Poetyka z elementami teorii literatury
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007


PROGRAM
PRZEDMIOT    poetyka z elementami teorii literatury
SPECJALNOŚĆ    Język polski z informacja naukową i bibliotekoznawstwem
WYMIAR ZAJĘĆ    90 godzin
ROK (SEMESTR)    I (semestr 1 i 2); II (semestr 3 i 4)

CELE KSZTAŁCENIA :
I rok - przyswojenie przez studentów elementarnej wiedzy o dziele: o podstawowych kategoriach opisu dzieła literackiego, o elementach konstrukcyjnych dzieła literackiego i tworzonych przez nie strukturach, o klasyfikacji form literackich i o narzędziach ich analizy, a także o wybranych teoriach dzieła literackiego;

II rok - zapoznanie studentów z elementarnymi pojęciami związanymi z badaniem procesu historycznoliterackiego, z zasadami powstawania i funkcjonowania tekstów w danym okresie rozwoju literatury; przyswojenie przez studentów wiedzy o  zasadach badania ewolucji poszczególnych form literackich oraz o rodzajach relacji pomiędzy dziełami literackimi różnych epok; wykształcenie umiejętności posłużenia się zdobytą wiedzą w praktyce badawczej;                                                                                                        


MATERIAŁ NAUCZANIA:
I rok:
         1.  zarys problematyki poetyki opisowej;
         2.  sposób istnienia i budowa dzieła literackiego;
         3.  elementy teorii języka poetyckiego;
         4.  elementy stylistyki; środki stylistyczne; metafora i symbol;
         5.  podstawy wersologii;
         6.  rodzaje i gatunki literackie;
         7.  analiza i interpretacja dzieła literackiego;
         8.  komunikacyjna teoria dzieła literackiego; dzieło literackie w perspektywie odbioru;
II rok:
1.    problematyka związana z pojęciem procesu historycznoliterackiego – definicje i charakterystyka zjawisk:  okres literacki, prąd itp.;
2.    charakterystyka  tradycji literackiej jako zjawiska i sposobu jej funkcjonowania;
3.    rola konwencji w  procesie historycznoliterackim;
4.    zagadnienia ewolucji form literackich;
5.    genologia w perspektywie poetyki historycznej;
6.    różne formy relacji międzytekstowych – stylizacja, parodia, pastisz, aluzja;  
7.    zagadnienie intertekstualności dzieła literackiegoPROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:
•    lektura tekstów literackich i teoretycznoliterackich
•    analiza i interpretacja utworów
•    praca w grupach
•    elementy wykładu
•    heureza


ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:
•    znajomość problematyki poetyki opisowej i historycznej
•    umiejętność posługiwania się właściwą terminologią
•    umiejętność analizy i interpretacji dzieła literackiego
•    orientacja w problematyce dotyczącej relacji pomiędzy dziełami literackimi
•    umiejętność wskazywania i  określania funkcji poszczególnych zabiegów intertekstualnych

•    ocena aktywności studentów na zajęciach
•    ocena znajomości tekstów obowiązkowych omawianych na zajęciach
•    pisemne prace semestralne
•    sprawdziany wiadomości
•    samodzielnie przygotowywane referaty
•    końcowy egzamin pisemny obejmujący całość materiału


ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:
•    przyswojenie w wiedzy o dziele literackim niezbędnej w późniejszej pracy nauczyciela
•    zyskanie umiejętności praktycznych wynikających z omówionych zagadnień
 

LITERATURA:
Podręczniki:
1.    A.Burzyńska, M.P.Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006
2.    A.Burzyńska, M.P.Markowski (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006
3.    B.Chrząstowska, S.Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 1987.
4.    Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa 1983.
5.    M.Głowiński, A.Okopień – Sławińska, J.Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.
6.    A.Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990.
7.    M.R.Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1974.
8.    E.Miodońska –Brookes, A.Kulawik, M.Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1987.
9.    E.Sarnowska-Temeriusz, Zarys dziejów poetyki, Warszawa 1985.
10.    T.Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego, Wrocław 1984.
11.    Słownik terminów  literackich, pod red. J.Sławińskiego, wyd.najnowsze
12.    Stylistyka polska. Wybór tekstów, Warszawa 1973.


TEKSTY wykorzystywane  podczas zajęć (wydanie dowolne):
1.    S.Balbus, Intertekstualność a tradycja literacka, w: Problemy teorii literatury, s.IV
2.    S.Balbus, Stylizacja a problem intertekstualności, w: Między stylami
3.    S.Balbus, Strategie intertekstualne, w: Między stylami
4.    S.Balbus, Historycznoliteracka aktywność stylizacji, w: Między stylami
5.    W.Bolecki, Historyk literatury i cytaty, w: Problemy teorii literatury, s.IV
6.    M.Głowiński, Tradycja literacka, w: Problemy teorii literatury, s.I
7.    M.Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury, s.II lub Genologia polska. Wybór tekstów.
8.    M.Głowiński, O intertekstualności, w: Prace wybrane. Intertekstualność, groteska, parabola, t.V
9.    M.Głowiński, O stylizacji.Próba zarysowania problematyki; Kanony poetyckości i style historyczne, w: Prace wybrane. Intertekstualność, groteska, parabola, t.V
10.    M.Głowiński, A.Okopień – Sławińska, J.Sławiński, Elementy teorii procesu historycznoliterackiego, w: Zarys teorii literatury
11.    K.Górski, Aluzja literacka, w: Problemy teorii literatury, s.I
12.    R. Ingarden, O poznaniu dzieła literackiego. Wstęp, w: R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 1
13.    R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego, w: Problemy teorii literatury, t.1
14.    R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 2,
15.    M.Jasińska, Narator i założenia narracji
16.    M.Maciejewski, Narodziny powieści poetyckiej w Polsce,
17.    H.Markiewicz, Parodia i inne gatunki literackie, w: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe
18.    H.Markiewicz,Polskie teorie powieści,
19.    M.R.Mayenowa, Styl, stylizacja, stylistyka, w: Poetyka teoretyczna
20.    T.Michałowska Romans XVII i pierwszej połowy XVIII wieku w Polsce w Problemy literatury staropolskiej;
21.    J. Mukarovsky, O języku poetyckim, w: Praska szkoła strukturalna, red. M.R. Mayenowa
22.    R.Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: Problemy teorii literatury, s.IV
23.    R.Nycz, Parodia i pastisz. Z dziejów pojęć artystycznych w świadomości literackiej XX wieku, w: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze
24.    I.Opacki, Genologia a historycznoliterackie konkrety,  w: Genologia polska. Wybór tekstów.
25.    I.Opacki, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, w: Problemy teorii literatury, s.I
26.    A.Okopień – Sławińska, Rola konwencji w procesie historycznoliterackim, w: Proces historyczny w literaturze i sztuce, pod red. M.Janion i A.Piorun
27.    Poetyka i historia, pod red. J.Trznadlowskiego
28.    P. Ricoeur, Metafora i symbol, w: Język, tekst, interpretacja - wybór pism, oprac. K. Rosner
29.    J.Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, w: Problemy teorii literatury, s.II
30.    J.Sławiński, Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim, w: Prace wybrane. Próby teoretycznoliterackie, t.IV
31.    J.Trznadlowski, Ewolucja liryki, w: Problemy teorii literatury, s.I
32.    R.Wellek, A.Warren, Literatura w historii literatury, w: Teoria literatury
33.    Cz.Zgorzelski, Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką, w: Problemy teorii literatury, s.II lub Genologia polska. Wybór tekstów.


Zmieniony ( Thursday, 13 March 2008 )