Top Module Empty
Lektorat języka angielskiego PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

Przedmiot:   Lektorat języka angielskiego
Specjalność: Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

Wymiar zajęć:  I rok I semestr 2 godz. tygodniowo ( 30 godz.)
 I rok II semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
 II rok III semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
 II rok IV semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
Rok akademicki 2007/2008


1. Cele kształcenia
Głównym celem kształcenia słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego jest utrwalenie
i udoskonalenia umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej. Słuchacze grup średnio-zaawansowanych (pre-intermediate) powinni opanować język
w stopniu pozwalającym na porozumienie się w sytuacjach życia codziennego (powitania, pożegnania, rozmowa o pogodzie, zainteresowaniach, proste zakupy, zamawianie posiłków). Słuchacze poziomu zaawansowanego (intermediate i FC) powinni ponadto czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące swojego kierunku studiów, czytać oryginalne teksty o charakterze popularnym i proste teksty literackie, a także być w stanie dyskutować na tematy z różnych dziedzin życia np. polityczne, społeczne, kulturalne, a także związane ze swoim kierunkiem studiów.

2. Materiał nauczania
Treści nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach dzielimy na dwie grupy: słownictwo i gramatykę.
Zagadnienia leksykalne realizowane są na wszystkich nauczanych poziomach zgodnie z programem, według którego powstały odpowiednie podręczniki. Leksyka obejmuje szereg tematów z życia codziennego (m.in.wakacje, pogoda, podróże, robienie zakupów) oraz tematy naukowe, podczas których słuchacze poznają słownictwo specjalistyczne, zgodne ze swoim kierunkiem studiów.
Zagadnienia gramatyczne to powtórzenie i utrwalenie przede wszystkim w formie ćwiczeń słownych i zadań pisemnych form gramatycznych z zakresu szkoły średniej. Największy nacisk kładzie się na komunikację i również gramatyka traktowana jest w ten sposób.


3. Procedury osiągania celów edukacyjnych
Aby osiągnąć założone na wstępie cele edukacyjne, w trakcie nauki ćwiczone są cztery podstawowe umiejętności językowe:
a. czytanie – w oparciu o teksty z podręczników, ćwiczeń, czasopism anglojęzycznych, publikacji on line słuchacze ćwiczą i doskonalą umiejętność rozumienia tekstu czytanego;
b. słuchanie – materiał zawarty na płytach dołączonych w zestawach dla nauczyciela oraz filmy dydaktyczne i fabularne z oryginalną ścieżką dźwiękową służą doskonaleniu tej umiejętności na każdym poziomie nauczania
c. mówienie – słuchacze tworzą dialogi, prezentacje, dramę, prowadzą debaty
i dyskusje pod kierunkiem nauczyciela.
d. pisanie – obejmuje pisanie tekstów użytkowych (notatki, ogłoszenia), listów nieformalnych i formalnych, własnego CV w języku angielskim, listu motywacyjnego, rozprawki i recenzji.
Formy pracy ustala lektor w zależności od liczebności grupy i jej stopnia zaawansowania. Formy te obejmuję: pracę w parach, pracę w grupach 4-5 osobowych oraz indywidualną pracę słuchacza.

4. Założone osiągnięcia i metody oceny
Po lektoracie języka angielskie słuchacz powinien potrafić, w zależności od poziomu nauczania:
a. przedstawić siebie, swoją rodzinę, zainteresowania oraz. inne zagadnienia z życia codziennego
b. zapytać i odpowiedzieć na pytania dot. życia codziennego
c. wypowiadać się na różne tematy z zakresu życia społecznego, politycznego, kulturalnego oraz na tematy związane ze swoim kierunkiem studiów
d. napisać krótki list/notatkę/ własne CV i list motywacyjny, recenzję, rozprawkę czy opis
e. ustnie przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację
f. zrozumieć nagranie z danego poziomu nauczania oraz teksty oryginalne
Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe z kolokwiów, testów, prezentacji oraz prac pisemnych, jak także aktywność słuchaczy. Egzamin odbywa się po dwóch latach nauki i ma formę pisemną i ustną, a jego przebieg i formę ustala prowadzący zajęcia.


5. Założenia dydaktyczne programu
Metoda komunikacyjna stanowi bazę dla nauczania nowych treści i utrwalania starych, a elementy takich metod jak gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna i kognitywna są wprowadzane na każdych zajęciach w celu wszechstronnego wykorzystania potencjału słuchaczy i efektywnego nauczania języka obcego.

 

6. Literatura
1.Podręczniki dobierane przez prowadzących zajęcia:

Autor Tytuł Poziom
S.Cunnigham P.Moor New Cutting Edge  Pre Intermediate
Intermediate
P. Kerr Straightforward
 Pre Intermediate
Intermediate
M. Duckworth & K. Gude New Success At First Certificate First Certificate

2. Słowniki dwujęzyczne
3. Słowniki tematyczne
4.Czasopisma anglojęzyczne (dla uczących się języka)
5.Internet
6. Filmy dydaktyczne.


   

Przedmiot:   Lektorat języka angielskiego

Specjalność: Pedagogika specjalna -oligofrenopedagogika

Wymiar zajęć:  studia dzienne
I rok I semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
I rok II semestr 2 godz. tygodniowo ( 30 godz.)
II rok III semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
II rok IV semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
Studia zaoczne
I rok 60 godz.
II rok 60 godz.

Rok akademicki 2007/2008   


1. Cele kształcenia
Głównym celem kształcenia słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego jest utrwalenie
i udoskonalenia umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej. Słuchacze grup średnio-zaawansowanych (pre-intermediate) powinni opanować język
w stopniu pozwalającym na porozumienie się w sytuacjach życia codziennego (powitania, pożegnania, rozmowa o pogodzie, zainteresowaniach, proste zakupy, zamawianie posiłków). Słuchacze poziomu zaawansowanego (intermediate i FC) powinni ponadto czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące swojego kierunku studiów, czytać oryginalne teksty o charakterze popularnym i proste teksty literackie, a także być w stanie dyskutować na tematy z różnych dziedzin życia np. polityczne, społeczne, kulturalne, a także związane ze swoim kierunkiem studiów.

2. Materiał nauczania
Materiał nauczania języka angielskiego dzielimy na dwie grupy: słownictwo i gramatykę.
Zagadnienia leksykalne realizowane są na wszystkich nauczanych poziomach zgodnie z programem, według którego powstały odpowiednie podręczniki. Leksyka obejmuje szereg tematów z życia codziennego (m.in.wakacje, pogoda, podróże, robienie zakupów) oraz tematy naukowe, podczas, których słuchacze poznają słownictwo specjalistyczne, zgodne ze swoim kierunkiem studiów.
Zagadnienia gramatyczne to powtórzenie i utrwalenie przede wszystkim w formie ćwiczeń słownych i pisemnych form gramatycznych z zakresu szkoły średniej. Największy nacisk kładzie się na komunikację i również gramatyka traktowana jest w ten sposób.

 

3. Procedury osiągania celów edukacyjnych
Aby osiągnąć założone na wstępie cele edukacyjne, w trakcie nauki ćwiczone są cztery podstawowe umiejętności językowe:
• czytanie – w oparciu o teksty z podręczników, ćwiczeń, czasopism anglojęzycznych, publikacji on line słuchacze ćwiczą i doskonalą umiejętność rozumienia tekstu czytanego;
• słuchanie – materiał zawarty na płytach dołączonych w zestawach dla nauczyciela oraz filmy dydaktyczne i fabularne z oryginalną ścieżką dźwiękową służą doskonaleniu tej umiejętności na każdym poziomie nauczania
• mówienie – słuchacze tworzą dialogi, prezentacje, dramę, prowadzą debaty
i dyskusje pod kierunkiem nauczyciela.
• pisanie – obejmuje pisanie tekstów użytkowych (notatki, ogłoszenia), listów nieformalnych i formalnych, własnego CV w języku angielskim, listu motywacyjnego, rozprawki i recenzji.
Formy pracy ustala lektor w zależności od liczebności grupy i jej stopnia zaawansowania. Formy te obejmuję: pracę w parach, pracę w grupach 4-5 osobowych oraz indywidualną pracę słuchacza.

4. Założone osiągnięcia i metody oceny
Po lektoracie języka angielskie słuchacz powinien potrafić, w zależności od poziomu nauczania:
• przedstawić siebie, swoją rodzinę, zainteresowania oraz inne zagadnienia z życia codziennego
• zapytać i odpowiedzieć na pytania dot. życia codziennego
• wypowiadać się na różne tematy z zakresu życia społecznego, politycznego, kulturalnego oraz na tematy związane ze swoim kierunkiem studiów
• napisać krótki list/notatkę/ własne CV i list motywacyjny, recenzję, rozprawkę czy opis
• ustnie przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację
• zrozumieć nagranie z danego poziomu nauczania oraz teksty oryginalne
Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe z kolokwiów, testów, prezentacji oraz prac pisemnych, jak także aktywność słuchaczy. Egzamin odbywa się po dwóch latach nauki i ma formę pisemną i ustną, a jego przebieg i formę ustala prowadzący zajęcia.

5. Założenia dydaktyczne programu
Metoda komunikacyjna stanowi bazę dla nauczania nowych treści i utrwalania starych, a elementy takich metod jak gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna i kognitywna są wprowadzane na każdych zajęciach w celu wszechstronnego wykorzystania potencjału słuchaczy i efektywnego nauczania języka obcego.

6. Literatura
1.Podręczniki dobierane przez prowadzących zajęcia:

Autor Tytuł Poziom
S.Cunnigham P.Moor New Cutting Edge  Pre Intermediate
Intermediate
P. Kerr Straightforward
 Pre Intermediate
Intermediate
L. J. Soars New Headway Elementary

2. Słowniki dwujęzyczne i tematyczne
3.Czasopisma anglojęzyczne (dla uczących się języka)
 4.Internet i filmy dydaktyczne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot:   Lektorat języka angielskiego

Specjalność: Matematyka z informatyką

Wymiar zajęć:  II rok III semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.)
II rok IV semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
III rok V semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.)
 
Rok akademicki 2007/2008   


1. Cele kształcenia
Głównym celem kształcenia słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego jest utrwalenie
i udoskonalenia umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej. Słuchacze grup średnio-zaawansowanych (pre-intermediate) powinni opanować język
w stopniu pozwalającym na porozumienie się w sytuacjach życia codziennego (powitania, pożegnania, rozmowa o pogodzie, zainteresowaniach, proste zakupy, zamawianie posiłków). Słuchacze poziomu zaawansowanego (intermediate i FC) powinni ponadto czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące swojego kierunku studiów, czytać oryginalne teksty o charakterze popularnym i proste teksty literackie, a także być w stanie dyskutować na tematy z różnych dziedzin życia np. polityczne, społeczne, kulturalne, a także związane ze swoim kierunkiem studiów.

2. Materiał nauczania
Materiał nauczania języka angielskiego dzielimy na dwie grupy: słownictwo i gramatykę.
Zagadnienia leksykalne realizowane są na wszystkich nauczanych poziomach zgodnie z programem, według którego powstały odpowiednie podręczniki. Leksyka obejmuje szereg tematów z życia codziennego (m.in.wakacje, pogoda, podróże, robienie zakupów) oraz tematy naukowe, podczas, których słuchacze poznają słownictwo specjalistyczne, zgodne ze swoim kierunkiem studiów.
Zagadnienia gramatyczne to powtórzenie i utrwalenie przede wszystkim w formie ćwiczeń słownych i pisemnych form gramatycznych z zakresu szkoły średniej. Największy nacisk kładzie się na komunikację i również gramatyka traktowana jest w ten sposób.


3. Procedury osiągania celów edukacyjnych
Aby osiągnąć założone na wstępie cele edukacyjne, w trakcie nauki ćwiczone są cztery podstawowe umiejętności językowe:
• czytanie – w oparciu o teksty z podręczników, ćwiczeń, czasopism anglojęzycznych, publikacji on line słuchacze ćwiczą i doskonalą umiejętność rozumienia tekstu czytanego;
• słuchanie – materiał zawarty na płytach dołączonych w zestawach dla nauczyciela oraz filmy dydaktyczne i fabularne z oryginalną ścieżką dźwiękową służą doskonaleniu tej umiejętności na każdym poziomie nauczania
• mówienie – słuchacze tworzą dialogi, prezentacje, dramę, prowadzą debaty
i dyskusje pod kierunkiem nauczyciela.
• pisanie – obejmuje pisanie tekstów użytkowych (notatki, ogłoszenia), listów nieformalnych i formalnych, własnego CV w języku angielskim, listu motywacyjnego, rozprawki i recenzji.
Formy pracy ustala lektor w zależności od liczebności grupy i jej stopnia zaawansowania. Formy te obejmuję: pracę w parach, pracę w grupach 4-5 osobowych oraz indywidualną pracę słuchacza.

4. Założone osiągnięcia i metody oceny
Po lektoracie języka angielskie słuchacz powinien potrafić, w zależności od poziomu nauczania:
• przedstawić siebie, swoją rodzinę, zainteresowania oraz inne zagadnienia z życia codziennego
• zapytać i odpowiedzieć na pytania dot. życia codziennego
• wypowiadać się na różne tematy z zakresu życia społecznego, politycznego, kulturalnego oraz na tematy związane ze swoim kierunkiem studiów
• napisać krótki list/notatkę/ własne CV i list motywacyjny, recenzję, rozprawkę czy opis
• ustnie przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację
• zrozumieć nagranie z danego poziomu nauczania oraz teksty oryginalne
Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe z kolokwiów, testów, prezentacji oraz prac pisemnych, jak także aktywność słuchaczy. Egzamin odbywa się po dwóch latach nauki i ma formę pisemną i ustną, a jego przebieg i formę ustala prowadzący zajęcia.

5.Założenia dydaktyczne programu
Metoda komunikacyjna stanowi bazę dla nauczania nowych treści i utrwalania starych, a elementy takich metod jak gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna i kognitywna są wprowadzane na każdych zajęciach w celu wszechstronnego wykorzystania potencjału słuchaczy i efektywnego nauczania języka obcego.

6.Literatura
1.Podręczniki dobierane przez prowadzących zajęcia:

Autor Tytuł Poziom
S.Cunnigham P.Moor New Cutting Edge  Pre Intermediate
Intermediate

2. Słowniki dwujęzyczne i tematyczne
4.Czasopisma anglojęzyczne (dla uczących się języka)
5.Internet
6. Filmy dydaktyczne
 


Przedmiot:   Lektorat języka angielskiego

Specjalność: Matematyka z rewalidacją

Wymiar zajęć:  II rok III semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.)
II rok IV semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
III rok V semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.)
 
Rok akademicki 2007/2008   


1.Cele kształcenia
Głównym celem kształcenia słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego jest utrwalenie
i udoskonalenia umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej. Słuchacze grup średnio-zaawansowanych (pre-intermediate) powinni opanować język
w stopniu pozwalającym na porozumienie się w sytuacjach życia codziennego (powitania, pożegnania, rozmowa o pogodzie, zainteresowaniach, proste zakupy, zamawianie posiłków). Słuchacze poziomu zaawansowanego (intermediate i FC) powinni ponadto czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące swojego kierunku studiów, czytać oryginalne teksty o charakterze popularnym i proste teksty literackie, a także być w stanie dyskutować na tematy z różnych dziedzin życia np. polityczne, społeczne, kulturalne, a także związane ze swoim kierunkiem studiów.

2.Materiał nauczania
Materiał nauczania języka angielskiego dzielimy na dwie grupy: słownictwo i gramatykę.
Zagadnienia leksykalne realizowane są na wszystkich nauczanych poziomach zgodnie z programem, według którego powstały odpowiednie podręczniki. Leksyka obejmuje szereg tematów z życia codziennego (m.in.wakacje, pogoda, podróże, robienie zakupów) oraz tematy naukowe, podczas, których słuchacze poznają słownictwo specjalistyczne, zgodne ze swoim kierunkiem studiów.
Zagadnienia gramatyczne to powtórzenie i utrwalenie przede wszystkim w formie ćwiczeń słownych i pisemnych form gramatycznych z zakresu szkoły średniej. Największy nacisk kładzie się na komunikację i również gramatyka traktowana jest w ten sposób.


3.Procedury osiągania celów edukacyjnych
Aby osiągnąć założone na wstępie cele edukacyjne, w trakcie nauki ćwiczone są cztery podstawowe umiejętności językowe:
• czytanie – w oparciu o teksty z podręczników, ćwiczeń, czasopism anglojęzycznych, publikacji on line słuchacze ćwiczą i doskonalą umiejętność rozumienia tekstu czytanego;
• słuchanie – materiał zawarty na płytach dołączonych w zestawach dla nauczyciela oraz filmy dydaktyczne i fabularne z oryginalną ścieżką dźwiękową służą doskonaleniu tej umiejętności na każdym poziomie nauczania
• mówienie – słuchacze tworzą dialogi, prezentacje, dramę, prowadzą debaty
i dyskusje pod kierunkiem nauczyciela.
• pisanie – obejmuje pisanie tekstów użytkowych (notatki, ogłoszenia), listów nieformalnych i formalnych, własnego CV w języku angielskim, listu motywacyjnego, rozprawki i recenzji.
Formy pracy ustala lektor w zależności od liczebności grupy i jej stopnia zaawansowania. Formy te obejmuję: pracę w parach, pracę w grupach 4-5 osobowych oraz indywidualną pracę słuchacza.

4.Założone osiągnięcia i metody oceny
Po lektoracie języka angielskie słuchacz powinien potrafić, w zależności od poziomu nauczania:
• przedstawić siebie, swoją rodzinę, zainteresowania oraz inne zagadnienia z życia codziennego
• zapytać i odpowiedzieć na pytania dot. życia codziennego
• wypowiadać się na różne tematy z zakresu życia społecznego, politycznego, kulturalnego oraz na tematy związane ze swoim kierunkiem studiów
• napisać krótki list/notatkę/ własne CV i list motywacyjny, recenzję, rozprawkę czy opis
• ustnie przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację
• zrozumieć nagranie z danego poziomu nauczania oraz teksty oryginalne
Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe z kolokwiów, testów, prezentacji oraz prac pisemnych, jak także aktywność słuchaczy. Egzamin odbywa się po dwóch latach nauki i ma formę pisemną i ustną, a jego przebieg i formę ustala prowadzący zajęcia.

5.Założenia dydaktyczne programu
Metoda komunikacyjna stanowi bazę dla nauczania nowych treści i utrwalania starych, a elementy takich metod jak gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna i kognitywna są wprowadzane na każdych zajęciach w celu wszechstronnego wykorzystania potencjału słuchaczy i efektywnego nauczania języka obcego.

6.Literatura
1.Podręczniki dobierane przez prowadzących zajęcia:

Autor Tytuł Poziom
S.Cunnigham P.Moor New Cutting Edge  Pre Intermediate
Intermediate

2. Słowniki dwujęzyczne i tematyczne
4.Czasopisma anglojęzyczne (dla uczących się języka)
5.Internet
6. Filmy dydaktyczne
Przedmiot:   Lektorat języka angielskiego

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki

Wymiar zajęć:  studia dzienne
I rok I semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.)
I rok II semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.)
II rok III semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.)
II rok IV semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.)
Studia zaoczne
I rok 54 godz.
II rok 54 godz.

Rok akademicki 2007/2008    


1. Cele kształcenia
Głównym celem kształcenia słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego jest utrwalenie
i udoskonalenia umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej. Słuchacze grup średnio-zaawansowanych (pre-intermediate) powinni opanować język
w stopniu pozwalającym na porozumienie się w sytuacjach życia codziennego (powitania, pożegnania, rozmowa o pogodzie, zainteresowaniach, proste zakupy, zamawianie posiłków). Słuchacze poziomu zaawansowanego (intermediate i FC) powinni ponadto czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące swojego kierunku studiów, czytać oryginalne teksty o charakterze popularnym i proste teksty literackie, a także być w stanie dyskutować na tematy z różnych dziedzin życia np. polityczne, społeczne, kulturalne, a także związane ze swoim kierunkiem studiów.

2. Materiał nauczania
Materiał nauczania języka angielskiego dzielimy na dwie grupy: słownictwo i gramatykę.
Zagadnienia leksykalne realizowane są na wszystkich nauczanych poziomach zgodnie z programem, według którego powstały odpowiednie podręczniki. Leksyka obejmuje szereg tematów z życia codziennego (m.in.wakacje, pogoda, podróże, robienie zakupów) oraz tematy naukowe, podczas, których słuchacze poznają słownictwo specjalistyczne, zgodne ze swoim kierunkiem studiów.
Zagadnienia gramatyczne to powtórzenie i utrwalenie przede wszystkim w formie ćwiczeń słownych form gramatycznych z zakresu szkoły średniej. Największy nacisk kładzie się na komunikację i również gramatyka traktowana jest w ten sposób.


3. Procedury osiągania celów edukacyjnych
Aby osiągnąć założone na wstępie cele edukacyjne, w trakcie nauki ćwiczone są cztery podstawowe umiejętności językowe:
a. czytanie – w oparciu o teksty z podręczników, ćwiczeń, czasopism anglojęzycznych, publikacji on line słuchacze ćwiczą i doskonalą umiejętność rozumienia tekstu czytanego;
b. słuchanie – materiał zawarty na płytach dołączonych w zestawach dla nauczyciela oraz filmy dydaktyczne i fabularne z oryginalną ścieżką dźwiękową służą doskonaleniu tej umiejętności na każdym poziomie nauczania
c. mówienie – słuchacze tworzą dialogi, prezentacje, dramę, prowadzą debaty
i dyskusje pod kierunkiem nauczyciela.
d. pisanie – obejmuje pisanie tekstów użytkowych (notatki, ogłoszenia), listów nieformalnych i formalnych, własnego CV w języku angielskim, listu motywacyjnego, rozprawki i recenzji.
Formy pracy ustala lektor w zależności od liczebności grupy i jej stopnia zaawansowania. Formy te obejmuję: pracę w parach, pracę w grupach 4-5 osobowych oraz indywidualną pracę słuchacza.

4. Założone osiągnięcia i metody oceny
Po lektoracie języka angielskie słuchacz powinien potrafić, w zależności od poziomu nauczania:
a. przedstawić siebie, swoją rodzinę, zainteresowania oraz.inne zagadnienia z życia codziennego
b. zapytać i odpowiedzieć na pytania dot. życia codziennego
c. wypowiadać się na różne tematy z zakresu życia społecznego, politycznego, kulturalnego oraz na tematy związane ze swoim kierunkiem studiów
d. napisać krótki list/notatkę/ własne CV i list motywacyjny, recenzję, rozprawkę czy opis
e. ustnie przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację
f. zrozumieć nagranie z danego poziomu nauczania oraz teksty oryginalne
Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe z kolokwiów, testów, prezentacji oraz prac pisemnych, jak także aktywność słuchaczy. Egzamin odbywa się po dwóch latach nauki i ma formę pisemną i ustną, a jego przebieg i formę ustala prowadzący zajęcia.

5. Założenia dydaktyczne programu
Metoda komunikacyjna stanowi bazę dla nauczania nowych treści i utrwalania starych, a elementy takich metod jak gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna i kognitywna są wprowadzane na każdych zajęciach w celu wszechstronnego wykorzystania potencjału słuchaczy i efektywnego nauczania języka obcego.

6. Literatura
1.Podręczniki dobierane przez prowadzących zajęcia:

Autor Tytuł Poziom
S.Cunnigham P.Moor New Cutting Edge  Pre Intermediate
Intermediate
P. Kerr Straightforward
 Pre Intermediate
Intermediate
M. Dean, A. Sikorzyńska Opportunities Upper-Intermediate
M. Duckworth & K. Gude New Success At First Certificate First Certificate

2. Słowniki dwujęzyczne
3. Słowniki tematyczne
4.Czasopisma anglojęzyczne (dla uczących się języka)
5.Internet
6. Filmy dydaktyczne.

 


 
Przedmiot:   Lektorat języka angielskiego
Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wymiar zajęć:  studia dzienne
I rok I semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
I rok II semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
II rok III semestr 2 godz. tygodniowo (30 godz.)
Studia zaoczne
I rok 45 godz.
II rok 45 godz.
 
Rok akademicki 2007/2008   


1. Cele kształcenia
Głównym celem kształcenia słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego jest utrwalenie
i udoskonalenia umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej. Słuchacze grup średnio-zaawansowanych (pre-intermediate) powinni opanować język
w stopniu pozwalającym na porozumienie się w sytuacjach życia codziennego (powitania, pożegnania, rozmowa o pogodzie, zainteresowaniach, proste zakupy, zamawianie posiłków). Słuchacze poziomu zaawansowanego (intermediate i FC) powinni ponadto czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące swojego kierunku studiów, czytać oryginalne teksty o charakterze popularnym i proste teksty literackie, a także być w stanie dyskutować na tematy z różnych dziedzin życia np. polityczne, społeczne, kulturalne, a także związane ze swoim kierunkiem studiów.


2. Materiał nauczania
Materiał nauczania języka angielskiego dzielimy na dwie grupy: słownictwo i gramatykę.
Zagadnienia leksykalne realizowane są na wszystkich nauczanych poziomach zgodnie z programem, według którego powstały odpowiednie podręczniki. Leksyka obejmuje szereg tematów z życia codziennego (m.in.wakacje, pogoda, podróże, robienie zakupów) oraz tematy naukowe, podczas, których słuchacze poznają słownictwo specjalistyczne, zgodne ze swoim kierunkiem studiów.
Zagadnienia gramatyczne to powtórzenie i utrwalenie przede wszystkim w formie ćwiczeń słownych i pisemnych form gramatycznych z zakresu szkoły średniej. Największy nacisk kładzie się na komunikację i również gramatyka traktowana jest w ten sposób.


3. Procedury osiągania celów edukacyjnych
Aby osiągnąć założone na wstępie cele edukacyjne, w trakcie nauki ćwiczone są cztery podstawowe umiejętności językowe:
• czytanie – w oparciu o teksty z podręczników, ćwiczeń, czasopism anglojęzycznych, publikacji on line słuchacze ćwiczą i doskonalą umiejętność rozumienia tekstu czytanego;
• słuchanie – materiał zawarty na płytach dołączonych w zestawach dla nauczyciela oraz filmy dydaktyczne i fabularne z oryginalną ścieżką dźwiękową służą doskonaleniu tej umiejętności na każdym poziomie nauczania
• mówienie – słuchacze tworzą dialogi, prezentacje, dramę, prowadzą debaty
i dyskusje pod kierunkiem nauczyciela.
• pisanie – obejmuje pisanie tekstów użytkowych (notatki, ogłoszenia), listów nieformalnych i formalnych, własnego CV w języku angielskim, listu motywacyjnego, rozprawki i recenzji.
Formy pracy ustala lektor w zależności od liczebności grupy i jej stopnia zaawansowania. Formy te obejmuję: pracę w parach, pracę w grupach 4-5 osobowych oraz indywidualną pracę słuchacza.

4. Założone osiągnięcia i metody oceny
Po lektoracie języka angielskie słuchacz powinien potrafić, w zależności od poziomu nauczania:
• przedstawić siebie, swoją rodzinę, zainteresowania oraz inne zagadnienia z życia codziennego
• zapytać i odpowiedzieć na pytania dot. życia codziennego
• wypowiadać się na różne tematy z zakresu życia społecznego, politycznego, kulturalnego oraz na tematy związane ze swoim kierunkiem studiów
• napisać krótki list/notatkę/ własne CV i list motywacyjny, recenzję, rozprawkę czy opis
• ustnie przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację
• zrozumieć nagranie z danego poziomu nauczania oraz teksty oryginalne
Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe z kolokwiów, testów, prezentacji oraz prac pisemnych, jak także aktywność słuchaczy. Egzamin odbywa się po dwóch latach nauki i ma formę pisemną i ustną, a jego przebieg i formę ustala prowadzący zajęcia.

5.Założenia dydaktyczne programu
Metoda komunikacyjna stanowi bazę dla nauczania nowych treści i utrwalania starych, a elementy takich metod jak gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna i kognitywna są wprowadzane na każdych zajęciach w celu wszechstronnego wykorzystania potencjału słuchaczy i efektywnego nauczania języka obcego.

6.Literatura
1.Podręczniki dobierane przez prowadzących zajęcia:

Autor Tytuł Poziom
S.Cunnigham P.Moor New Cutting Edge  Pre Intermediate
Intermediate

2. Słowniki dwujęzyczne i tematyczne
4.Czasopisma anglojęzyczne (dla uczących się języka)
5.Internet
6. Filmy dydaktyczne

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.