Top Module Empty
Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
IV/5
PRZEDMIOTPsychologia kliniczna z elementami psychopatologii
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ45 godzin (15 godzin wykład, 30 godzin ćwiczeń) - egzamin
ROK (SEMESTR)Rok II – (III) 
 CELE KSZTAŁCENIA:Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami problematyki normy i zaburzeń psychicznych. Szczególny akcent położony jest na te kwestie, które są przydatne w pracy pedagoga resocjalizacyjnego. Dodatkowym celem jest weryfikacja wiedzy potocznej na temat zaburzeń i chorób psychicznych człowieka, co może być przydatne również w życiu osobistym studentów. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:W ramach przedmiotu realizuje się następujące zagadnienia:l . Problematyka normy i patologii w psychologii klinicznej. 2. Stres i zaburzenia przystosowania3. Zaburzenia nerwicowe: przyczyny, objawy i diagnoza4. Zaburzenia nastroju5. Zaburzenia odżywiania i inne szkodliwe dla zdrowia fizycznego czynniki psychologiczne 6. Zaburzenia osobowości 7. Antyspołeczne zaburzenie osobowości 8. Zaburzenia związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych i inne wywołane przez uzależnienia9. Odmienności, dysfunkcje i wykorzystywanie seksualne.lO. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Cele edukacyjne osiągnięte zostaną poprzez:- tłumaczenie studentom istoty etiologii, diagnozy i możliwych form terapii zaburzeń psychicznych,- zadawanie materiału do samodzielnej lektury, co ma na celu ćwiczenie samodzielnego analizowanie i wyciągania wniosków- dyskusję na podstawie przeczytanej lektury oraz samodzielne przygotowanie przez studentów krótkiej prezentacji o wybranych zagadnieniach z psychologii klinicznej, co umożliwić ma studentowi naukę samodzielnego poszukiwania źródeł materiałów             i informacji. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Założone osiągnięcia to:- przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu etiologii oraz symptomów zaburzeń psychicznych człowieka,- weryfikacja potocznych (często mylnych) przekonań i przesądów na temat zdrowia psychicznego,- nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwanie informacji z zakresu psychologii klinicznej,- umiejętność wykorzystania swojej wiedzy w przyszłej pracy pedagogicznej.  Metody oceny:Oceniana jest aktywność studentów podczas zajęć, jakość przygotowanej samodzielnie prezentacji oraz kolokwium sprawdzające wiedzę na koniec semestru. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Założeniem programu jest to, aby student poznał podstawowe rodzaje zaburzeń psychicznych człowieka, ich etiologię oraz objawy, oraz umiał zastosować tą wiedzę w przyszłej pracy pedagogicznej 
LITERATURA:-  Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S.: Psychologia zaburzeń. GWP, Gdańsk 2003-  Kępiński A.:  Psychopatologia nerwic. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002-  Kępiński A.:  Schizofrenia. WL, Kraków 2002-  Kępiński A.:  Melancholia. WL, Kraków 2002,-  Pospiszyl K.:  Psychopatia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2000   
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.