Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Studenci arrow Dom studenta arrow Regulamin Domu Studenta
Regulamin Domu Studenta PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Monika Lichoń   
Thursday, 19 January 2006
I. PRZEPISY OGÓLNE
 1. Dom Studenta jest miejscem zamieszkania słuchaczy do tego uprawnionych, miejscem ich nauki i wypoczynku.
 2. Mieszkańcy D.S. dla zapewnienia właściwej atmosfery nauki i odpoczynku są zobowiązani do rzestrzegania zarządzeń Kierownika D.S. oraz regulaminu mieszkańców.
 3. Ogół mieszkańców jest reprezentowany przez Radę Mieszkańców, która jest wybierana przez ogół mieszkańców D.S. i ściśle współdziała w organizowaniu życia jego mieszkańców z kierownictwem D.S., władzami szkoły oraz samorządem studentów.

II. ZAKWATEROWANIE
 1. Zakwaterowania dokonuje Kierownik D.S. po dokonaniu przez studenta formalności meldunkowych.
 2. Przed zakwaterowaniem student podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem mieszkańca Domu Studenta oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Regulaminu i innych zarządzeń porządkowych.
 3. Student otrzymując klucz od pokoju przejmuje odpowiedzialność materialną za wyposażenie pokoju i odpowiada za nie do chwili zdania pokoju.
 4. Mieszkańcy D.S. nie mogą samowolnie zmieniać pokoju, jak również dokonywać zmian w ich wyposażeniu.
 5. Student traci prawo do zamieszkania w D.S. z chwilą: - skreślenia go z listy studentów, - korzystania z urlopu dziekańskieg, - nieprzestrzegania Regulaminu D.S., - nieopłacenie oplaty za 2 miesiące obytu w akademiku.
 6. Student, który stracił miejsce w D.S. ma obowiązek wyprowadzenia się w trakcie 2 dni od chwili otrzymania pisemnego powiadomienia od Kierownika D.S.-u.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI

Przy wykwaterowaniu mieszkaniec jest zobowiązany do zwrotu pokoju i sprzętu, bezwzględne uregulowanie świadczenia i pozostawić pokój w należytym porządku.
 1. Mieszkańcy D.S. mają prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku.
 2. Mieszkaniec ma prawo do korzystania z telefonu D.S. pod warunkiem natychmiastowego uregulowania zapłaty.
 3. Mieszkańcy D.S.-u może dokonywać dekoracji pokoju według własnego uznania pod warunkiem, że nie będzie to powodować zniszczenia sprzętu oraz ścian pokoju.
 4. Mieszkańców obowiązuje utrzymanie czystości i porządku w pokojach oraz części wspólnej (kuchnia, łazienka, w.c.). Pokój powinien być wietrzony, śmieci usuwane, rzeczy osobiste poukładane.
 5. Za uszkodzenia powstałe w częsci wspólnej odpowiadają materialnie wszyscy mieszkańcy segmentu, chyba że sprawca uszkodzeń jest znany.
 6. Zabrania się hodowli wszelkich zwierząt w pokojach Domu Studenta.
 7. Mieszkaniec D.S.-u ma obowiązek pozostawiania kluczy od pokoju w recepcji.
 8. W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje na terenie D.S.-u bezwzględna cisza. Drzwi Domu zostają zamknięte o godzinie 23.00 i będą otwierane tylko na prośbę mieszkańców D.S.
 9. Zabrania się wrzucania do urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych przedmiotów, które mogą powodować ich uszkodzenie.
 10. Mieszkańcy D.S.-u są zobowiązani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

IV. ODWIEDZINY I ROZRYWKI
 1. Odwiedziny w pokojach mieszkańców są możliwe do godziny 23.00.
 2. Na odwiedziny musi być wyrażona zgoda wszystkich mieszkańców pokoju. W wypadku sprzeciwu chociażby jednego współmieszkańca odwiedziny nie są dozwolone. Można wtedy skorzystać z pomieszczeń wspólnych (klub, kuchnia).
 3. Osoba odwiedzająca mieszkańca obowiązana jest podać portierowi nazwisko studenta, którego odwiedza i pozostawić na portierni dowód osobisty lub paszport (może być prawo jazdy).
 4. Za zachowanie odwiedzającego odpowiedzialna jest osoba odwiedzana.
 5. Zabrania się udzielania noclegów w pokojach mieszkalnych osobą nie będącymi mieszkańcami D.S.-u pod groźbą utraty miejsca.
 6. Urządzanie uroczystości rodzinnych na terenie D.S.-u jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika w godzinach ściśle określonych i poza pokojami mieszkalnymi (np: klub).
 7. Przebywając na terenie Klubu studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu klubu studenckiego.
 8. Na terenie D.S.-u zakazane są wszelkie gry hazardowe oraz spożywanie alkoholu. Wszelkie wykroczenia mieszkańców pod wpływem alkoholu będą karane z szczególną surowością.
 9. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają wstępu na teren D.S.-u.

V. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Rada Mieszkanców i administracja D.S.-u ma prawo wejscia komisyjnego do pokoju studenckiego o każdej porze.
 2. Dyrektorowi Kolegium przysługuje prawo zmian przepisów niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin stanowi integralna cześć Regulaminu Studiów.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Programowa Kolegium Nauczycielskiego.

Zmieniony ( Friday, 17 February 2006 )
 

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.