Język rosyjski
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Język rosyjski

SPECJALNOŚĆ

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

WYMIAR ZAJĘĆ

120 godz.

ROK (SEMESTR)

I (I i II); II (II i IV)
  

CELE KSZTAŁCENIA:

Osiągnięcie umiejętności:

 • skutecznego, swobodnego i płynnego porozumiewania się w języku rosyjskim
  w sytuacjach życia codziennego a także związanych z pracą zawodową;
 • korzystania z materiałów autentycznych w czasie studiów i przyszłej pracy;
 • wykorzystywania tekstów do zadań pisemnych i ustnych;
 • prawidł0owego formułowania wypowiedzi pisemnych.

Przygotowanie studentów do zdawania różnego typu egzaminów z języka rosyjskiego.

   

MATERIAŁ NAUCZANIA

Kategoria semantyczna:
 • dane personalne, biografia, określanie wieku i narodowości
 • dom i życie rodzinne
 • praca i odpoczynek
 • uczelnia
 • kontakty towarzyskie
 • charakterystyka osób ( zewnętrzna i wewnętrzna )
 • charakterystyka przedmiotów i zjawisk
 • umiejętność znalezienia się w różnych sytuacjach życiowych (środki komunikacji, restauracja, sklepy, teatr, kino, lekarz, poczta, itp.)
 • sport i rekreacja
 • zagadnienia kulturowe i realioznawcze ( wybrani poeci, pisarze, kompozytorzy,malarze, handel stosunki ekonomiczne )
 • przyroda
 • zagadnienia ekologii
 • aktualne wydarzenia w kulturze polskiej i rosyjskiej ( teatr, film, koncerty, wystawy )
 • wychowanie, kształcenie oraz zagadnienia edukacji w Rosji
 • problematyka dziecka, sztuka jego rozumienia i sprzyjania jego rozwojowi
   w warunkach szkoły i rodziny.
 Materiał gramatyczny i ortograficzny: 
 • powtórzenie deklinacji rzeczowników
 • przypomnienie odmian zaimków i przymiotników
 • stopień wyższy przymiotnika i przysłówka
 • liczebniki główne i porządkowe
 • powtórzenie czasów i trybów
 • rząd wybranych czasowników rosyjskich-różnice między językiem polskim i rosyjskim
 • wybrane przyimki i ich rząd
 • powtórzenie podstaw ortografii rosyjskiej
 • inne zagadnienia ortograficzne i gramatyczne wynikające z aktualnych potrzeb.
 
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 • konwersacja-zadania proponowane przez autorów podręcznika oraz lektora, autentyczne sytuacje zaistniałe na zajęciach, bieżące wydarzenia polityczne i kulturalne, spontaniczne replikowanie w codziennych sytuacjach, dialogi, dyskusja
 • praca na podstawie tekstu czytanego i słuchanego-dobór tekstów wg. podanej literatury oraz teksty autentyczne z gazet, wydruki z Internetu, nagrania audycji, itp.
 • prace pisemne- na podstawie materiałów z podręczników, materiałów autentycznych (ogłoszenia z gazet, wydruki z Internetu)
 • praca z materiałami pomocniczymi i uzupełniającymi, w tym z mediami ( słowniki, Internet,prasa bieżąca,literatura piękna, programy kanału TV rosyjskiej
 • formy aktywizujące-inscenizacje, konkursy
 • testy i prace kontrolne przygotowane przez lektora oraz wybrane zadania z dostępnych zbiorów ćwiczeń
  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

 • praktyczne posługiwanie się językiem na poziomie zaawansowanym
 • rozumienie autentycznych przekazów słownych przekazywanych przez różne media
 • rozumienie autentycznych przekazów tekstowych
 • umiejętność wyszukiwania, selekcji, porządkowania szczegółowych informacji
   w autentycznych przekazach słownych oraz tekstowych
 • umiejętność uczestniczenia w dyskusji, w tym: argumentowanie, wyrażanie opinii, uzasadnianie i obrona własnych sądów
 • stosowanie odpowiednich środków językowych służących wyrażaniu różnorakich intencji i stanów emocjonalnych
 • przetwarzanie przeczytanych lub usłyszanych informacji
 • pisanie typowych sformalizowanych i niesformalizowanych tekstów
 • stosowanie środków leksykalnych i morfosyntaktycznych dla określonego typu wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność dokonywania autokorekty
 • opanowanie indywidualnej strategii uczenia się, korzystania z różnych źródeł informacji.
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 • rozwijanie poszczególnych sprawności językowych- słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie i pisanie
 • poszerzanie zakresu funkcji językowych (udzielanie wskazówek, sugerowanie, przedstawianie własnych opinii, negocjowanie, itp. )
 • pomoc w opanowaniu i usystematyzowaniu dotychczas poznanych struktur gramatycznych oraz wprowadzenie bardziej rozwiniętych struktur gramatycznych
   i składniowych
 • poszerzanie zasobu słownictwa zarówno w zakresie języka ogólnego jak również
  z zakresu pedagogiki
 • umożliwienie indywidualizacji uczenia się- wykorzystywanie różnych technik nauczania, dobór materiałów o zróżnicowanej trudności, prowadzenie zajęć w formie pracy w grupach, parach a także przydzielanie zadań do samodzielnego opracowania
 • kształtowanie umiejętności integrowania sprawności językowych
  

LITERATURA

 • -Marta Fidyk, Teresa Skup-Stundis-Nowe Repetytorium z Języka Rosyjskiego;
 • -Szymon Ślusarski, Irina Tiereszczenko-Russkij Jazyk-Repetytorium Tematyczno-Leksykalne;
 • -Albina Gołubiewa, Natalia Kowalska-Russkij Jazyk Siegodnia;
 • -Olgierd Spirydowicz-Praktyczne Studium Języka Rosyjskiego;
 • -Genowefa Drozdowska, Miirosława Sztolberg-Język Rosyjski dla Studentów Pedagogiki.

Czasopisma-artykuły z zakresu pedagogiki.