Top Module Empty
Polityka socjalna i kuratela sądowa PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
Wykład monograficzny IV/9
PRZEDMIOT Polityka socjalna i kuratela sądowa
SPECJALNOŚĆ Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ 45 godzin wykład - zaliczenie
ROK (SEMESTR) Rok III – (V) 
 CELE KSZTAŁCENIA:         -  zapoznanie z formami pomocy ludziom mającym trudności w społecznym funkcjonowaniu         -  zaznajomienie ze strukturą i funkcjonowaniem sądów powszechnych, oraz uprawnieniami  i obowiązkami kuratorów zawodowych (rodzinnych i dla dorosłych) i społecznych         -  zapoznanie z odpowiedzialnością karną nieletnich i dorosłych oraz ochroną praw dzieci  
MATERIAŁ NAUCZANIA:ü      Pomoc społeczna i polityka socjalna - wyjaśnienie pojęć, zarys rozwoju, regulacje prawne, zasady ogólne, organizacja pomocy społecznej, zasady zatrudnienia socjalnego.ü       Istota odpowiedzialności karnej nieletnich i dorosłych, środki wychowawcze i poprawcze stosowane w Polsce. Przebieg procesu i postępowania karnego. Cele ogólne  i szczegółowe kary, polityka penitencjarna.ü       Skuteczność kar i kierunki zmian.ü      Kurator zawodowy - wymagana wiedza, umiejętności, wykształcenie.ü      Zadania kuratora w procesie wychowawczym, resocjalizacyjnym, diagnostycznym     i kontrolnym.ü      Praca kuratora zawodowego – organizacja, cele i metody.ü      Funkcja systemu kurateli sądowej, zakres oddziaływania.ü      Środki probacyjne - nadzór ochronny i dozór. Formy poza probacyjne kurateli sądowej.ü      Ochrona praw dziecka - funkcjonowanie instytucji pieczy zastępczej.ü      Placówki opiekuńczo - wychowawcze, wsparcia dziennego, interwencyjne, rodzinne, socjalizacyjne i resocjalizacyjne. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:- spotkania z kuratorami zawodowymi i społecznymi -ćwiczenia rozwijające zdolność komunikacji i nawiązywania kontaktów z ludźmi mającymi trudność w społecznym funkcjonowaniu- stwarzanie sytuacji do prowadzenia rozmów- korelowanie wiedzy teoretycznej z praktyką- wyjścia do sądów i uczestnictwo w posiedzeniach - korzystanie z kodeksów: karnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz z poszczególnych ustaw- zapoznanie z odpowiednią dokumentacją urzędową- korzystanie z urządzeń audiowizualnych- wizyty w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:słuchacz powinien:- aktywnie uczestniczyć w zajęciach- znać strukturę i funkcjonowanie sądów powszechnych- wiedzieć jakie istnieją formy pomocy dla osób z trudnościami w społecznym funkcjonowaniu- umiejętnie nawiązywać kontakty z osobami niedostosowanymi społecznie- znać ustawy regulujące: pomoc społeczną, postępowanie w sprawach nieletnich oraz zasady przeciwdziałania alkoholizmowi - korzystać z kodeksów: karnego, rodzinnego i opiekuńczego- zdobytą wiedzę wykorzystywać w praktyce Metody oceniania:obecność , oraz  aktywność na zajęciach, zaliczenie 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Formy nauczania :                                    wykładMetody nauczania :                                wykłady , dyskusje 
LITERATURA:1. Andrzejewski M.:  „Prawna ochrona rodziny”  WSiP, Warszawa 19992. Bałandynowicz  A.: „Probacja”  Primum 19963. Mudrecki A., Stadniczenko S.: „Konwencja o prawach dziecka - vademecum” Wyd. Prawnicze Warszawa 20004. Muszalski M.: „Prawo socjalne „ PWN  Warszawa 19995. Śpiewak J.: „Kurator sądowy w postępowaniu karnym i wykonawczym” Wyd. Prawnicze Warszawa 20006. Wojciechowski J.:  „Kodeks karny z komentarzem” Warszawa 2000 akty prawne:- Ustawa o pomocy społecznej - 28.10.1999- Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego- Prawo o ustroju sądów powszechnych - ustawa z dnia 20.06.1985 rok (nowelizacja 2001 r )- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o kuratorach sądowych.- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku- nowelizacja 27 kwietnia 2001 roku.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Inne pozycje:miesięcznik Charaktery (magazyn psychologiczny dla każdego)dwumiesięcznik Niebieska linia  (poświęcony problematyce przemocy w rodzinie)kwartalnik Opieka – Wchowanie - Terapia  (pismo metodyczno-teoretyczne poświęcone problematyce profilaktyki i resocjalizacji) 
Zmieniony ( Saturday, 21 November 2009 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.