Top Module Empty
Społeczna psychologia kliniczna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
Wykład monograficzny IV/9
PRZEDMIOTSpołeczna psychologia kliniczna
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ45 godzin wykład - zaliczenie
ROK (SEMESTR)Rok III – (V) 
 CELE KSZTAŁCENIA:Głównym celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu psychologii klinicznej o zagadnienia związane ze społecznym aspektem etiologii, przebiegu, skutków i prewencji zaburzeń psychicznych człowieka, jak również o zagadnienia związane z diagnozą kliniczną. Zagadnienia te uzupełniają wiedzę studentów zdobytą na podstawowym kursie z psychologii klinicznej z elementami psychopatologii. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:W ramach przedmiotu realizuje się następujące zagadnienia:1. Podstawowe pojęcia i modele teoretyczne społecznej psychologii klinicznej2. Rola koncepcji teoretycznych w psychologii społecznej i klinicznej3. Teorie nauczania społecznego jako model normalnego i zaburzonego funkcjonowanie jednostki oraz grupy4. Interakcyjny model funkcjonowania społecznego5. Diagnoza kliniczna w kontekście praktyki społecznej6. Społeczne aspekty rezultatu diagnozy klinicznej7. Charakterystyka wybranych metod diagnozy klinicznej8. Społeczno-kliniczne podstawy teoretyczne różnych form pomocy psychologicznej 9. Wybrane psychospołeczne problemy niepełnosprawności i rehabilitacji10. Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Cele edukacyjne osiągnięte zostaną poprzez przedstawienie studentom wiedzy na temat społecznych aspektów zaburzeń psychicznych na podstawie zarówno klasycznych koncepcji teoretycznych, jak również najnowszych badań empirycznych z dziedziny społecznej psychologii klinicznej. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Założonym osiągnięciem jest uzupełnienie i utrwalenie wiedzy studentów z zakresu psychologii klinicznej. Po zaliczeniu tego przedmiotu studenci będą mieli pełniejszą wiedzę na powyższy temat, co pozwoli im na bardziej kompleksowe podejście do problematyki zdrowia psychicznego w przyszłej pracy pedagogicznej.Metody oceny:Ocena odbywać się będzie na podstawie wyników egzaminu pisemnego. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Założeniem programu jest to, aby student poznał podstawowe rodzaje zaburzeń psychicznych człowieka, ich etiologię oraz objawy ze szczególnym akcentem na aspekty społeczne, oraz umiał zastosować tę wiedzę w przyszłej pracy pedagogicznej    
LITERATURA:- Bilikiewicz A.: Psychiatria. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000,- Dąbrowski K.: Zdrowie psychiczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985,- Sęk H.: Społeczna psychologia kliniczna. PWN Warszawa 2000,- Strelau J.: Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom I-III, GWP Gdańsk 2000,  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.