Seminarium licencjackie
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Seminarium licencjackie

SPECJALNOŚĆ

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

WYMIAR ZAJĘĆ

60 godz. - ćwiczenia

ROK (SEMESTR)

II (4) i III (5 i 6)

 

CELE KSZTAŁCENIA

Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich z wybranej epoki przy uwzględnieniu historycznego, filozoficznego i historyczno-literackiego kontekstu. Poza tym zajęcia zmierzają do poszerzenia wiedzy uczestników, rozbudzenia ich wrażliwości na istotne wartości ideowe i artystyczne dzieł epoki, a także rozwijanie zainteresowań i zachęcenie słuchaczy do samodzielnych przemyśleń. Istotnym celem zajęć jest kształcenie umiejętności formułowania przez słuchaczy – ustnie i pisemnie – swoich opinii na temat omawianych zagadnień. Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie pracy licencjackiej.

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

Zależny od przedmiotu seminarium.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Sprawdzanie znajomości przez słuchaczy wskazanych tekstów literackich.

Kształcenie umiejętności ich analizowania przy wykorzystaniu odpowiednich metod i uwzględnieniu kontekstu historycznego.

Rozmowa na temat aspektów ideowych i artystycznych utworów, a także ich znaczenia dla dzisiejszego czytelnika.

Formułowanie przez słuchaczy własnych opinii i ocen w odniesieniu do omawianych tekstów, a także na temat problemów, które lektura owych tekstów przywołuje.

Doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi na tematy historyczno- i estetyczno-literackie, ustnych i pisemnych (czemu służy m.in. przygotowanie prac semestralnych).

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Słuchacze winni być w stanie określić miejsce wybranych utworów literatury polskiej romantyzmu w szerszym kontekście historyczno-literackim, samodzielnie odczytywać walory estetyczne i sens ideowy tekstów z tej epoki. Powinni również posiadać umiejętność przekazywania wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Warunkiem zaliczenia zajęć przez słuchaczy jest obecność i aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach, przygotowywanie się na bieżąco z zadanego materiału, a także wykazanie się postępem w poznawaniu wybranych lektur z literatury romantyzmu ze spisu podanego jako obowiązujący stosownie do wybranego przedmiotu seminarium.

  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU I LITERATURA

Indywidualnie w zależności od prowadzącego.