Top Module Empty
Literatura obca (historia literatury angielskiej) PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007
   

PROGRAM

PRZEDMIOT

LITERATURA OBCA

(HISTORIA LITERATURY ANGIELSKIEJ)

SPECJALNOŚĆ

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

WYMIAR ZAJĘĆ

30 godz.

ROK (SEMESTR)

I (SEMESTR 2)

  

CELE KSZTAŁCENIA

 

·        poznanie przez słuchaczy najważniejszych prądów i kierunków w literaturze angielskiej

·        znajomość wybitnych dzieł i dorobku uznanych twórców

·        pogłębienie umiejętności analizy tekstów literackich

·        rozpoznawanie konwencji artystycznych dominujących w poszczególnych epokach

   

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1.      Od kultury celtyckiej do stylu normańskiego – rys historyczny. Zabytki literatury staroangielskiej: Beowulf, hymny religijne Caedmona i Cynewulfa, Hymn of Creation, The Dream of the Rood. 2.      Literatura średnioangielska: historiografia i początki romansu rycerskiego (Sir Gawain and the Green Knight). Teatr średniowieczny – od rytuału do moralitetów. 3.      Twórczość Geoffreya Chaucera (The Canterbury Tales) i Williama Langlanda. 4.      Humanizm i reformacja. Poeci tudorscy: Sir Thomas Wyatt, Henry Howard hr. Surrey. 5.      Poezja elżbietańska: Edmund Spenser, Sir Philip Sidney. 6.      Univerity Wits. Dramaturdzy okresu renesansu: Christopher Marlowe, Thomas Kyd.7.      Twórczość Williama Szekspira. Charakterystyczne cechy komedii, tragedii i kronik historycznych. Mistrzowskie sonety. Omówienie wybranych aspektów takich dramatów jak: Sen nocy letniej, Hamlet, Makbet, Romeo i Julia, Otello, Król Lear. Pisarstwo Bena Jonsona.8.      Poezja metafizyczna XVII stulecia (John Donne, George Herbert, Richard Crashaw, Henry Vaughan, Andrew Marvell) oraz nurt poezji dworskiej (Robert Herrick). 9.      Twórczość Johna Miltona. Znaczenie poematu epickiego Raj utracony. 10.  Komedie okresu restauracji. Rozwój elementów klasycystycznych w poezji. Aleksander Pope i jego twórczość. 11.  Angielskie oświecenie i klasycyzm. Wiek augustiański. Początki prasy. Dzieła prozatorskie Daniela Defoe i Jonathana Swifta.12.  Rozwój powieści angielskiej w XVIII w.: Samuel Richardson, Lawrence Sterne, Henry Fielding. 13.  Od sentymentalizmu do romantycznych porywów. Twórczość takich poetów jak: James Thomson, Thomas Gray, William Collins. Brytyjski geniusz: William Blake.14.  Dwa pokolenia angielskich romantyków: William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge oraz Percy Bysshe Shelley, John Keats, George Byron.

15.  Nowe gatunki literackie: powieść poetycka, poemat dygresyjny, powieść społeczno-obyczajowa Jane Austen oraz powieść historyczna w wydaniu Waltera Scotta.

16.  Poeci doby wiktoriańskiej: Alfred lord Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Dante Gabriel Rossetti oraz Gerard Manley Hopkins. 17.  Proza wiktoriańska. Utwory sióstr Brontë oraz realistyczne powieści Ch. Dickensa, W.M. Thackeraya, G. Eliot. Akcenty naturalizmu w utworach Thomasa Hardy. Twórczość Henry Jamesa i Oskara Wilde’a.18.  W stronę modernizmu. Nowatorska technika prozy psychologicznej w utworach J. Conrada, V. Woolf oraz J. Joyce’a. Dramaturgia na przełomie wieków – G.B. Shaw.

19.  U źródeł współczesnej poezji: William Butler Yeats, Thomas Stearns Eliot. Poeci l. 30. – Wystan Hugh Auden.

20.  Poezja II poł. XX w.: Ted Hughes, Philips Larkin, Seamus Heaney. Nowe poszukiwania w zakresie formy powieściowej: E. Waugh, J. Fowler, M. Spark, A. Carter, S. Rushdie, K. Ishiguro.

21.  Nowy teatr i dramat. Twórczość tzw. młodych gniewnych: J. Osborne, J. Arden, A. Wesper. Dokonania artystyczne Samuela Becketta. Zwrot H. Pintera w kierunku teatru absurdu.

   

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W celu przybliżenia słuchaczom podstawowych zagadnień estetyczno-literackich będzie stosowana nie tylko forma wykładu, ale także aktywizujące metody nauczania. Podczas wykładu wyjaśnione zostaną kwestie trudniejsze. Równocześnie stworzona zostanie szansa na rozwijanie zainteresowań słuchaczy. W czasie zajęć duży nacisk zostanie położony na samodzielną pracę z tekstem, w czasie której będą analizowane najważniejsze utwory liryczne i kluczowe fragmenty prozy. Podczas dyskusji kierowanej studenci będą mogli zaprezentować własne stanowisko i przywołać argumenty na poparcie swoich tez.

 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

 

Po zakończeniu kursu słuchacz powinien:

 • znać podstawowe prądy artystyczne, kierunki, założenia estetyczne charakterystyczne dla literatury angielskiej
 • umieć prześledzić ewolucję poszczególnych procesów literackich
 • porównać dzieła w obrębie danego nurtu
 • scharakteryzować konwencje artystyczne dominujące w poszczególnych epokach
 • wskazać podobieństwa i różnicę między literaturę polską i angielską
 • omówić dorobek wybitnych przedstawicieli literatury angielskiej
 • dokonać analizy i interpretacji dzieł w kontekście tradycji literackiej
 • zaprezentować najważniejsze gatunki, ich główne cechy i znaczenie
 • prawidłowo operować pojęciami historycznoliterackimi
 • przedstawić zdobytą wiedzę w formie wypowiedzi ustnej
 • umieć samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę
 

Ocena zostanie dokonana w oparciu o takie elementy jak:

·        obecność na wykładzie

·        przygotowanie referatu na podany temat

·        aktywność w procesie analizy tekstów poetyckich i fragmentów utworów prozatorskich podczas zajęć

·        samodzielne opracowanie utworów z podanej listy lektur

·        znajomość najważniejszych przedstawicieli i dzieł literatury angielskiej

  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Program jest ukierunkowany na zapoznanie słuchaczy z literaturą angielską, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów XIX-wiecznych i XX-wiecznych. W tym celu przedstawione zostaną charakterystyczne cechy epok, kierunków, stylów literackich. Reprezentatywne dzieła zostaną pokazane na tle szerszego kręgu kulturowego. Słuchacze mają zdobyć nie tylko wiedzę historycznoliteracką, ale także umiejętność analizy i interpretacji dzieł lirycznych, prozatorskich i dramatycznych w kontekście tradycji literackiej i różnych konwencji artystycznych. W związku z tym zajęcia będą tak zorganizowane, by mogli czynnie włączyć się w proces nauczania. Prezentacja wybranych utworów ma sprzyjać samodzielnym poszukiwaniom i służyć rozwijaniu zainteresowań słuchaczy.

 

LITERATURA

 

Opracowania:

 1. P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, Wrocław 2004.
 2. H. Zbierski, Historia literatury angielskiej, Poznań 2002.
 3. R. Dyboski, Sto lat literatury angielskiej, Warszawa 1957.
 4. G. Sampson, Historia literatury angielskiej w zarysie, Warszawa 1966.
 5. W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2005.
 6. B. Puchalska-Dąbrowska, Literatura angielska, Białystok 2003.
 7. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Warszawa 1971.
 8. A. Sanders, The Short Oxford History of English Literature, Oxford 1994.
 9. L. Sikorska, An Outline History of English Literature, Poznań 2002.
 

Teksty literackie, antologie (do wyboru):

 1. An Anthology of English Literature from Beowulf to Milton, Poznań 1998.
 2. P. Rogers, The Oxford Illustrated History of English Literature, Oxford 2001.
 3. The Norton Anthology of English Literature, 1986
 4. Poeci języka angielskiego, t. 1-3, Warszawa 1969-74.
 5. Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, Warszawa 1991.
 6. J. Pietrkiewicz, Antologia liryki angielskiej 1300-1950, Warszawa 1987.
 7. Śmierć i miłość: mała antologia poezji, Warszawa 1963.
 8. Angielscy „Poeci Jezior”, Wrocław 1963.
 9. Twarde dno snu: tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego, Warszawa 2002.
 10. Od Chaucera do Larkinaantologia, Kraków 1993.
 11. Geoffrey Chaucer, Opowieści kanterberyjskie, Wrocław 1963.
 12. W. Szekspir: Sen nocy letniej, Wieczór Trzech Króli, Hamlet, Makbet, Romeo i Julia, Otello, Król Lear (różne wydania).
 13. John Milton, Raj utracony, Kraków 2005.
 14. Daniel Defoe, Dziennik roku zarazy, Przypadki Robinsona Crusoe, Dola i niedola sławnej Moll Flanders
 15. Jonathan Swift, Podróże Guliwera do wielu odległych narodów świata, Kraków 1982
 16. Angielska komedia Restauracji, Wrocław, 1962.
 17. Aleksander Pope, Pukiel porwany, [w:] Poematy, Kraków 2002.
 18. Laurence Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, Wrocław 2005; Życie i myśli J.W. Pana Tristrama Shandy, Warszawa 2001.
 19. Henry Fielding, Dzieje przygód Józefa Andrewsa i jego przyjaciela pana Abrahama Adamsa, Wrocław 1987; Historia życia Toma Jonesa, Łódź 1985.
 20. Horace Walpole, Zamczysko w Otranto. Opowieść gotycka, Kraków 1974.
 21. Ann Radcliffe, Tajemnica Zamku Udolpho, 1974.
 22. George Gordon Byron, Giaur (różne wydania); Narzeczona z Abydos; Korsarz, Wrocław 1958; Don Juan, Warszawa 1955.
 23. Jane Austen, Rozważna i romantyczna, Duma i uprzedzenie, Mansfield Park , Emma, Opactwo Northanger, Perswazje (różne wydania).
 24. Walter Scott, Waverley czyli sześćdziesiąt lat temu, Warszawa 1989; Narzeczona z Lammermooru, Warszawa 1979.
 25. Charlotte Brontë, Dziwne losy Jane Eyre, Warszawa 1999.
 26. Emily Jane Brontë, Wichrowe Wzgórza, Wrocław 1990.
 27. Charles Dickens, Dawid Copperfield, Wielkie nadzieje.
 28. William Makepeace Thackeray, Targowiska próżności, Warszawa 2005.
 29. George Eliot, Młyn nad Flossą, Wrocław 1991.
 30. Thomas Hardy, Tessa d'Urberville, Warszawa 1991; Juda nieznany, Warszawa 1997.
 31. Oscar Wilde, Portret Doriana Graya, Kraków 2001.
 32. Herbert George Wells, Wehikuł czasu, Wrocław 1985; Wojna światów, Kraków 1974.
 33. Joseph Conrad, Lord Jim, Jądro ciemności (różne wydania).
 34. Virginia Wolf, Pani Dalloway, Kraków 2003; Do latarni morskiej, Warszawa 2005; Orlando, Kraków 2006.
 35. James Joyce, Ulisses, Warszawa 1999; Dublińczycy, Kraków 2005; Portret artysty z czasów młodości, Warszawa 1977.
 36. Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat, Warszawa 2002.
 37. Graham Greene, Moc i chwała, Warszawa 1985; Sedno sprawy, Warszawa 1987, Spokojny Amerykanin, Warszawa 1995.
 38. George Bernard Shaw, Pigmalion.
 39. Samuel Beckett, Czekając na Godota, Warszawa 1992.
 40. Iris Murdoch, Czarny Książę, Warszawa 1995; Morze, morze, Warszawa 1986; Jednorożec, Poznań 1999.
 41. William Golding, Władca much, Warszawa 1992.
 42. Harold Pinter, Urodziny Stanley, w: Dramaty, t. 1, Sulejówek 2006.
 43. Anthony Burgess, Mechaniczna pomarańcza, 1990.
 44. Angela Carter, Wieczory cyrkowe, Warszawa 1993.
 45. Salman Rushdie, Szatańskie wersety, 1992; Dzieci północy, Warszawa 1989.
 46. Kazuo Ishiguro, Malarz świata ułudy, Warszawa 1991; U schyłku dnia, Warszawa 1993; Pejzaż w kolorze sepii, Poznań 1995.
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.