Konteksty Kultury się rozwijają
Napisa�: Jarosław Zięba   
Monday, 20 January 2014

Pismo naukowe Kolegium Nauczycielskiego rozwija się intensywnie, mimo że czasy zdają się nie sprzyjać badaniom humanistycznym. „Konteksty Kultury” zostały wysoko ocenione w dorocznej ankiecie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co skutkuje podwyższeniem punktacji do 5 punktów. 

Pod koniec ubiegłego roku ukazał się drukiem kolejny tom łączący zeszyt 3 i 4. Obecnie wersją podstawową „Kontekstów Kultury” jest wersja elektroniczna publikowana na stronie www.konteksty.kn.edu.pl . W 2013 roku rozpoczęliśmy współpracę z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, które jest obecnie współwydawcą pisma.

W najnowszej publikacji w części zatytułowanej  Wokół literatury dawnej i współczesnej czytelnicy znajdą blok tekstów poświęconych literaturze romantycznej, a zwłaszcza  inspiracjom i związkom twórczości Mickiewicza oraz Słowackiego z  dziełami czołowych pisarzy europejskich tego czasu.
Sporo miejsca poświęciliśmy twórczości Andrzeja Buszy, który we wrześniu 2013 roku otrzymał Nagrodę Literacką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą. Zamieszczamy poświęcony mu szkic oraz rozmowę z pisarzem.
Wśród artykułów znalazły się także uwagi poświęcone twórczości Krystyna Ostrowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Leszka Elektorowicza, Ewy Sonnenberg oraz dziennikowi Jana Błońskiego.
Kazimierz Adamczyk pisze o konfrontacji mitu Ameryki z rzeczywistością w doświadczeniu emigrantów lat osiemdziesiątych. Natomiast Katarzyna Kucia omawia koncepcje estetyczne Kierkegaarda wyłożone w eseju Stadia erotyki bezpośredniej, odnoszące się do tożsamości idei i wyrażającego ją medium.

W dziale Wokół teorii, genologii i krytyki zamieszczony został obszerny artykuł poświęcony komiksowi oraz rozważania o socjokulturowym kontekście relacji polsko- czeskich.
Z kolei część poświecona badaniu mowy i języka zawiera szkic Jacka Warchali o milczeniu oraz Małgorzaty Czubaszek o stygmatyzowaniu jako problemie znajdującym odzwierciedlenie w sposobie prowadzenia rozmowy. Interesującym problemem jest sytuacja mniejszości polskiej na Węgrzech zaprezentowana m.in. w aspekcie związków z kulturą polską i językiem.

Wśród recenzji znalazły się uwagi Krzysztofa Dybciaka, Wojciecha Ligęzy i Janusza Pasterskiego poświęcone najnowszym pracom literaturoznawczym.

Zachęcamy do lektury!
Dorota Siwor
Zmieniony ( Monday, 20 January 2014 )