Matematyka z informatyką - nabór dodatkowy

Przygotowuje nauczyciela matematyki i informatyki. W planie nauczania znajduje się wysoki wymiar zajęć z komputerem, w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Przyjmowanie  dokumentów do dnia 19 wrzesnia 200r. 

 Kształcenie w trybie dziennym - bezpłatne

Studia pod opieką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Specjalność matematyka z informatyką kształci słuchaczy, którzy będą mogli po ukończeniu studiów
  • nauczać matematyki (w szkole podstawowej i gimnazjum),
  • nauczać  informatyki (w szkole podstawowej i gimnazjum),
  • swobodnie i efektywnie stosować nowoczesne technologie informacyjne w swoim warsztacie pracy.

Absolwent Kolegium Nauczycielskiego jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia zajęć związanych
z matematyką i z informatyką w szkole podstawowej i gimnazjum oraz do prowadzenia szeroko rozumianej pracy wychowawczej i pozalekcyjnej.
Studenci Kolegium aktywnie uczestniczą w zdobywaniu potrzebnej wiedzy i doświadczenia. Stąd preferencje
w planie nauczania dla aktywizujących form kształcenia (konwersatoria, zajęcia warsztatowe, laboratoria) oraz duży wymiar godzin pracy w szkole ćwiczeń.
Warunkiem dobrego przygotowania studentów do pracy w szkole jest długotrwały, ciągły, kierowany a także samodzielny, kontakt ze szkołą. Plan nauczania przewiduje w związku z tym praktykę śródroczną w ciągu dwóch semestrów studiów oraz dwie praktyki ciągłe organizowane w różnych szkołach np. wiejskich i miejskich.

Takie przedmioty jak pedagogika, psychologia i dydaktyka traktowane są jako praktyczne przygotowanie studentów do korzystania z tych dziedzin wiedzy społecznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole. Dlatego również zakłada się, że nauczyciele tych przedmiotów ściśle współpracują z nauczycielami dydaktyki matematyki i informatyki.

Przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy samodzielnej i twórczej wymaga od nich umiejętności podejmowania decyzji dotyczących wyboru nie tylko metod i form nauczania czy środków dydaktycznych, ale także programów i podręczników. Dlatego w planie studiów przewiduje się zestaw zajęć fakultatywnych oraz przedmiotów matematycznych do wyboru przez studenta.

Program kształcenia jest zgodny z programem stosowanym na studiach pierwszego stopnia uczelni patronackiej, aby umożliwić uzyskanie dyplomu licencjackiego Uniwersytetu Śląskiego oraz ewentualne kontynuowanie kształcenia – podjęcie uzupełniających uniwersyteckich studiów matematycznych na uczelni patronackiej – Uniwersytecie Śląskim.
 
Warunki przyjęcia:
 dla osób zdających nową maturę:
- wynik egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony) lub informatyki (poziom rozszerzony lub podstawowy).
 
Dla osób zdających starą maturę:
- rozmowa kwalifikacyjna z matematyki