Top Module Empty
Język łaciński PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Język łaciński

SPECJALNOŚĆ

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

WYMIAR ZAJĘĆ

120

ROK (SEMESTR)

 I (semestr 1 i 2 ) i II (semestr 3 i 4)
 

CELE KSZTAŁCENIA

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z zagadnieniami gramatycznymi języka łacińskiego w takim stopniu, aby translacja tekstów literackich, inskrypcji etc. nie nasuwała większych problemów. Wprowadzenie w kolejne niuanse fleksji i składni łacińskiej powinno poszerzyć świadomość filologiczną słuchaczy. Poznanie zasad rządzących gramatyką łacińską, znajomość słownictwa, sentencji, wspólne tłumaczenia, liczne ćwiczenia gramatyczne, mają pomóc nie tylko podczas translacji tekstów poetyckich, filozoficznych, czy retorycznych. Powinny też wyrobić nawyk umiejętnego posługiwania się pomocami naukowymi (słowniki, podręczniki, tabele gramatyczne), ułatwić nabycie płynności w przekładzie z łaciny na język polski, pomóc w zdobyciu i ugruntowaniu wiedzy o języku jako zjawisku społecznym.

Ponadto przedstawione zostaną kolejne sentencje, kolejni autorzy łacińscy, kolejne

wątki mitologiczne. Wydarzenia społeczno-historyczne (ich znajomość jest przecież niezbędna dla pełnej analizy utworu literackiego), będą przedmiotem wypowiedzi studentów, referatów.

To wszystko skłoni do szerszego spojrzenia na kulturę i sztukę starożytności, zmobilizuje do refleksji nad toposami w literaturze na przestrzeni wieków.

                                                         

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

Rok I

Zagadnienia gramatyczne:Alfabet, wymowa, iloczas i zasady akcentowania wyrazów.Podstawowe wiadomości gramatyczne.Deklinacja I, koniugacja I, II, III i IV;Deklinacja II, przymiotniki deklinacji I i II;Infinitivus, indicativus, imperativus praesentis czterech koniugacji;Indicativus imperfecti activi; zaimki osobowe i dzierżawcze;Indicativus futuri primi active;Indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passive;Infinitivus praesentis passivi, indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi, imperativus praesentis passivi;Składnia dativus possessivus;Składnia accusativus cum infinitivo;Zdania w stronie biernej;Zaimki: względne, pytajne; nullus, nemo, nihil;Zaimki wskazujące;            Accusativus duplex;            Supinum i participium perfecti passivi;            Infinitivus perfecti activi i passivi;            Indicativus perfecti, plusquamperfecti activi;            Indicativus futuri exacti activi i passivi;Indicativus perfecti, plusquamperfecti passivi;            Accusativus duplex;Ablativus temporis;Deklinacja III – uwagi ogólne; typ spółgłoskowy;Deklinacja III – typ samogłoskowy i mieszany;Przymiotniki deklinacji III;Zdania względne;inne:

„Medea” Eurypidesa ;

Tłumaczenie „Gaude Mater”;

Wybrane mity greckie;

Żywoty Peryklesa, Aleksandra Wielkiego, Cezara, a także cesarzy rzymskich dynastii julijsko-klaudyjskiej, Cycerona;

Sentencje, skróty i zwroty łacińskie;

Tłumaczenie pieśni wagantów „Gaudeamus”;

Deklamacja fragmentu „Gaudeamus”;

Łacińskie tytuły utworów literackich;

Projekcja filmu dokumentalnego „Rzym”.

 

Rok II

Zagadnienia gramatyczne:            Stopniowanie przymiotników;            Ablativus comparativus i genetivus partitivus;            Participium praesentis activi;            Zaimki: względne; pytajne; nullus, nemo, nihil;            Deklinacja IV;            Deklinacja V;            Zaimki wskazujące;            Modus coniunctivus;            Coniunctivus praesentis activi;            Coniunctivus imperfecti activi;            Coniunctivus w zdaniach głównych;            Zdania warunkowe;            Zdania pytajne zależne;            Zdania celowe i dopełnieniowe;            Coniunctivus perfecti i plusquamperfecti activi;cum historicum, cum causale, cum temporale;ablativus absolutus;coniugatio periphrastica activa;coniugatio periphrastica passiva.            inne:

Wybrane mity greckie;

Żywoty Cezara, Cycerona, elegików rzymskich.;

Sentencje, skróty i zwroty łacińskie;

Metryka łacińska;

Analiza metryczna fragmentu wiersza;

Deklamacja fragmentu wiersza i prozy;

Tytuły utworów literackich;

Projekcja filmu z cyklu Wielcy Zdobywcy „Aleksander”.

 
 
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Stosowanie następujących metod pracy: praca z tekstem, dyskusja, pogadanka, wykład, burza mózgów, gry dydaktyczne, ćwiczenia.

 
  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Założone osiągnięcia:

- znajomość gramatyki łacińskiej;

- umiejętność translacji prostych tekstów poetyckich, retorycznych;

- umiejętność sprawnego korzystania z dostępnych źródeł (słowniki, podręczniki, różnego rodzaju gramatyki etc.);

- opanowanie wiadomości o wybranych zagadnieniach z zakresu historii starożytnej Grecji i Rzymu, literatury i kultury antycznej;

- opanowanie sentencji, skrótów i zwrotów, wiedza z zakresu historii starożytnej, literatury.

Metody oceny:

Słuchacz uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów kontrolnych z zakresu gramatyki, prac pisemnych obejmujących tłumaczenie wybranych tekstów, testów potwierdzających opanowanie sentencji i zwrotów, testu potwierdzającego znajomość zaleconych lektur, aktywne uczestnictwo w zajęciach, ustnego egzaminu końcowego.

  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

wielostronne kształcenie w oparciu o toki: podający, problemowy, eksponujący i praktyczny z wykorzystaniem powszechnie przyjętych zasad dydaktycznych, z uwzględnieniem roli środków dydaktycznych w procesie dydaktycznym.

 
  

LITERATURA

Podręczniki:

St. Wilczyński, E. Pobiedziska, A. Jaworska, Porta Latina

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

St. Wilczyński, T. Zarych, Lectio Latina

L. Winniczuk, Łacina bez pomocy Orbiliusza

M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego

Z. Samolewicz, Składnia łacińska J. Korpanty, Słownik łacińsko-polskiZ. Landowki, K. Woś, Słownik cytatów łacińskichW. Mohort-Kopaczyński, T. Wikarjakówna, Disce Latine

inne:

J. Bocheński, Boski Juliusz

J. Bocheński, Nazopoeta

I. Grześczak, Ścieżki śródziemnomorskie

 Eurypides, Medea

Eurypides, Król Edyp

Ajschylos, Antygona

O. Jurewicz, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym

I. Bieżuńska-Małowist, Kobiety Antyku

T. Sinko, Literatura grecka

J. Huizinga, Homo ludens R. Graves, Ja, Klaudiusz R. Graves, Klaudiusz i MessalinaZ. Herbert, Labirynt nad morzemZ. Herbert, Król mrówek

Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem

wszelkie dostępne pozycje prof. Z. Kubiaka, A. Krawczuka i J. Parandowskiego. 
 
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.