Top Module Empty
Metodyka wychowania resocjalizującego PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
IV/2
PRZEDMIOT Metodyka wychowania resocjalizującego
SPECJALNOŚĆ Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ 75 godzin (30 godzin wykład, 45 godzin ćwiczeń) - egzamin
ROK (SEMESTR) Rok II – (IV) 

 CELE KSZTAŁCENIA:    

Metodyka resocjalizacji zmierza do uzasadnionego naukowo wykorzystania sposobów, form, technik i środków w celu wyeliminowania u wychowanków postaw społecznie nieakceptowanych. Interdyscyplinarny charakter metodyki ma na celu wskazanie optymalnego postępowania resocjalizacyjnego względem jednostki lub grupy wychowawczej ze wskazaniem etiologii (diagnozy), prognozy pedagogicznej, działań terapeutycznych oraz postpenitencjarnych względem osób społecznie niedostosowanych.Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej. W efekcie studenci uzyskają wiedzę umożliwiającą im praktyczne stosowanie technik i metod z zakresu specjalności studiów.Cele kształcenia:- przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat metodyk wychowania resocjalizującego jako najskuteczniejszej drogi do przemiany postaw antagonistyczno-destruktywnych u osób wykolejonych przestępczo,- zapoznanie z różnymi metodami oddziaływania resocjalizacyjnego,- ukazanie konieczności projektowania, realizacji oraz ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych na bazie dynamiki życia społecznego a w nim dynamiki procesów społecznych,- ukazanie rodzajów antropotechnik i kulturotechnik wykorzystywanych w resocjalizacji,- nauczenie samodzielnego opracowywania konspektu zajęć resocjalizacyjnych z wykorzystaniem antropotechnik i kulturotechnik. 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA:

Przegląd metod i technik pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej stosowanych w Polsce i na świecie.

Założenia teoretyczne oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Praktyczne zasady pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej.

Diagnoza komplementarna dla potrzeb projektów i programów oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Analiza wybranych narzędzi diagnostycznych.

Fazy i etapy przygotowania projektu oddziaływań.

Prognozy profilaktyczne i resocjalizacyjne. Weryfikacja prognoz.

Koncepcja indywidualnych programów resocjalizujących (IPR). Opracowywanie indywidualnych programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Weryfikacja programów.

Analiza i weryfikacja wybranych metod  i technik oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych - pedagogicznych, psychoterapeutycznych, socjoterapeutycznych, eklektycznych.

Uwarunkowania środowiskowe i psychologiczne stosowania konkretnych metod i technik profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Kontekst etyczny stosowania metod i technik profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Wybór metod i technik w zależności od rodzaju, przyczyn i objawów nieprzystosowania społecznego.

Praca metodyczna z indywidualnymi przypadkami.

Metody i techniki pracy grupowej.

Metody i techniki wspierania środowiska rodzinnego, rówieśniczego i lokalnego.

Pedagogiczne metody badania efektywności stosowania konkretnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Utrudnienia i zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne w realizacji procesu oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Syndrom odroczonego efektu.

Scenariusze zajęć profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Opracowywanie scenariuszy.

Projekty działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych - indywidualne scenariusze – symulacje.

Prezentacja procesu resocjalizacji w warunkach oddziaływań instytucjonalnych; zróżnicowane struktury organizacyjne zakładów karnych, zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodki adaptacyjne, inne.

Systemy wychowania resocjalizacyjnego.

Metody, zasady, strategie, procedury resocjalizacyjne.

Relacje wychowawca-wychowanek.

Formalna i nie formalna stratyfikacja wychowanków.

Dynamika grup wychowawczych.

Cechy i umiejętności wychowawcy. 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

- Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń konwersatoryjnych. Wykorzystywane są też metoda seminaryjna i dyskusji oraz metoda warsztatowa i projektów. Samokształcenie  i samodzielna lektura czasopiśmiennictwa pedagogicznego.

-Student będzie miał okazję do zaprezentowania swych osiągnięć w ćwiczeniach wykonywanych samodzielnie i w grupach. W konkretnej sytuacji dydaktycznej, w zależności od przekazywanych treści, mogą być wykorzystywane te treści nauczania, które gwarantują efektywność pedagogiczną, wśród nich: podające, eksponujące, praktyczne, problemowe.

- W ramach zajęć edukacyjnych stosowane są wszystkie formy organizacji pracy słuchaczy, tj. zbiorowa, grupowa, indywidualna. Metody pracy ze słuchaczami są różnorodne: wykład podający (z wykorzystaniem różnych technik wykładu), anegdota, metoda poszukujące (praca z tekstem i dyskusja) oraz metody poglądowe (inscenizacja, pokaz) 

 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

- Studenci powinni poznać metodykę wychowania resocjalizującego; poznać cele pracy resocjalizacyjnej, znać zasady wychowania resocjalizującego, metody i formy pracy i umiejętnie je wykorzystywać w projektach swych działań. Nacisk kładziony jest na kształtowanie postaw prozawodowych i deontologiczną stronę zawodu. Stosowana jest kontrola ewaluacyjna,  bieżąca osiągnięć studentów, panele dyskusyjne, omawianie i kontrola projektów zajęć, egzamin.

- Studenci potrafią operować ze zrozumieniem podstawową terminologią stosowaną w metodyce resocjalizacji i diagnostyce. Potrafią zaplanować procedurę badawczą z wykorzystaniem różnych rodzajów narzędzi badawczych, opracować oraz zanalizować i zaprezentować uzyskane wyniki badań w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej. Ocenie podlega frekwencja, aktywność przejawiana podczas ćwiczeń oraz sposób przedstawiania wybranego przez studentów zagadnienia i prace kontrolne.

- Ocena pracy studenta ma miejsce na każdych ćwiczeniach (pod względem przygotowania się do ćwiczeń i aktywności w zajęciach); cyklicznie (jednokrotnie lub dwukrotnie w trakcie semestru); w formie pisemnego kolokwium, a także w sytuacji samodzielnej pisemnej pracy studenta (esej na wybrany temat). Część wykładowa kursu zakończona jest egzaminem pisemnym. 

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

- Program nawiązuje do humanistycznego podejścia w ich projektowaniu. Odwołuje się więc do pragmatyzmu i fenomenologii, gdzie wiedza traktowana jest jako proces ciągłej zmiany, auczenie się rozwiązywaniem problemów, gdzie student jest badaczem, a nauczyciel osobą wspomagającą proces jego poznania i autokreacji zawodowej.

- W nauczaniu należy zwracać uwagę na wyrabianie sprawności służących do samodzielnego zdobywania wiadomości (formalizm dydaktyczny). Z zasad nauczania wyróżnić zasadę poglądowości i aktywizacji. Efektem każdych zajęć powinno być nabycie przez studenta odpowiednich umiejętności wykorzystania zdobytych wiadomości w praktyce.   

 

LITERATURA:

Ważniejsze pozycje literatury (do wyboru przez prowadzącego zajęcia) 

 1. Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Warszawa 2002.
 2. Bartkowicz Z., Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom i ofiarom agresji w zakładach resocjalizacyjnych, Lublin 1996.
 3. Borowski R. Wysocki D. Instytucje wychowania resocjalizującego, Płock, 2001.
 4. Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978.
 5. Górski S. Metodyka resocjalizacji, Warszawa,1985.
 6. Gurycka A., Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990.
 7. Kalinowski M., Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991.
 8. Benedyczak St., Jędrzejak K., Nowak B., Szczepaniak P., Urbańska L.:
Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej (część I i II) Kalisz 1995.
 1. Górski S.: Metodyka resocjalizacyjna. Warszawa 1982.
 2. Konopczyński M.: Twórcza resocjalizacja, Warszawa 1996
 3. Kozaczuk F., Urban B.: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów 2001
 4. Machel H.: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. Arche, Gdańsk 2003
 5. Pospiszyl K.: Resocjalizacja, Warszawa 1993
 6. Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna Warszawa 2000.
 7. Stochmiałek J. (red): Rozwój systemu opieki i resocjalizacji Częstochowa 1994.
 8. Urban B.: Zachowania dewiacyjne młodzieży Kraków 1997.

 Literatura uzupełniająca:

Materiały dydaktyczne w postaci zebranych scenariuszy zajęć profilaktycznych i resocjalizacyjnych, realizowanych w polskich placówkach wychowawczych: Ogniska Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Schroniska dla Nieletnich, Świetlice terapeutyczne, Zakłady Poprawcze, Zakłady Karne.  

Zmieniony ( Thursday, 13 September 2007 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.