Top Module Empty
Historia Polski PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007
DR ANDRZEJ KLIŚ     PROGRAM HISTORII POLSKI (dla studentów filologii polskiej)                    2007/2008
  • Program
Program historii Polski obejmuje podstawową wiedzę z dziejów ojczystych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju narodowej kultury. W programie omówiono genezę państwowości polskiej, jej umocnienie. Wskazano na kryzysy polityczne oraz na drogi ich przezwyciężenia. 
  • Przedmiot: Historia Polski
  • Specjalność: Filologia Polska
  • Wymiar zajęć: 30 godzin ćwiczeń
  • I ROK sem. I
 
  • Cele kształcenia:
1)       Opanowanie przez studentów podstawowych faktów obrazujących rozwój państwowości oraz kultury polskiej na tle przemian Europy2)       Nabywanie umiejętności retrospektywnego wyjaśnienia zjawisk, ukazanie ich historycznego rodowodu3)       Akcentowanie ogólnej atmosfery epok, stosunków politycznych, społecznych oraz kulturowych
  • Materiał nauczania:
1.      Geneza państwa polskiegoa)      Wiślanieb)     Rola Mieszka Ic)      Chrzest – przyczyny i skutki2.      Stosunki polsko – niemieckie państwa piastowskiego3.      Kryzysy państwa Piastówa)      czasy Mieszka II, bunty społeczneb)     rola Kazimierza Odnowiciela – odbudowa państwac)      panowanie Bolesława Śmiałego – konflikt z biskupem św. Stanisławem ze Szczepanowad)     polityka Władysława Hermana4.      Panowanie Bolesława Krzywoustego5.      Rozbicie dzielnicowea)      upadek senioratub)     tendencje zjednoczeniowe6.      Organizacja państwa w czasach ostatnich Piastówa)      Władysław Łokietek – odbudowab)     Kazimierz Wielki – reorganizacja stosunków społecznych, gospodarczych7.      Kultura średniowiecznej Polski – rola Kościołaa)      oświata kościelnab)     uniwersytet w Krakowiec)      architektura i sztuka8.      Polityka pierwszych Jagiellonówa)      stosunki polsko – krzyżackieb)     polityka dynastyczna9.      Kultura polskiego odrodzenia10.  Kształtowanie się demokracji szlacheckieja)      ruch egzekucji prawb)     pierwsza wolna elekcja11.  Konflikty XVII – wiecznej Polskia)      Kozaczczyznab)     Turcjac)      Rosjad)     Szwecja12.  Barok w kulturze polskiej13.  Polska w XVII – przyczyny upadkua)      kultura Oświeceniab)     reformy oświatowec)      Sejm Czteroletni14.  Rozbiory Polski15.  Polski ruch narodowo – wyzwoleńczy w XIX wiekua)      powstania zbrojneb)     rola kultury narodowej16.  I Wojna Światowa – sprawa polska17.  Walka o obraz granic – rola Józefa Piłsudskiego18.  Kształtowanie się ustroju Polski w latach 1918 – 193919.  Społeczeństwo, kultura II RP20.  Sprawa Polski w II Wojnie Światoweja)      wojna obronna 1939b)     uwarunkowania polityczne – Teheran, Jałta, Poczdamc)      państwo podziemned)     akcja „Burza” - powstanie warszawskie21.  Naruszenie ustroju – PRL22.  Opozycja wobec władz Polski Ludoweja)      Poznań 1956b)     rola Kościołac)      Marzec 1968 r.d)     Grudzień 1970 r.e)      1976 rok – Radom, powstanie KOR23.  Strajki w 1980 roku – powstanie „Solidarności”24.  Stan wojenny25.  „Okrągły stół” – 1989 rok koniec Polski Ludowej 
  • Procedura osiągania celów edukacyjnych:
Poprzez ćwiczenia, doskonalenia umiejętności refleksyjnego oceniania przeszłości Polski. Doskonalenie samodzielności w ocenie zjawisk historycznych oraz krytycznemu w ocenach przemian społecznych i politycznych. 
  • Metody oceny
Założenia programu:W ramach ćwiczeń dąży się, wykorzystując analizę źródeł i opracowań do kształtowania u studentów racjonalnych poglądów wobec aktywności człowieka. Stosowanie heurezy uczy umiejętności aktywnego poszukiwania wiedzy historycznej. 
  • Literatura:
S. Szczur, „Historia Polski, Średniowiecze”, Kraków 2002M. Markiewicz, „Historia Polski 1492 – 1795”, Kraków 2003A. Chwalba, Historia Polski 1795 – 1918, Kraków 2003Cz. Brzoza, A. L. Sowa, „Historia Polski 1918 – 2003”, Kraków 2004B. Suchodolski, „Dzieje kultury polskiej”, Warszawa 1997„Kronika powstań polskich” 1794 – 1944, Warszawa 1994„Atlas historii Polski”
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.