Top Module Empty
Prawne podstawy resocjalizacji PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
IV/4
PRZEDMIOTPrawne podstawy resocjalizacji
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ60 godzin (30 godzin wykład, 30 godzin ćwiczeń) - zaliczenie
ROK (SEMESTR)Rok III – (VI) 
 CELE KSZTAŁCENIA:I. Część pierwsza zajęć – zagadnienia ogólne poświęcona przybliżeniu słuchaczom elementarnej wiedzy z zakresu prawa polskiego oraz podstawowym instytucjom oraz zasadom prawnym.Zdobycie tej wiedzy warunkuje dalszą prawidłową edukację słuchaczy poprzez umiejętność umiejscowienia aktu prawnego w hierarchii aktów prawnych i systemie prawa oraz świadomą wykładnię omawianych norm.II. Część druga zajęć – poświęcona podstawowym problemom dotyczącym resocjalizacji, pozwala na zaznajomienie słuchaczy z katalogiem kar, środków karnych, zasadami odpowiedzialności karnej, zasadami wymiaru kary i postępowania wykonawczego. Szczególną uwagę poświęca się odmiennościom procedur wobec nieletnich, readaptacji postpenitencjarnej oraz potrzebie przeciwdziałania powrotowi sprawcy do przestępstwa             i utrwalania wyników resocjalizacji.III. Część trzecia – ma na celu podsumowanie osiągniętej wiedzy, wdrożenie twórczej dyskusji wśród słuchaczy, formułowanie własnych spostrzeżeń i rozwiązań. Akcentuje się także istnienie międzynarodowych normatywnych regulacji działalności resocjalizacyjnej. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:I. Zagadnienia ogólne1. Pojęcie systemu prawa i normy prawnej oraz jej budowa2. Hierarchia aktów prawnych3. Prawo polskie a prawo europejskie4. Gałęzie prawa5. Stosunek prawny6. Wykładnia prawa i jej rodzaje7. Wymiar sprawiedliwości w Polsce8. Administracja rządowa i samorządowa w Polsce9. Prawo proceduralne a prawo materialne II. Podstawowe problemy dotyczące resocjalizacji1. Ogólne wiadomości o strukturze kodeksu karnego2. Zasady odpowiedzialności karnej3. Katalog kar i środków karnych4. Racjonalizacja kary , jej cele i funkcje5. Zasada humanizmu6. Środki probacyjne7. Środki stosowane wobec nieletnich i młodocianych:a. zasady postępowania z nieletnimi,b. środki wychowawcze i poprawcze,c. modalności stosowania kar wobec młodocianych,d. resocjalizacja nieletnich.8. Środki zabezpieczające9. Postępowanie wykonawcze:a. wykonywanie orzeczeń,b. postępowanie przed sądem.10. Nadzór penitencjarny11. Pomoc postpenitencjarna12. Zatarcie skazania13. Zadania kuratora w procesie resocjalizacji skazanych14. Problemy leczenia i resocjalizacji alkoholików15. Problem narkomani, zdrowia psychicznego, alkoholizmu, pomocy społecznej ( aspekty  prawne ) a resocjalizacja. III. Podsumowanie zajęć :a. od profilaktyki do resocjalizacji. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:1. Wykład – proces przekazywania zbioru informacji na temat danego zagadnienia przez prowadzącego, gdzie rola słuchacza koncentruje się na wyborze z całokształtu informacji danych najistotniejszych i najciekawszych.Poprzez ilustrowanie problematyki przykładami wpływanie na lepsze zrozumienie zagadnień przez słuchaczy i łatwiejsze zapamiętywanie. 2. Prowadzenie ćwiczeń – omawianie zagadnień na zasadzie dialogu ze słuchaczami, co jest możliwe dzięki zlecaniu słuchaczom przygotowywania określonych zagadnień na każde kolejne zajęcia. Dyskusja sprzyja przyswajaniu nowej wiedzy, kształtuje własne poglądy, sprzyja konstruktywnym ocenom istniejących rozwiązań. Zajęcia odbywają się zawsze          z uwzględnieniem analizy i wykładni konkretnych przepisów prawa. 3. Referaty – chętnym słuchaczom zleca się opracowanie samodzielne określonych zagadnień i ich prezentację w grupie. Sprzyja to pogłębianiu wiedzy, aktywizuje słuchaczy do samodzielnych działań związanych z pogłębianiem literatury przedmiotu. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:1. Prowadzący oczekuje zdobycia przez przeciętnego słuchacza wiedzy z zakresu pod-stawowych, ogólnych zagadnień prawnych oraz przyswojenia na poziomie przynajmniej dostatecznym wiedzy z zakresu prawnych podstaw resocjalizacji ( wykład i ćwiczenia ).2. Przyjęte metody oceny uwzględniają:a. bieżącą aktywność i zaangażowanie słuchacza w tok edukacyjny,b. umiejętność formułowania samodzielnych wypowiedzi i ocen,c. umiejętność swobodnej pracy z aktem prawnym – wykładnia,c. odtworzenie wiedzy zdobytej,d. frekwencję. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Celem autora programu jest przekazanie słuchaczom kompendium niezbędnej wiedzy                  z zakresu prawnych podstaw resocjalizacji z uwzględnieniem kontekstu funkcjonowania tych przepisów na tle całego systemu prawa.Dla osiągnięcia założeń dydaktycznych istotnym jest, aby słuchacz zdobył umiejętność swobodnej pracy z konkretnym aktem prawnym, aby potrafił dokonać samodzielnej wykładni przepisów przynajmniej na poziomie wykładni literalnej ( gramatycznej ) oraz aby potrafił wskazać miejsce danego aktu prawnego w hierarchii aktów prawnych , a w systemie norm prawnych potrafił odnaleźć interesujące go zagadnienia.Ze względu na specjalność studiów wybraną przez słuchaczy KN, istotnym jest uświado-mienie słuchaczom szerokiego kontekstu pojęcia resocjalizacji w aspekcie istniejących zagrożeń społecznych ( aspekt prawno- karny, alkoholizm, narkomania, zdrowie psychiczne  i inne ).Szczególną uwagę poświęca się problematyce nieletnich i odmiennościom regulacji prawnych w tym zakresie.Wejście Polski do Unii Europejskiej powoduje także konieczność zaakcentowania supremacji prawa wspólnotowego nad krajowym oraz konieczność dostosowywania polskich norm do przyjętych standardów europejskich. 
LITERATURA:1. „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej”2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. „Kodeks karny, „Kodeks karny wykonawczy”3. Jasiński J.:  System środków karnych . PiP  Nr 8/19824. Jasiński J.:  Głos przeciw karze śmierci. PiP Nr 9-12/19815. Marek A.:   Polskie prawo karne na tle standardów europejskich. PiP Nr 5/19946. Nowak J., Tobor F.:  Wstęp do prawoznawstwa.7. Kozaczuk F.:  Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Wyd. WSP Rzeszów 19978. Liedel K.: Czego obawiają się ludzie: współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie. Konferencja Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. „Jurysta” Nr 1/ 2005,  str. 399. Kalinowski M., Pełka J.: Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. Wyd. WSPS, W-wa 1996 10. Pospiszyl K.: Psychopatia. Istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności. PWN Warszawa 2000 11. Stańdo-Kawecka B.: Prawne podstawy resocjalizacji. Kraków 2000, Wyd. Zakamycze12. Nowak T.: Opinie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, ich przydatność dla orzecznictwa sądowego i resocjalizacji. „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego”, 1989/31 str. 26013. Gosieniecki P.: Rola rodziny w procesie resocjalizacji w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1985/1-3 str. 12914. Szymanowski T.: Kierunki reformy prawa karnego wykonawczego.Przegląd Prawa Karnego”, 1990/2 str. 515. Korecki J.: Wybrane zagadnienia resocjalizacji skazanych w Polsce.Problemy Wymiaru Sprawiedliwości”, 1974/2 str. 102 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.