Leksykologia z leksykografią
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007
   

PROGRAM

PRZEDMIOT

Leksykologia z leksykografią

SPECJALNOŚĆ

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

WYMIAR ZAJĘĆ

30 godzin ćwiczeń

ROK (SEMESTR)

III rok – 5 semestr
 
CELE KSZTAŁCENIA : Ćwiczenia te maja wprowadzić słuchaczy w świat wyrazów (leksemów). Jest tu miejsce na śledzenie pochodzenia nazw własnych i wyrazów pospolitych (etymologia), poznawanie wpływów leksykalnych języków zachodnich oraz południowych i wschodnich, również – wzbogacanie języków sąsiednich przez język polski. Słuchacze powinni poznać opracowania dotyczące badań nad frekwencją w języku mówionym i pisanym. Wiedza ta przyda się w późniejszej pracy w szkole – na lekcjach poświęconych analizie dzieł literackich i przygotowaniu ćwiczeń w mówieniu i pisaniu.Ważnym celem ćwiczeń jest umiejętność posługiwania się odpowiednimi słownikami, w tym leksykonami i poradnikami poprawnościowymi.
  
MATERIAŁ NAUCZANIA: Przedmiotem ćwiczeń jest leksykologia, nauka o słownictwie, słuchacze poznają relacje zachodzące na różnych płaszczyznach między wyrazami, podział leksemów ze względu na pełnione funkcje, stosunki semantyczne – hiponimia, synonimia, antonimia, teorie pola semantycznego, sposoby wzbogacania słownictwa. Na wybranych przykładach śledzą rozwój znaczeniowy wyrazów, rodzaje zapożyczeń, interferencje językowe, poznają błędy (wykolejenia i usterki językowe na styku polszczyzny i języków obcych oraz języka ogólnonarodowego i regionalnych/gwarowych odmian).Ważną część ćwiczeń stanowi prezentacja słowników, charakterystyka artykułu hasłowego, kwalifikatorów.
  
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Przedmiot o charakterze praktycznym i teoretycznym wymaga pracy w małych zespołach koniecznie w czytelni, by na stałe mieć dostęp do różnorodnych leksykonów, encyklopedii, poradników i innych opracowań, w tym map, atlasów i albumów.
  
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Słuchacz powinien umiejętnie posługiwać się odpowiednimi leksykonami, powinien poznać typologię języków, umieć charakteryzować słownictwo rodzime i pochodzenia obcego, rozpoznawać interferencje, kalki językowe, a także właściwe i błędne innowacje. Na ocenę słuchacza składa się aktywność na zajęciach, prezentacja dwóch wybranych słowników, testy z poprawności językowej oraz z typologii języków.
  
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Wiedza z podstaw leksykologii i leksykografii wspiera blok przedmiotów językoznawczych w Kolegium Nauczycielskim. Ponieważ w programie brakuje zagadnień z zakresu poprawności językowej włączam wiedzę niezbędną do kształcenia sprawności komunikacyjnej i kulturowej jako podstawową dla przyszłych nauczycieli.
 
 
LITERATURA: 1.            S.Urbańczyk (red.): Encyklopedia języka polskiego. Wrocław. 3 wyd.2.            K.Polański (red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław 2003.3.            S.Urbańczyk: Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność. Wyd. 4 zmienione i poszerzone. Kraków 2000.4.            T.Piotrowski: Zrozumieć leksykografię. Warszawa 2001.5.            K.Damm, A.Mikusińska (red.): Ludy i języki świta. Warszawa 2000.6.            L.Bednarczuk (red.): Języki indoeuropejskie. T. 1 1986, T. 2 1988, Warszawa7.            W.Mizerski (red.): Język polski. Encyklopedia w tabelach. Warszawa 2000, 2005.8.            M.Kucała: Twoja mowa Cię zdradza. Regionalizmy i dialektyzmy języka polskiego. Kraków 2002.9.            A.Markowski: Polszczyzna znana i nie/znana. Warszawa 1993.10.         J.Miodek, m.in.: Rozmyślajcie nad mową. Warszawa 1998, O języku do kamery. Rzeszów 1992.11.         Słowniki poprawnej polszczyzny autorstwa: A.Markowskiego, W.Doroszewskiego, J.Grzeli, M.Kucały (Mały SPP).12.         K.Kłosińska: Skąd się biorą słowa. Warszawa 2005.13.         M.Mlinowski: Obcy język polski. Łódź 2003