Top Module Empty
Profilaktyka społeczna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
IV/6
PRZEDMIOTProfilaktyka społeczna
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ90 godzin (30 godzin wykład, 60 godzin ćwiczeń) - zaliczenie
ROK (SEMESTR)Rok II – (III i IV) 
CELE KSZTAŁCENIA:Cel ogólny:Przygotowanie do realizowania działań profilaktycznych w placówkach wychowawczych            i środowisku otwartym.Cela szczegółowe:Wiedza: Student zna- definicje profilaktyki z obszaru dziedzin pedagogicznych i nauk współpracujących z nimi, rodzaje działań charakterystyczne dla 3 stopni profilaktyki w różnych obszarach profilaktyki społecznej, strukturę systemu prof. oraz cele, zadania i zasady podmiotów realizujących profilaktykę, koncepcje i modele realizacji profilaktyki, rodzaje programów, programy profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach wychowawczych, formy i metody działań, procedury ewaluacyjne, podstawy prawne działań profilaktycznych.Umiejętności:Student potrafi- analizować problemy społeczne, określać ich przyczyny, stosować adekwatne metody rozwiązywania, projektować działania profilaktyczne w środowisku wychowawczym, konstruować scenariusze do zajęć profilaktyczno- wychowawczych i je realizować, współpracować z innymi specjalistami w ramach zespołów eksperckich w środowisku otwartym.Postawy: Student prezentuje - postawę zaangażowania, kreatywności wnikliwie analizując problemy społeczne, stosując nowoczesne metody działań, poszukując środków (zasad, metod, form, koncepcji itp.) optymalizujących rezultaty działań profilaktycznych. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:1.Podstawy działań profilaktycznych.Profilaktyka w naukach społecznych. Interdyscyplinarny charakter profilaktyki społecznej. Definicje, zakres pojęciowy, trzy poziomy działań zapobiegawczych. Różne sposoby rozumienia pojęcia i praktyki profilaktycznej. Źródła działań zapobiegawczych w pedagogice społecznej.2. Profilaktyka wczoraj i dziś.Przegląd koncepcji, modeli i strategii .Metody czynne i bierne .Trzy stopnie profilaktyki uzależnień. Czynniki chroniące oraz czynniki zagrożenia.3. Profilaktyka i medycyna.Promocja zdrowia-model holistyczny. Czynniki warunkujące zdrowie i zagrażające. Raporty, kongresy i deklaracje – przegląd, Założenia programu „Zdrowie 21”4. Profilaktyka pedagogicznaDefinicje, kierunki działań zapobiegawczych, zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, formy pomocy psychologicznej oferowane przez szkołę, metody oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych. Działalność profilaktyczna pedagoga szkolnego.5. Rozwijanie odporności psychicznej ucznia.Wyznaczniki odporności psychicznej, konstruktywne wykorzystanie negatywnych uczuć. Zdolność do samokontroli, procesy samokontroli a odpowiedzialność i niezależność. Propozycje oddziaływań zwiększających odporność psychiczną ucznia. Inteligencja emocjonalna.6. Grupy spotkaniowe, jako forma organizacyjna działań profilaktycznych.Cele i zadania grupy, zasady pracy, etapy tworzenia grupy. Metody i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą.7. Działalność profilaktyczna ośrodków pomocy społecznej.Założenia i zasady pracy socjalnej. Podstawy prawne. Zadania, cechy i rola pracownika socjalnego. Opieka, pomoc, ratownictwo, kompensacja społeczna.8. Zapobieganie przemocy w rodzinie.Zadania policji, procedura „Niebieskiej Karty”. Cele i zasady tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Programy edukacyjne dla dzieci. Organizacje i stowarzyszenia zapobiegające przemocy oraz ich działania.9. Modele programów profilaktycznych.Model propagowania promocji zdrowia, model planowania edukacji zdrowotnej, model organizowania lokalnej społeczności.. Program „Szkoła bez środków odurzających”.10. Rodzaje programów profilaktycznych.Programy informacyjno edukacyjne, programy wczesnej interwencji, programy działań alternatywnych.11. Metodyka pisania konspektu do zajęć profilaktycznych.Budowa konspektu, operacjonalizacja celów profilaktycznych, dobór treści i metod.12. Analiza programów profilaktycznych realizowanych w szkołach.Między innymi: „Noe”, „Drugi Elementarz”, „Zdrowiej i świadomiej żyć”, „Spójrz inaczej”     i inne. Analiza pod kątem procedur skuteczności, założeń, celów, metod i zasad realizacji, treści oraz budowy. Projekcja materiałów filmowych wykorzystywanych w programach.13. Agresja w szkole. Możliwości przeciwdziałania.Przyczyny agresji, wielokierunkowość działań profilaktycznych. Analiza programu „Saper”    i „Spójrz inaczej na agresję”14. Metodyka zajęć profilaktycznych dla  dzieci i  młodzieży.Zajęcia warsztatowe .Wybór, przygotowanie i prowadzenie zajęć psychoprofilaktycznych            w różnych grupach wiekowych.Cele, treści  i zasady  realizowania programach następującej tematyki:- Edukacja emocjonalna - Umiejętności asertywne a profilaktyka. - Wytrzymywanie napięć, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.- Konflikty i Decyzje w wymiarze osobistym i funkcjonowaniu w grupie.- Alkohol i narkotyki , cele i treści oddziaływań .15. Szkolny program profilaktyki.Etapy budowania programu dla szkoły m.in. diagnoza środowiska, formułowanie celów, propozycje rozwiązań.15. Oddziaływania profilaktyczne skierowane do rodziców i wychowawców.Kierunki oddziaływań. Przegląd programów rozwijających umiejętności wychowawcze. Ruchy samopomocowe dla rodziców. Rola rodziców w programach profilaktycznych na przykładzie „Przygotowania do profilaktyki domowej”. Jak przygotować wywiadówkę profilaktyczną?16. Profilaktyka w środowisku lokalnym.Podstawa prawna .Struktura systemu profilaktyki. .Etapy wdrażania działań. Konstruowanie projektu przedsięwzięć profilaktycznych dla wybranego środowiska.17. Systemy pomocowej dla osób uzależnionych.Wspólnoty terapeutyczne. Interwencja kryzysowa-założenia, zasady, przygotowanie.18. Profilaktyka w miejscu pracy, jako jeden z nurtów skutecznej profilaktyki na świecie.Geneza. Cele i zasady programów. Szkolenie kadry kierowniczej. Charakterystyka programów wdrożonych w Polsce.19. Problemy pomiaru skuteczności programów profilaktycznych.Procedury postępowania badawczego. Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w badaniach. Ewaluacja w praktyce.20. Podstawy integralnej profilaktyki problemowej.Kształtowanie dojrzałej postawy wobec życia. Rola szkoły, rodziny i innych wychowawców. Ewolucja koncepcji terapeutycznych- od modelu moralizującego do modelu dojrzałej filozofii życia.21. Zapobieganie przestępczości nieletnich.Profilaktyka przestępczości w kryminologii- założenia, strategie, regulacje prawne. Przykłady projektów w Polsce (np. „Bezpieczna szkoła”, „Niebieska Karta” i inne lokalne rozwiązania) i na świecie.        
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i konwersatoriów.Metody nauczania: wykłady, dyskusje, recenzje i sprawozdania z przeczytanych lektur i artykułów, metoda problemowa, warsztaty umiejętności praktycznych w oparciu o metody aktywne, udział w przedsięwzięciach profilaktycznych w terenie ( np. w przeglądzie teatrów profilaktycznych) 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Zakładane osiągnięcia zostały ujęte w szczegółowo sformułowanych celach. Ich osiąganie mierzone jest poprzez pisemne sprawdziany wiadomości, ocenę wyniku pracy indywidualnej i grupowej nad rozwiązywaniem problemów, stopień zaangażowania w zajęciach zgodnie     z taksonomią celów nauczania i wychowania ABC.Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną w obu semestrach.Ocena semestralna jest średnią ocen z :- aktywności i przygotowania studenta do zajęć,- prac pisemnych tj. konspektów, projektu,- sprawdzianów pisemnych.  
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Program opracowano w oparciu o podstawy teoretyczne działań zapobiegawczych i pomocowych opisanych przez dziedziny pedagogiczne ( pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, dydaktyka),oraz nauki zajmujące się profilaktyką społeczną ( kryminologia, medycyna, socjologia i in.). Rozwiązania praktyczne (procedury działań profilaktycznych, metody, programy i programy itp.) zostały wypracowane przez PARPA i przyswojone przez autorkę programu na szkoleniach i konferencjach poświęconych działaniom profilaktycznym. 
LITERATURA:- Arendarska A. Wojcieszek K.: Przygotowanie do profilaktyki domowej. PARPA, Warszawa 1996.- Bradshaw J.: Zrozumieć rodzinę. IPZiT PTP, Warszawa 1994.- Cekiera Cz.: Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Lublin 1993.- Dziewiecki M.: Integralna profilaktyka uzależnień w szkole. Krótki poradnik psychologiczny. Rubikon, Kraków 2003.- Dziewiecki M.: Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Jedność, Kielce 2000.- Gaś Z.: Profilaktyka uzależnień. WSiP, Warszawa 1993.- Gaś Z.: Uzależnienia. Skuteczność programów profilaktycznych. WSiP, Warszawa 1995.- Gaś Z.: Pomoc psychologiczna młodzieży. WSiP, Warszawa 1995.- Hołyst B.: Kryminologia. PWN, Warszawa 1994.- Knez R. Słonina W.: Saper czyli jak rozminować agresję. Rubikon, Kraków 2002- Kozaczuk F. Urban B (red): Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów 1997- Kuberska-Gaca K.: Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole. WSiP, Warszawa 1993- Pilch T Nepalczyk I. (red):Pedagogika społeczna. PWN, Warszawa 1995- Pospiszyl I.: Razem przeciw przemocy. WSiP 1999- Sasal H.: Niebieskie karty. PARPA, Warszawa 1998- Simm M. Węgrzyn-Jonek E.: Budowanie szkolnego programu profilaktyki. Rubikon Kraków 2002.- Sobolewski Z. Kozaczuk F. (red): Zapobieganie demoralizacji nieletnich. Materiały z konferencji, Rzeszów 1990.- Szamańska J.: Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki. CMPPP, Warszawa 2000.- Urban B.: Zachowania dewiacyjne młodzieży. Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1995.- Wojcieszek A.K.: Na początku była rozpacz. Antropologiczne podstawy profilaktyki. Rubikon, Kraków 2005. oraz programy profilaktyczne , publikacje PARPA, materiały z konferencji, czasopisma poświęcone wychowaniu i profilaktyce: „Remedium”, „Opieka-Wychowanie-Terapia”, „Problemy rodziny” i in. 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.