Sylabus - wstęp do socjologii (wykład)
Monday, 29 October 2012
Sylabus - wstęp do socjologii (wykład)
1.Wstęp do socjologii – zajęcia organizacyjne: omówienie tematów zajęć, warunki zaliczenia – egzamin pisemny, literatura.(30m)2. Czym jest socjologia – perspektywy, rozwój socjologii. (45m)3. Uprawnienia socjologii – metody badań socjologicznych: logika badań, wzajemne związki teorii i badań, proces badawczy, podstawowe metody badawcze, problemy badawcze(45m).4. Jednostka i społeczeństwo – człowiek jako jednostka, wartości,  potrzeby, modele osobowości 1.30.5. Socjalizacja – powstanie istoty społecznej: znaczenie doświadczenia społecznego, perspektywy teoretyczne, czynniki socjalizacji, socjalizacja przez całe życie, socjalizacja a wolność. (1.30)6. Kultura i jej rola w życiu społecznym– czym jest kultura, składniki kultury, kultura „idealna” i „rzeczywista”, różnorodność kulturowa, dyfuzja kulturowa, kultura i socjologia. (1.30)7. Struktura społeczna – natura społeczna, instytucje społeczna, typy społeczeństw. (1.30)8. Grupy i organizacje społeczne – grupy społeczne, organizacje formalne, organizacje a społeczeństwo.(1.30)9. Rodzina – pokrewieństwo: podstawowe pojęcia, przegląd różnych kultur, teoretyczna analiza rodziny. (1.30)10.Warstwy społeczne według płci i wieku – płeć i rodzaj, jak bardzo różnią się kobiety i mężczyźni, role społeczne przypisywane płciom, seksizm, wiek i społeczeństwo, starzenie się, nierówność w traktowaniu kategorii wiekowych. (1.30)11.Interakcja społeczna i sieć stosunków społecznych – natura interakcji społecznej, ujęcia teoretyczne, społeczne tworzenie rzeczywistości, porozumiewanie się i interakcja społeczna. (1.30)12. Dewiacja i kontrola społeczna – czym jest dewiacja, społeczne konsekwencje dewiacji.(1.30)13. Gospodarka i świat pracy – ustrój gospodarczy, porównanie ustrojów  gospodarczych, światowy system gospodarczy.14. Religia – definicja religii, typy religii, religia a zmiana społeczna, organizacja religii, główne religie świata.(1.30)15. Klasyfikacja semestralna.(1.30)
Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem techniki multimedialnej.
Egzamin – kolokwium
Cele - przedstawienie studentom wiedzy z zakresu różnorodnych procesów wpływających na powstanie zbiorowości – wyjaśnienie głównych pojęć. Wyjaśnienie złożoności życia społecznego, procesu budowania więzi społecznych w grupie, powstawania konfliktów i ich rozwiązywania.
Literatura obowiązkowaGoodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.Kosiński S., Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1989.Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970. Sztompka P, Socjologia, Kraków 2002.Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2000.Walczak-Duraj D., Podstawy socjologii, Łódź 1998Literatura uzupełniającaAronson E., Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1995Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1988.Kłosowska A., Kultura masowa, Warszawa 1983.Modzelewski W., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 1996.