja, dyskusja, praca w małych grupach

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         posługiwanie się specjalistyczną terminologią związaną z budową i projektowaniem serwisów informacyjnych (szczególnie z zakresu architektury informacji)-         stosowanie zasad projektowania funkcjonalnych serwisów informacyjnych w środowisku WWW

-        samodzielnie projektowanie serwisów informacyjnych, tworzenie własnych prostych stron i małych serwisów WWW

Ocenie podlega:-         znajomość problematyki wykładu,-         zadania wykonywane w laboratorium-         opracowanie i wykonanie projektu indywidualnego lub grupowego Przedmiot kończy się egzaminem
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA: 1.       Nielsen, Jakob (2003). Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych. Gliwice:           Helion.2.       Próchnicka, M. (1996). Interfejs użytkownika w systemie wyszukiwania informacji. Zagadnienia Informacji Naukowej 1, s. 25-34.3.       Rosenfeld, Louis; Peter Morville (2003). Architektura informacji w serwisach internetowych. Gliwice: Helion.

4.        Tomaszczyk, Jacek (2004). Zasady projektowania interfejsów. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1 s. 83-119.

 
 

PRZEDMIOT

Środowisko informacyjne Internetu

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

30 g. ćwiczenia

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIAW efekcie zajęć student powinien znać (wiedza):-         różnorodne formy zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów naukowych-         możliwości wybranych serwisów tematycznych o kontrolowanej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów edukacyjnych-         zastosowania, możliwości i ograniczenia różnych wyszukiwarek, w tym specjalistycznych-         zasady działania i przydatność wybranych narzędzi komunikacji w Internecie -         metodologiczne podstawy oceny jakości zasobów Internetu i przykłady różnych zestawów kryteriów i oceny wykorzystywanych w procesie selekcji zasobów-         teoretyczne podstawy konstruowania strategii wyszukiwawczych w środowisku Internetu     oraz ich praktyczne uwarunkowania-         aktualne kierunki i tendencje rozwojowe Internetu jako środowiska informacyjnego-         podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu jako środowiska informacyjnego i sposoby zabezpieczania się przed nimiW efekcie zajęć student powinien umieć (kompetencje i umiejętności)-         dobierać właściwe, wyspecjalizowane narzędzia wyszukiwania informacji w Internecie do konkretnych potrzeb informacyjnych -         wykorzystywać zaawansowane możliwości tych narzędzi oraz poprawnie interpretować wyniki wyszukiwania-         oceniać i dokonywać selekcji narzędzi wyszukiwania i zasobów informacyjnych-         świadomie konstruować efektywne strategie wyszukiwania informacji w Internecie

-        uczestniczyć w różnych formach komunikacji społecznej w środowisku Internetu

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Zasoby informacyjne Internetu-         Użytkownicy i społeczność Internetu-         Klasyfikacja narzędzi pozyskiwania informacji w Internecie-         Zaawansowane aspekty działania wyszukiwarek,-         Wybrane zagadnienia automatycznego indeksowania i klasyfikowania-         Edukacja w Internecie - serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości i biblioteki cyfrowe-         Ocena wyszukanych stron i serwisów WWW-         Ocena jakości i przydatności narzędzi wyszukiwania informacji-         Strategie wyszukiwania informacji w Internecie i wynikające z nich ograniczenia-         Przyszłość wyszukiwania - semantyczny Internet-         Bezpieczeństwo i prywatność - świadome korzystanie z zasobów Internetu, szyfrowanie informacji, podpis elektroniczny-         Formułowanie wyrażeń logicznych. Konstruowanie zaawansowanych zapytań w wyszukiwarkach globalnych Interpretacja wyników-         Wyszukiwarki specjalistyczne – dobór właściwych narzędzi wyszukiwania

-        Narzędzia komunikacji w Internecie

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład, prezentacja, dyskusja, praca indywidualna praca w małych grupach

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         znajomość różnorodnych form zasobów informacyjnych dostępnych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów edukacyjnych-         dobieranie właściwych narzędzi wyszukiwania informacji w Internecie do określonych potrzeb informacyjnych-         wykorzystywanie zaawansowanych możliwości tych narzędzi oraz poprawne interpretowanie wyników wyszukiwania-         ocena i selekcja narzędzi wyszukiwania i zasobów informacyjnych-         świadomie planowanie i realizacja efektywnych strategii wyszukiwania informacji w Internecie-         uczestniczenie w różnych formach komunikacji społecznej w środowisku Internetu

-        świadomość podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu jako środowiska informacyjnego i znajomość sposobów zabezpieczania się przed nim

Ocenie podlega:-         stopień opanowania wiedzy i poziom umiejętności wykonywania zadań w laboratorium-         opracowanie i zrealizowanie strategii wyszukiwania w InterneciePrzedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA:
 1. Skórka, S. (2002). [dok. elektr.] Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym. http://www.zsi.pwr.wroc.pl/zsi/missi2002/pdf/s502.pdf
 2. Derfert-Wolf, L. (2004). [dok. elektr.] Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie – subject gateways. Biuletyn EBIB 6 (57). http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/derfert.php
 3. Pamuła-Cieślak, N. (2004). [dok. elektr.] Ukryty Internet – jeśli nie wyszukiwarka, to co? Biuletyn EBIB Nr 7 (58). http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/pamula.php
 4. Sapa, R. (2004). W poszukiwaniu kryteriów oceny serwisów WWW bibliotek akademickich. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej nr 3-4 s. 28-39.

5.        Zych, Magdalena (2006). [dok. elektr.] Bezpieczeństwo w sieci a polityka prywatności stron www polskich bibliotek. Biuletyn EBIB. Nr 7(77). http://www.ebib.info/2006/77/zych.php

 
 

PRZEDMIOT

Upowszechnianie informacji i jej użytkownicy

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

30 g. wykład: 15 g.; ćwiczenia: 15 g.

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIACelem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień użytkowników informacji m.in. w kontekście problematyki dostępu do informacji. W efekcie zajęć student powinien znać (wiedza):-         czynniki wpływające na potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników-         najważniejsze pojęcia i modele związane z użytkownikiem informacji, potrzebami i zachowaniami informacyjnymi-         współczesne koncepcje i kierunki badań użytkownika informacji-         zasady, metody i techniki pracy z użytkownikiem sprzyjające zaspokojeniu potrzeb informacyjnychW efekcie zajęć student powinien umieć (kompetencje i umiejętności):

-        postępować profesjonalnie w kontaktach z użytkownikami informacji

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Pojęcie użytkownika informacji, potrzeby informacyjnej, zachowania informacyjnego-         Charakterystyka podstawowych komponentów zachowania informacyjnego: poszukiwanie, wymiana, transfer i użytkowanie informacji-         Dostęp do informacji, bariery informacyjne-         Kategorie użytkowników informacji, uczeń i nauczyciel jako użytkownicy informacji-         Information Literacy-         Informacyjna funkcje bibliotek współczesnych ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych-         Usługi informacyjne dla dzieci i młodzieży

-        Użytkownicy informacji w Internecie

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład, dyskusja, mapa pojęciowa, praca z tekstem, prezentacja

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         umiejętność identyfikacja czynników wpływających na potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników-         znajomość i stosowanie zasad metod i technik pracy z użytkownikiem sprzyjających zaspokojeniu potrzeb informacyjnych

-        profesjonalne planowanie i świadczenie usług informacyjnych.

Ocenie podlega:-         stopień opanowania wiedzy -         znajomość lekturPrzedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA:
 1. Kocójowa, M. (red.) (2000). Użytkownicy informacji elektronicznej. Kraków: Wyd. UJ.
 2. Mituś-Nowak, K. (2004). Użytkownik informacji - ogólny zarys teorii i rozwoju problematyki badawczej. FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1/2, s. 68-85.
 3. Niedźwiedzka, B. (2002). Modyfikacja modelu zachowań informacyjnych T. D. Wilsona w świetle wyników badania zachowań informacyjnych menedżerów. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1, s. 22-33.
 4. Sadłowska, A.. J. Tomczyńska (2005). Nauczyciel - współczesny użytkownik informacji. W: Sałata, E. (red.). Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli. Radom, s. 197-200.
  Szczechura, K. (1998). Użytkownicy informacji. Zarys problematyki. W: Ścibor, E. (red.). Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Olsztyn: WSP, s. 107-138.
 5. Świgoń, M. (2006). Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym. Warszawa: SBP.

6.        Williams, P.; Nicholas, D.; Huntington, P. (2002). Wykorzystanie Internetu: typologia użytkowników. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1, s. 3-14.

 
 

PRZEDMIOT

Współczesne instytucje wydawnicze i księgarskie

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

15 g. wykład

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIACelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką związaną procesami zachodzącymi w cyklu wydawniczym książki oraz jej dystrybucji.W efekcie zajęć student powinien znać (wiedza):-         współczesny ruch wydawniczy – wydawnictwa i ich typologię-         organizację produkcji wydawniczej-         specjalizację ośrodków i wydawców-         serie wydawnicze-         rynek księgarski i charakterystykę asortymentu księgarskiego-         rodzaje księgarń, ich klienteli i formy działania-         międzynarodowe i krajowe targi książki-         księgarnie internetoweW efekcie zajęć student powinien umieć (kompetencje i umiejętności):-         analizować i uogólniać zjawiska i procesy zachodzące w produkcji wydawniczej oraz na rynku książki-         identyfikować wzajemne zależności zachodzące między tymi zjawiskami

-        stosować w praktyce różne formy reklamy i promocji książki

-        wyszukiwać informację w źródłach informacji o rynku wydawniczym i księgarskim

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Czołowe współczesne wydawnictwa krajowe i ich typologia-         Repertuar wydawniczy-         Specjalizacja ośrodków i wydawców -         Czołowe współczesne serie wydawnicze,-         Źródła informacji o planach i nowościach wydawniczych-         Organizacja współczesnego księgarstwa w Polsce-         Asortyment księgarski, rodzaje księgarń, klienci-         Księgarskie źródła informacji-         Krajowe i międzynarodowe targi książki jako impreza handlowa i promocyjna-         Księgarnie internetowe

-        Promocja książki w Internecie

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład, dyskusja, prezentacja

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         znajomość organizacji rynku wydawniczego i księgarskiego-         znajomość źródeł informacji o repertuarze wydawniczym i asortymencie księgarskim,

-        wykorzystanie tej wiedzy w opracowaniu polityki gromadzenia zbiorów, doborze i powiększaniu zasobów bibliotecznych

Ocenie podlega:-         stopień opanowania wiedzy -         znajomość lekturPrzedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA:
 1. Gołębiewski Ł. (2005). Rynek książki w Polsce. Warszawa: Biblioteka Analiz.
 2. Kania J. (red.) (2004). Działalność wydawnicza i kolportażowa w warunkach wolnego rynku. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW.
 3. Kołodziejska J. (2003). Drukowany świat. Warszawa: SBP.
 4. Witkowski K. (2000). Książka w internecie. Warszawa: Biblioteka Analiz.

5.        Zając M. (2002). Raport o książce dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Biblioteka Analiz.

 
 

PRZEDMIOT

Źródła, wyszukiwanie i ocena jakości informacji

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

45 g. wykład: 15 g.; ćwiczenia: 30 g.

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIAW efekcie zajęć student powinien znać (wiedza):-         pojęcie źródła informacji; typologię, cechy i budowę różnych typów źródeł informacji -         zasięg, zakres, przeznaczenie, morfologię wybranych rodzajów źródeł informacji pośrednich i bezpośrednich, elektronicznych i drukowanych-         heurystykę informacyjną-         etymologię, rozwój pojęcia i współczesne znaczenie terminu bibliografia-         podstawowe zasady metodyczne sporządzania spisów bibliograficznych, kompozycję bibliografii, układ, zadania W efekcie zajęć student powinien umieć (kompetencje i umiejętności):-         sporządzić samodzielnie poprawną bibliografię zagadnieniową, umotywować wybór układu-         charakteryzować źródła informacji wg przyjętych kryteriów-         rozpoznawać, selekcjonować i dobierać źródła informacji w zdefiniowanych sytuacjach wyszukiwawczych

-        wyszukiwać informacje w źródłach

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

-         Pojęcie źródła informacji, typologia, cechy i budowa źródeł informacji,-         Charakterystyka źródeł pośrednich i bezpośrednich, elektronicznych i drukowanych-         Charakterystyka, budowa i typologia źródeł bibliograficznych-         Podstawowe zasady metodyczne sporządzania spisów bibliograficznych-         Funkcje informacyjne poszczególnych typów źródeł -         Heurystyka informacyjna-         Zasięg, zakres, przeznaczenie, morfologia wybranych rodzajów źródeł informacji

-        Kryteria selekcji i oceny źródeł informacji

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Wykład połączony z prezentacją, indywidualna praca ze źródłami drukowanymi i elektronicznymi: kształcenie biegłości w wyszukiwaniu informacji, charakterystyka źródeł, rozpoznawanie cech źródeł, konsultowanie pracy nad bibliografiami zagadnieniowymi

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

-         sporządzenie tematycznego zestawienia bibliograficznego-         rozpoznawanie typu, charakterystyka budowy i funkcji informacyjnej źródeł informacji-         identyfikacja, ocena i selekcjonowanie oraz dobór źródeł informacji w zdefiniowanych sytuacjach wyszukiwawczych

-        wyszukiwanie informacji w źródłach w oparciu o zasady heurystyki informacyjnej

Ocenie podlega:-         stopień opanowania wiedzy -         znajomość lektur-         wywiązywanie się z prac zadanych do samodzielnego wykonania-         samodzielne sporządzenie zestawienia tematycznegoPrzedmiot kończy się egzaminem
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA: OPRACOWANIA
 1. Jarosz, Adam (red.); Żmigrodzki, Zbigniew (red.) (1984). Rodzaje bibliografii. Metodyka i technika ich opracowania. Warszawa: CINTE, 88 ss.
 2. Kawecka, Aldona (1987). Teoria i metodyka bibliografii. Wybór tekstów autorów polskich 1945-1980. Warszawa: UW, 158 ss.
 3. Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11-13 czerwca 2003: referaty i dyskusja. Warszawa : Biblioteka Narodowa, 309 ss.
 4. Wołosz, Jan (red.) (1999) Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne. Materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. „Automatyzacja serwisów bibliograficznych. Bibliografie regionalne, bibliografia narodowa. Stan prac i zamierzenia” Warszawa 2-4 grudnia 1998. Warszawa: SBP, BN, 110 ss.
 5. Żmigrodzki, Zbigniew (2000) (red.). Bibliografia. Metodyka i organizacja. Warszawa: SBP, 351 ss.
SERWISY INTERNETOWE
 1. Biblioteka Narodowa w Warszawie (bibliograficzne bazy danych): http://www.bn.org.pl
 2. The European Library http://libraries.theeuropeanlibrary.org/
 3. Polski Słownik Biograficzny http://www.psb.pan.krakow.pl/
 4. Słowniki i encyklopedie w Internecie http://monika.univ.gda.pl/~literat/dictions.htm
 5. Polskie bibliografie i informatory w Internecie, oprac. Ewa Bąkowska http://www.bj.uj.edu.pl/var/bibliogr.htm
NORMY
 1. PN-89/N-01224 Bibliotekarstwo i bibliografia. Opracowywanie zbiorów informacji o dokumentach. Terminologia
 2. PN-89/N-01225 Bibliotekarstwo i bibliografia. Rodzaje i części składowe bibliografii. Terminologia
 3. PN-ISO 999:2001 Informacja i dokumentacja -- Wytyczne dotyczące zawartości, struktury i prezentacji indeksów PN-ISO 5127:2005 Informacja i dokumentacja. Terminologia

14.     PN-ISO 7154:2001Dokumentacja. Zasady szeregowania bibliograficznego

 
 

PRZEDMIOT

Praktyki w bibliotekach szkolnych

SPECJALNOŚĆ

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

WYMIAR ZAJĘĆ

60 g.

ROK (SEMESTR)

 
 
CELE KSZTAŁCENIAUtrwalenie wiadomości i umiejętności w zakresie sporządzania opisów dokumentów, budowania katalogu i wyszukiwania w nim informacji; utrwalenie wiadomości na temat: źródeł informacji, wyszukiwania i opracowywania informacji utrwalonej na różnego typu nośnikach oraz poznanie pracy z czytelnikami i użytkownikami biblioteki.  W efekcie zajęć student powinien znać (wiedza): -         zasady opracowania materiałów bibliotecznych różnego rodzaju-         strukturę organizacyjną biblioteki szkolnej i jej zadania-         warsztat informacyjny biblioteki szkolnej-         metody pracy z czytelnikami i użytkownikami, podstawy programowe i program nauczania w obrębie ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”.W efekcie zajęć student powinien umieć (kompetencje i umiejętności): -         sporządzać opisy bibliograficzne różnych typów dokumentów oraz rekordy bibliograficzne-         budować zbiory informacji o dokumentach-         wyszukiwać informacje w źródłach tradycyjnych i w Internecie-         pracować z czytelnikami i użytkownikami biblioteki-         opracować konspekt lekcji bibliotecznej oraz ją przeprowadzić

-        opracować konspekty lekcji poświęconych różnym zagadnieniom wchodzącym w zakres programu nauczania w ramach ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” oraz przeprowadzić lekcje

  

MATERIAŁ NAUCZANIA:

1.       Sporządzanie rekordów bibliograficznych dla różnych typów dokumentów2.       Dobór haseł związanych z opracowaniem formalnym i rzeczowym dokumentu,3.       Wyszukiwanie w katalogu zautomatyzowanym, stosowanie różnorodnych kryteriów wyszukiwawczych4.       Poznanie struktury organizacyjnej biblioteki, uczestniczenie we wszystkich procesach bibliotecznych5.       Zapoznanie z warsztatem informacyjnym biblioteki, 6.       Informowanie o materiałach bibliotecznych, gromadzonych i przechowywanych w danej oraz innych bibliotekach, a także o ich treści7.       Przyjmowanie zapytań użytkowników i udzielanie na nie odpowiedzi

8.        Szkolenie użytkowników biblioteki, prowadzenie lekcji w ramach ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Praktyczne wykonywanie zadań przewidzianych w treściach merytorycznych, analiza wyników pracy wspólnie z opiekunem praktyk
  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach, kontaktu z użytkownikami biblioteki, zobaczenia i zapoznania się z organizacją przyszłego miejsca pracy.

Ocenie podlega:-         dokumentacja praktyki w formie wypełnionego „Dziennika praktyk”-         do oceny wymagana jest opinia opiekuna praktykPrzedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja programu zgodna z założeniami sformułowanymi w punkcie 1. i 2. Kwalifikacji absolwenta kolegium nauczycielskiego w zakresie specjalności dodatkowej informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  
LITERATURA:

  


[1] Opracowano na podstawie: Standardy kształcenia dla kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo [dok. elektr.] http://www.rgsw.edu.pl/?q=node/785 [odczyt: 1.03.2007]; Katalog kursów w roku akademickim 2006/2007. Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Zebrała i oprac. Sabina Cisek [dok. elektr.] http://www.inib.uj.edu.pl/ [odczyt: 1.03.2007] oraz Katalog kursów w roku akademickim 2006/2007. Studia Podyplomowe. Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Zebrała i oprac. Sabina Cisek [dok. elektr.] http://www.inib.uj.edu.pl/ [odczyt 3.03.2007].

 
Zmieniony ( Thursday, 13 March 2008 )