Top Module Empty
GŁÓWNA
Kolejne spotkanie z literaturą PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Jarosław Zięba   
Wednesday, 06 April 2011
Inność – Obcość zainteresowała nas na tyle, że postanowiliśmy poświęcić temu tematowi kolejną – trzecią już mini-konferencję z cyklu „Spotkania z literaturą”. Odbyła się ona 1 kwietnia, jak zwykle w siedzibie KN przy ul. Krakowskiej. Tym razem w Kolegium gościliśmy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu pod opieką polonistek: Marii Rybarskiej i Renaty Sowy.

Inność, jak wiadomo,  dotyczyć może szerokiej gamy zjawisk, oznaczać będzie odmienność w obrębie kultury – system wartości, religię, obyczaje, doświadczenie historyczne, język, ale i formy życia społecznego, preferencje seksualne, wygląd fizyczny, sposób bycia. Historia uczy nas, że w każdej z tych sfer inność rodziła z jednej strony zaciekawienie, ale z drugiej wrogość, chęć podporządkowania sobie mniejszości przez większość, czy wręcz konflikty przeradzające się w akty agresji i dyskryminacji. Przez całe stulecia, dominowała w europejskim kręgu kulturowym wizja świata, ugruntowana przez myśl oświeceniową, wizja oparta na silnym odróżnieniu zarówno przez jednostkę, jak i zbiorowość, tego co znane, z czym należy się identyfikować od tego, co nieznane – podlegające, podporządkowane, mobilizujące do eksponowania wartości własnego świata. Podczas naszego trzeciego spotkania postanowiliśmy rozszerzyć krąg tematyczny związany z problematyką odmienności o kolejne aspekty.
Uczniowie z Żywca podjęli trzy zagadnienia. Edyta Kupczak mówiła o książce Lidii Ostałowskiej „Cygan to Cygan”. Zwróciła uwagę na obecność stereotypowego obrazu Cygana  w świadomości polskiego społeczeństwa, ale i  schematycznego wizerunku gadzia wśród społeczności romskiej. Podkreśliła  również, jak dużą rolę odgrywa w przełamywaniu barier pomiędzy mniejszością i większością, poznawanie nawzajem zwyczajów, problemów, uwarunkowań światopoglądowych.      
Z kolei Krzysztof Brenskott interesująco analizował książkę Marcina Szczygielskiego „Berek” . Wskazywał na uwarunkowania izolacji w trzech ukazanych w tekście przypadkach: geja, otyłej dziewczyny i przesadnie religijnej kobiety. Akcentował, że wyobcowanie, poczucie własnej inności może wynikać z uprzedzeń dyskryminowanego.  Trafnie zauważył wspólne cechy postaw bohaterów Szczygielskiego, analogiczność ich inności i podobieństwo reakcji polegające na próbie tworzenia własnego alternatywnego świata.
Urszula Ziemska komentowała natomiast książkę Mariusza Szczygła „Zrób sobie raj” – a interesowała ją przede wszystkim odmienność czeskiego widzenia inności. Ciekawe ujęcie problemu prowadziło do konkluzji, że „inność” jest w Czechach inna niż w Polsce, co ujawnia się na przykład  w stosunku do tożsamości narodowej.
Studentki KN zaprezentowały dwa różne ujęcia inności. Daria Liszka mówiła o odmienności kobiecego spojrzenia na łagry na podstawie wspomnień Barbary Skargi „Po wyzwoleniu”   i Beaty Obertyńskiej „Z domu niewoli”. Akcentowała różnice w relacjach mężczyzn i kobiet, spowodowane odmiennością wrażliwości  oraz specyficznymi uwarunkowaniami płci.
Drugi referat KN, autorstwa Teresy Ciapki, traktował o książce Michała Witkowskiego „Lubiewo” oraz  odmienności uwarunkowanej przez orientację seksualną.  W tym przypadku pojęcie inności obejmuje szczególnie trudne zagadnienia, a mechanizmy relacji pomiędzy mniejszością i większością nie są warunkowane przez tożsamość  narodowa czy etniczną.
Całość kończyło wystąpienie dr hab. Romana Dąbrowskiego – wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego  i KN – dotyczące obrazu Cygana w literaturze polskiej przełomu XVIII i XIX wieku. Profesor Dąbrowski wskazał na uwarunkowania wizerunku Cygana jako człowieka ‘czułego’, co pozostawało w ścisłym związku z założeniami ówcześnie dominującego prądu artystycznego, jakim był sentymentalizm.
Problematyka podejmowana przez referentów ułożyła się zatem w dwa ciągi zagadnień. Z jednej strony odmienność  warunkowana przez wygląd, obyczaje, język a z drugiej inność  w obrębie własnej społeczności  - warunkowana przez płeć, orientację seksualną czy indywidualne wybory. Punktem wspólnym tych problemów jest pytanie o stosunek do Innego, o jego relacje w większością oraz o możliwość koegzystencji z uwzględnieniem odmienności. Tym samym proces pożądanych przemian we wzajemnych relacjach prowadziłby od  obcości do poszanowania różnic. Części przeznaczonej na pytania i komentarze do wystąpień głos zabrali wykładowcy Kolegium: prof. Stanisław Gawliński, Jerzy Marek oraz dr Dorota Siwor  a także studenci i uczniowie. Szczególną uwagę skupiła ponownie kwestia relacji polsko – czeskich  a także specyfika sytuacji Cyganów jako mniejszości.               

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg

Kanały info KN BB

Wybierz standard:
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.