Top Module Empty
Emisja głosu PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM AUTORSKI
PRZEDMIOT Emisja głosu
SPECJALNOŚĆ Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem
WYMIAR ZAJĘĆ 2 ćw. / razem 30 godzin
ROK (SEMESTR) Rok III semestr 5

CELE KSZTAŁCENIA
1. Zapoznanie z budową anatomiczną układów biorących udział w procesie mówienia
2. Wyćwiczenie prawidłowej postawy podczas mówienia
3. Ćwiczenie uruchomiania i prawidłowego wykorzystywania rezonatorów
4. Wyuczenie i zautomatyzowanie oddechu dynamicznego
5. Ćwiczenie oddychania torem piersiowo – brzusznym
6. Doskonalenie swobodnego regulowania długości fazy wydechowej
7. Doskonalenie umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi
8. W przypadku istniejących wad artykulacyjnych indywidualne przedstawienie ćwiczeń korygujących wadę
9. Wykonywanie różnorodnych ćwiczeń narządów artykulacyjnych
10. Osiągnięcie słyszalności, czystości i wyrazistości artykulacyjnej
11. Zapoznanie z zasadami higieny głosu ucznia i nauczyciela
12. Poznanie rozwoju aparatu mowy od urodzenia aż po starość; jego higieny w zależności od okresu rozwoju
13. Zapoznanie z przyczynami i objawami chorób głosu
14. Ćwiczenie zbiorowego wymawiania tekstu wymagającego bezwzględnej karności i podporządkowania własnego ja wspólnocie
15. Ćwiczenie artykulacji samogłosek i spółgłosek w izolacji, logotomach, wyrazach, , zdaniach
16. Wykonywanie ćwiczeń zmierzających do poprawy ostrości słuchu, relaksujących słuch

MATERIAŁ NAUCZANIA
I. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy mowy.

1.a. Rozmowa wstępna – wykrycie wad artykulacyjnych. Uwagi na temat organizacji ćwiczeń, bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń (choroby studentów np. układu krążenia, neurologiczne), sposoby wykonywania ćwiczeń.
 b. Ćwiczenia: zachowanie prawidłowej postawy w czasie emisji głosu.

2.a. Budowa układu oddechowego i jego funkcja w procesie mowy; rodzaje oddychania, proces podparcia oddechowego:
 b. Ćwiczenia: nauka oddychania torem piersiowo – brzusznym, ćwiczenia oddychania dynamicznego

3.a. Aparat fonacyjny: budowa i funkcje krtani.
 b. Ćwiczenia: ćwiczenie mięśni brzucha, przepony, klatki piersiowej.

4.a. Kierowanie dźwięku „na maskę”.
 b. Ćwiczenia: osadzanie głosu w rezonatorach głowowych.

5.a. Aparat artykulacyjny: jego elementy, ich budowa i funkcje
 b. Ćwiczenia: ćwiczenie mięśni języka, warg, żuchwy, pierścienia zwierającego gardło.

6.a. Aparat odbiorczy – narząd słuchu, słyszenie kostne i powietrzne – działanie korektora mowy.
 b. Ćwiczenia: ćwiczenie słuchu fonetycznego i fonemowgo, ćwiczenia relaksacji słuchu.

7.a. Rola układu nerwowego w procesie językowego porozumiewania się.
 b. Ćwiczenia: ćwiczenia relaksacji, skupienia uwagi, dalsze ćwiczenia dykcji.

II. Dykcja

 8.a. Zasady poprawnej wymowy - samogłoski ustne.
 b. Ćwiczenia: poprawna artykulacja samogłosek w izolacji, w wyrazach, w zdaniach.

9.a. Poprawna wymowa samogłosek nosowych.
 b. Ćwiczenia: ćwiczenie podniebienia miękkiego, wymowa głosek nosowych w wyrazach i zdaniach.

10.a. Poprawna wymowa spółgłosek twardych.
 b. Ćwiczenia: ćwiczenie wyrazistości wymowy.

 11.a. Zasady poprawnej wymowy spółgłosek miękkich.
 b. Ćwiczenia: ćwiczenie artykulacji głosek miękkich w wyrazach, zdaniach.

12.a. Wymowa głosek w toku mowy – upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, uproszczenia, zbitki międzywyrazowe.
  b. Ćwiczenia: dykcji, ”łamańce językowe”.

III. Higiena głosu nauczyciela i ucznia

 13.a. Rozwój i ochrona aparatu mowy dziecka.
 b. Ćwiczenia dykcyjne, swobodne regulowanie fazy wydechowej.

14.a. Higiena głosu nauczyciela – wskazówki praktyczne.
 b. Ćwiczenia: przykłady minimum dykcyjnego nauczyciela.

15.a. „Niezbędnik człowieka mówiącego” prezentacja wybranych ćwiczeń.
 b. Warsztaty w teatrze „Banialuka”.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
Zaznajomienie się z budową anatomiczną aparatu mowy w celu pełniejszego i higienicznijszego posługiwania się nim.
 Zapoznanie z ogólnymi zasadami poprawnej wymowy samogłosek i spółgłosek w celu doskonalenia wymowy poszczególnych głosek w izolacji, logotomach, wyrazach, zdaniach.
 Wyrobienie nawyku rozćwiczenia aparatu mowy przed rozpoczęciem „pracy słowem”; samodzielne przygotowanie zestawu ćwiczeń.
 Uzyskanie niezbędnej elastyczności i siły poszczególnych narządów artykulacyjnych w trakcie ćwiczeń: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego; poznanie ćwiczeń relaksujących słuch i doskonalących słyszenie.
 Poznanie zasad higieny głosu nauczyciela i ucznia dotyczących poszczególnych okresów rozwoju mowy. Poznanie właściwości środowiska, które sprzyja pracy głosem.

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY
Osiągnięcia studenta:
 Zapoznał się z budową anatomiczną i funkcjonowaniem aparatu mowy.
 Ma świadomość jak w sposób korzystny dla zdrowia organu głosowego posługiwać się nim.
 Zna podstawowe zasady higieny głosu: ucznia i nauczyciela. Wie jakie powinno być środowisko aby sprzyjało pracy głosem.
 Przygotował dla siebie zestaw ćwiczeń służących przygotowaniu aparatu mowy do dnia pracy głosem.

Metody oceny:
 Indywidualne przygotowanie zestawu ćwiczeń tzw. „niezbędnik człowieka mówiącego”
a) ćwiczenia oddechowe,
b) ćwiczenia artykulacyjne,
c) ćwiczenia emisyjne,
d) ćwiczenia relaksacji słuchu.
 Aktywny udział w zajęciach.
 Znajomość zasad higieny głosu
 Przygotowanie i prezentacja 10 minutowego wystąpienia

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU
Studenci poznają budowę anatomiczną i funkcjonowanie aparatu mowy, aby poprzez ćwiczenia uzyskać elastyczność i siłę poszczególnych narządów.
 Omówienie sposobu artykulacji samogłosek i spółgłosek, zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane w trakcie ich wymowy. Ćwiczenia dykcji dla poszczególnych grup głosek zmierzają do uwrażliwienia studentów na piękno prawidłowej wymowy.
Wyrobieniu nawyku dbania o swój głos służą zajęcia z zakresu higieny głosu nauczyciela i ucznia oraz samodzielne przygotowanie dla siebie zestawu ćwiczeń jako „Niezbędnika człowieka mówiącego”.

LITERATURA
1) G. Łasiński, „Sztuka prezentacji”, Poznań 2000
2) Ch. Zacher, G. Grantel, „Do sukcesu przez mowę”, Warszawa 2001
3) E. M. Minczakiewicz, „Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia”, Kraków 1997
4) J. Kochanowicz, „ Podstawy recytacji i mowy scenicznej”, Warszawa 1961
5) B. Wierzchowska, „Wymowa polska”, Warszawa 1971
6) I. Michalak – Widera, „Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”, Katowice 1995
7) E. Markowska, „Uczymy się chuchać, dmuchać i oddychać prawidłowo”, Warszawa 1998
8) E. Markowska, „Izometryczne ćwiczenia warg, języka i żuchwy”, Warszawa 1998
9) I. Wójtowiczowa, „Logopedyczny zbiór wyrazów”, Warszawa 1991
10) Praca zbiorowa: „Foniatra kliniczna”, Warszawa 1998
11) D. Antos, G. Demel, I. Styczek, „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy“, Warszawa
12) G. Demel, „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”, Warszawa 1978
13) M. Pąchalska, „Afazjologia”, Kraków 1999
14) K. Słonecki, „Zasady kształcenia głosu”, Warszawa
15) H. Zielińska, „Kształcenie głosu”, Lublin 1998
16) D. Kustosik, „Dykcja – teksty do ćwiczeń dykcyjnych”, Wrocław 1982
17) Cz. J. Wojtyński, „Emisja głosu”, Warszawa
18) W.Brégy, „Elementy techniki wokalnej”, Warszawa 1974
19) P. Bojakowski, „ Kierowanie dźwięku na maskę”, Włocławek 1947
20) R. Heising, „Katechizm metodyczny nauczyciela śpiewu”, Poznań
21) W. Kochański, O. Koszutska, Z. Listkiewicz, „Sekrety żywego słowa – poradnik dla recytatorów”, Warszawa 1974
22) M. Kotrarczyk, „Podstawy sztuki żywego słowa”, Warszawa 1961
23) B. Racławski, „Podstawy poprawnej wymowy”, w: „Higiena głosu śpiewaczego”, Gdańsk 1995
24) B. Racławski, „Słuch fonemowy i fonetyczny”, Gdańsk 1991
25) I. Styczek, „Badanie i kształcenie słuchu fonematycznego” Warszawa
26) A. Mitrinowicz – Modrzejewska, „Fizjologia i patologia słuchu”, Kraków 1963
27) A. Mitrinowicz – Modrzejewska, „ Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy”, Warszawa
28) A. Suchanek, „Powszechne kształcenie głosu jako problem pedagogiczny”, Katowice 1994
29) T. Zaleski, „Aparat głosotwórczy a technika wokalna”, Warszawa
30) Praca zbiorowa pod redakcją T. Gałkowskiego, G. Jastrzębowskiej, „Logopedia”, Opole 1998
31) B. E. Gronbed i inni, „Zasady komunikacji werbalnej”, Poznań 2001
32) B. Toczyńska, „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk 1998
33) B. Broszkiewicz, J. Jarek, „Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy”, Wrocław 2003
34) B. Broszkiewicz, J. Jarek, „Teatr szkolny. Akcent, intonacja, intencje”, Wrocław 2004
35) Praca zbiorowa pod redakcją T. Gałkowskiego, G. Jastrzębowskiej, „Logopedia pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki”, Opole 2003
36) M. Oczkoś, „ Abecadło mówienia. Wstęp do nauki poprawnej wymowy”
37) D. Ostaszewska, J. Tambor, „Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego”, Warszawa 2002
38) Praca zbiorowa pod redakcją B. Rocławskiego, „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk
39) M. Rokitiańska, „Podstawy ortodoncji dla logopedów”, Bydgoszcz 2004
40) K. Datkun – Czerniak, „Logopedia. Jak usprawniać mowę dziecka – poradnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców”
41) Z. W. Brześkiewicz, „Super słuchanie. Jak słuchać i być słuchanym”, Warszawa 1998


Program jest programem autorskim
opracowanym przez mgr E. Misiak

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.