Integracja sensoryczna z elementami diagnostyki i terapii
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

  

PROGRAM

PRZEDMIOTINTEGRACJA SENSORYCZNA Z ELEMENTAMI DIAGNOSTYKI I TERAPII
SPECJALNOŚĆJęzyk polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem
WYMIAR ZAJĘĆ15godzin(1 godz./tygodniowo)
ROK/SEMESTRI/1semestr
   
CELE KSZTAŁCENIA
  1. Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom spektrum specyficznych trudności i dysfunkcji rozwoju dziecka wynikających z zaburzeń integracji sensorycznej w okre- sie przedszkolnego i wczesnoszkolnego wieku dziecka. 2. Zadaniem komplementarnym jest uzyskanie przez słuchaczy umiejętności w zakresie wstępnej diagnostyki funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka i wskazanie podstawo-  wych zadań w zakresie kompensacji i korekcji tych funkcji.  3.Osiąganie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania  i udzielania pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się i ich zachowaniu. 
MATERIAŁ NAUCZANIA
  Budowa ośrodkowego układu nerwowego i jego struktur oraz ich funkcje w rozwoju  czynności orientacyjnych i wykonawczych.  Układy zmysłów w świetle integracji sensorycznej i teorii neuronów konwergencyjnych.  Schemat ciała – somatopraksja-świadomość ruchu dziecka. Wyższe czynności psychiczne-czytanie i pisanie według Teorii Integracji Sensorycznej Ćwiczenia w kierowanej obserwacji aktywności i zachowania dziecka. Wybrane ćwiczenia diagnostyki z zakresu obserwacji klinicznej. Wybrane zadania z zakresu diagnozowania i pomiaru funkcji percepcyjno-motorycz-  nych dziecka i planowania terapeutycznego.   
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 Osiągnięciu celów edukacyjnych sprzyja przyjęcie form organizacyjnych w zajęciach : -         sprawna organizacja zajęć, -         zróżnicowana forma prowadzenia zajęć, -         wykorzystanie technik multimedialnych do analizowania i ilustrowania treści  dydaktycznych, uczestniczenie w zajęciach szkolnych z terapii sensorycznej dostarczających nabycia własnego doświadczenia w kontakcie z dziećmi,  
Metody i formy pracy:
 -         miniwykład,prezentacje multimedialne,ćwiczenia z zakresu diagnostyki: obserwacji dowolnej i obserwacji klinicznej dziecka ,wybrane fragmenty testów diagnostycznych oraz, wykorzystanie wiedzy z obszarów pokrewnych neurofizjologii behavioralnej, a szczególnie psychologii rozwojowej,psychologii motywacji,psychologicznych koncepcji  człowieka,pedagogiki ogólnej,pedagogiki zabawy,biomedycznych podstaw rozwoju  człowieka. 
ZAŁOZONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCEN
 Słuchacz:  - potrafi wykorzystać wiedzę z innych przedmiotów, -         pogłębia nabytą wiedzę,poszukując żródłowych i pokrewnych informacji, -         poszerza doświadczenia i rozwija umiejętności praktyczne z zakresu integracji sensorycznej, precyzyjnie formułuje ocenę procesów integracji sensorycznej dziecka, przyjmuje strategię postępowania terapeutycznego, wykazuje dociekliwość w poszukiwaniu odpowiedzi na złożone dysfunkcje rozwoju dziecka. Metody oceny: testy sprawdzające wiedzę,aktywne uczestnictwo w zajęciach, samo- dzielne prezentacje wybranych zagadnień,prace pisemne. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE PROGRAMU
 Program jest złożoną konstrukcją wielu wykorzystywanych obszarów nauk społe- cznych i przyrodoznawstwa,-słuchacz potrafi korzystać z wielu źródeł wiedzy kształtując wiedzę i specjalistyczneumiejętności z zakresu integacji sensorycznej,-słuchacz doświadcza procesu świadomości rozwoju własnych kompetencji nauczycielskich,-słuchacz uświadamia sobie drogę osobistego doświadczenia i gromadzenia wiedzy-pochodzącej z umiejętnej i logicznej klasyfikacji merytorycznej i dydaktycznej,-każdy słuchacz odpowiedzialny jest za własny proces zdobywania wiedzy.  
LITERATURA
 1.BOGDANOWICZ M. INTEGRACJA PERCEPCYJNO-MOTORYCZNA TEORIA-DIAGNOZA-TERAPIA WYD. CENTRUM METODYCZNE POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W-WA 2000 2.GRZYBOWSKA E., METODA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – NOWY KIERUNEK W DIAGNOZIE I TERAPII DZIECI Z DYSFUNKCJAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO (W:) WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W REHABILITACJI, RED. TOMASIK E., MAZANEK E. WYD. AKDEMICKIE ŻAK, W-WA 1998 3. GÓRSKA A., GRABOWSKA A., ZAGRODZKA J., MÓZG A ZACHOWANIE, WYD. PWN W-WA 1997 4.KĘDZIA A., BUDOWA I FUNKCJA UKŁADU NERWOWEGO (W:) NEUROKINEZ-JOLOGICZNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO, RED. SADOWSKA L., WYD. AWF WROCŁAW 2001 5.MAAS V., UCZENIE SIĘ PRZEZ ZMYSŁY, WPROWADZENIE DO TEORII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, WYD. WSiP W-WA 1998 6.PRZYROWSKI Z., TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, (W:) METODY WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MOWY W RÓŻNYCH JEGO OPÓŹNIENIACH, RED. PRZYBYSZ-PIWKOWA M., WYD. DiG W-WA 2000