Technologie informacyjne
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Technologie informacyjne

SPECJALNOŚĆ

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

WYMIAR ZAJĘĆ

Laboratorium (ćwiczenia): 56h

ROK (SEMESTR)

III
 

CELE KSZTAŁCENIA

Celami kształcenia jest

-          przygotowanie do aktywnej roli w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa opartego na wiedzy praktycznej oraz do własnej edukacji całożyciowej,

-          przygotowanie do posługiwania się w warsztacie dydaktycznym i rozwoju własnym technologiami informacyjnymi, w tym współczesnymi systemami wspomagania nauczania-uczenia się online.

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien

-          posiąść umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi wspomagania procesu nauczania-uczenia się związanymi z sieciową informacją i w zakresie ich wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz rozwoju własnym do uczenia się, wspomagania dydaktyki i przygotowywania prostych narzędzi.-          mieć świadomość specyfiki nauczania z wykorzystaniem narzędzi online, specyfiki tworzenia się i utrzymywania relacji w grupie wirtualnej, specyfiki pokolenia mobilnego,-          potrafić dobierać narzędzia i metody stosownie do potrzeb i kontekstu pedagogicznego i technologicznego.

MATERIAŁ NAUCZANIA

·        Epoka cyfrowa i jej wyznaczniki – technologia i rynek pracy; prawa Moore’a, Gildera i Metcalfa. Szkoła jako instytucja ucząca się.

·        Miejsce e-kształcenia w edukacji całożyciowej, w rozwoju nauczyciela oraz ucznia szkoły młodzieżowej. Kształcenie hybrydowe.

·        Usytuowanie aktywizujących metod nauczania w e-kształceniu. Metoda projektu i metoda WebQuestu.

·        Narzędzia wspomagające e-kształcenie. LMS, CMS, LCMS. Otwarte platformy e‑learningowe oparte na WWW.

·        Narzędzia platformy do wspomagania, kontroli i zarządzania procesem dydaktycznegym.

·        Role uczestników kształcenia online.

·        Elementy budowy e-kursów. Specyfika komunikacji sieciowej. Specyfika grup wirtualnych.

·        Multimedia. Specyfika multimediów online. Tworzenie i przetwarzanie multimediów online. Podstawy przekazu multimedialnego online.

·        Nowe trendy: m-Learning. Specyfika percepcji pokolenia mobilnego. Narzędzia mobilne.

·        Projekt grupowy długoterminowy: tworzenie kursu online na wybrany i uzgodniony temat w zespołach.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, z regularnym wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania oraz innych systemów informacyjnych online. Powinien być nieodzownie prowadzony równolegle z pracą zdalną w grupach wirtualnych. Jak największa część komunikacji powinna być realizowana za pomocą mechanizmów platform zdalnego nauczania i innych narzędzi komunikacji cyfrowej.

W pracy nad projektem grupowym jest wskazane zapraszanie przez studentów do współpracy osób z zewnątrz (zwłaszcza czynnych nauczycieli oraz uczniów) do ról stosownych ze względu na przyjętą metodykę oraz tematykę projektów oraz osadzanie projektów w realnych środowiskach – np. współpracujących placówek szkolnych.

Przedmiot powinien być realizowany metodą długoterminowego projektu grupowego.

Produkt projektu powinien być udostępniany publicznie (zależnie od przyjętych zasad projektowych jako ogólnodostępne zasoby, bądź dla wybranych adresatów – np. współpracującej szkoły).

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Założone osiągnięcia studenta:

·        zna, umie dobierać i stosować najważniejsze metody nauczania z uwzględnieniem specyfiki nauczania w środowisku nowoczesnych technologii informacyjnych,

·        zna zasady konstruktywistycznej pedagogiki, podstawy metodyki zdalnego nauczania,

·        samodzielnie dobiera elektroniczne narzędzia online wspomagające prowadzenie projektów oraz inne elementy procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz własnego procesu kształcenia i rozwoju,

·        zna podstawy zarządzania wiedzą wspomaganego cyfrowymi narzędziami trzeciej generacji.

·        umie projektować i tworzyć dydaktyczne zasoby cyfrowe, w tym proste kursy online dostosowane do kontekstu pedagogicznego i technologicznego,

·        umie się posługiwać metodą projektu dydaktycznego i WebQuestu wspomaganego narzędziami online wykorzystując wiedzę umiejętności z zakresu TI.

·        umie się posługiwać elektronicznymi mapami mentalnymi dla wspomagania burzy mózgów oraz różnych sytuacji dydaktycznych.

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywność na zajęciach, aktywność na platformie zdalnego nauczania oraz – przede wszystkim - ocena pracy projektowej). Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie metod projektu i WebQuest’u. Ocena pracy projektowej powinna być konstruowana tak, by systemowo uwzględnić elementy samooceny, wzajemnej oceny oraz oceny zewnętrznej.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Opracowany program jest oparty na założeniach konstruktywizmu, w tym w szczególności idei uczenia się zespołowego, współpracy grupowej, samodzielnego zdobywania oraz tworzenia wiedzy i umiejętności.

LITERATURA

PODSTAWOWA:Hojnacki L.: Bliskie kontakty ze zdalnym nauczaniem. Miejsce platformy zdalnego nauczania w stacjonarnym kształceniu nauczycieli [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli, red: B. Kędzierska, J Migdałek, RABID, Kraków 2004.

Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. WAM, Toruń 2003.

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów, IMPULS, 2006.

Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. WSiP, Warszawa 1999.

Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. WAM, Toruń 2002.

UNESCO. Information and communication technology in education. A curriculum for schools and programme of teacher development. Division of Higher Education, UNESCO, 2002. Dostępny:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf
Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion 2005.Wybrane artykuły z czasopism online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.edu.pl)

-          Wirtualna Edukacja, IEEE, http://lttf.ieee.org/we

-          E-mentor, SGH, http://e-mentor.edu.pl/

-          Gazeta IT http://www.gazeta-it.pl/

Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.edu.pl)DODATKOWA:Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. WFPT, Kraków 1999. Dostępny: http://media.miks.uj.edu.pl/~kkims/si.pdf Gołębniak B. D. (red.): Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa 2002Gram, T., Mark, T., McGreal R., A survey of new media development and delivery software for internet-based learning. Raport dla Industry Canada, Science Promotion and Academic Affairs Branch, 1999Jones B., Valdez G. i inni: Plugging In. Choosing and using educational technology. NCREL, Washington, USA 1995Jukes I.: Understanding Digital Kids. Teaching & Learning in the New Digital Landscape, InfoSavvy Group 2005. Dostępny: http://www.thecommittedsardine.net/infosavvy/education/handouts/it.pdfLe Blanc D.: Instructional design for distributed collaborative learning environments based on sociocultural constructivist theories. Simon Fraser University 2003. Dostępny:
http://www.globalschoolnet.org
Prensky M.: Digital Natives, Digital Immigrants. [w:] On the Horizon, NCB Uiversity Press, Vol. 9, No 5 2001Rieber L., Effects of animated visuals on incidental learning and motivation.
[w:] Convention of AECT, Dallas, Texas. (ERIC ED323943) 1990
UNESCO. Information and communication technology in education. A curriculum for schools and programme of teacher development. Division of Higher Education, UNESCO, 2002. Dostępny:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pd
INNE ŹRÓDŁA ONLINE:

Platforma Moodle                 http://moodle.org

WebQuest                             http://www.webquest.org

Taksonomia WebQuest        http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.htmlProces WebQuest                 http://www.ozline.com/webquests/design.html

Gazeta IT                              http://www.gazeta-it.pl/ (działy Edukacja i Zarządzanie wiedzą)

E-pedagogika – wybór tekstów http://e.pedagogika.net