Top Module Empty
Metodyka pracy w środowisku otwartym PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
IV/3
PRZEDMIOTMetodyka pracy w środowisku otwartym
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ60 godzin ćwiczeń - zaliczenie
ROK (SEMESTR)Rok I – (I i II) 
 CELE KSZTAŁCENIA:
  • zapoznanie się z rodzajami środowisk wychowawczych, formami, metodami i problemami pracy społeczno-wychowawczej w środowisku otwartym,
  • poznanie roli środowiska wychowawczego w procesie kształtowania się osobowości jednostki,
  • poznanie dysfunkcjonalności i wpływów destrukcyjne środowisk wychowawczych,
  • zapoznanie z metodyką pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym,
  • zapoznanie się z metodami, formami i technikami wychowania oraz kształcenie umiejętności ich poprawnego stosowania w praktyce.
 
MATERIAŁ NAUCZANIA:1.       Zagadnienia wprowadzające – metodyka pracy w środowisku otwartym.2.       Człowiek jako istota społeczna - wprowadzenie. Człowiek jako przedmiot badań. Poznawcza wartość człowieka. Istota człowieczeństwa.3.       Tożsamość społeczna - autonomia człowieka wobec społeczeństwa. Określenie sytuacji społecznej człowieka, mechanizmy kontroli społecznej, teoria roli społecznej.4.       Mechanizmy kontroli społecznej.5.       Środowisko społeczne jednostki - istota środowiska, cele i mechanizmy organizowania środowiska, cechy środowiska społecznego, zadania i funkcje środowiska.6.       Środowisko wychowawcze - definicja środowiska wychowawczego, rodzaje środowisk wychowawczych. Tworzenie się więzi społecznych.7.       Rodzina jako podstawowa instytucja wychowawcza - podstawowe pojęcia na temat rodziny. Cele i zadania rodziny. Typologia rodzin. Funkcje rodziny. 8.       Rodzina w procesie przemian - źródła i kierunki przemian rodziny. Teorie rozwoju rodziny. Praca zawodowa a rodzina.9.       Dezorganizacja i patologia rodziny - podstawowe dysfunkcje rodziny, przyczyny dezorganizacji, przyczyny rozpadu rodziny, wyznaczniki kryzysu w rodzinie.10.   Sakrum (religia) jako środowisko wychowawcze - rodzina instytucją religijną, sytuacja społeczno – moralna rodziny polskiej, katolicka koncepcja modelu rodziny.11.   Szkoła jako instytucja - formy struktury funkcjonowania szkoły, szkoła jako środowisko społeczne, strategie nauczycieli  i uczniów względem siebie.12.   Szkoła jako środowisko wychowawcze - systemy wychowania szkolnego, kultura uczniowska, osobowość wychowawcy, oczekiwania wobec nauczycieli.Zjawisko przemocy w szkole.13.   Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze - podział grup rówieśniczych, cechy grup rówieśniczych, organizacja grup, rola więzi w obrębie grup.14.   Pozaszkolne środowiska wychowawcze - placówki wspomagające rozwój, kierunki działań, działalność integracyjna organizacji, aktywność społeczności lokalnych.15.   Grupy rówieśnicze o charakterze destrukcyjnym.16.   Subkultury młodzieżowe.17.   Środowisko wychowawcze wsi i środowisko wychowawcze miast - wieś, miasto – analiza pojęć. Struktura wsi i struktura miasta. Kierunki przemian i rozwoju, cechy odrębności.18.   Zakład pracy jako środowisko wychowawcze - adaptacja społeczno zawodowa. Kultura pracy. Uczestnictwo w procesie pracy.19.   Resocjalizacja w środowisku otwartym. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:1.                   metody zgodne z konwencją akademicką: forma;                                              wykład,                                              prezentacja,2.                   metody zgodne z konwencją warsztatową, zorientowaną na uruchamianie mechanizmów zaangażowania: forma;                                  praca z tekstem,                                  grupy dyskusyjne,                                   grupy zadaniowe,                                  analiza przypadku,                                   „burza mózgów”,                                   praca indywidualna jednolita i zróżnicowana,                                   praca grupowa jednolita i zróżnicowana,                                  drama (odgrywanie scenek) itp. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Rozumienie istoty środowiska, mechanizmów organizowania się środowiska, zadań            i funkcji. Rozumienie podstawowych mechanizmów tworzenie się więzi społecznych. Rozróżnienie potocznej wiedzy funkcjonowania rodziny od wiedzy naukowej związanej    z celami i zadaniami rodziny, jej typologią oraz przyczynami patologii i dezorganizacji rodziny. Rozumienie podstawowych form struktury funkcjonowania szkoły, strategii nauczycieli i uczniów względem siebie. Umiejętność analizy zjawiska przemocy w szkole. Analiza relacji tworzenia się więzi w obrębie grup rówieśniczych. Rozumienie zasad-metod i technik oddziaływania na jednostkę i grupę w świetlicy środowiskowej. Umiejętność pracy wytwórczej w zajęciach grupowych w pracy z wychowankami. Umiejętność posługiwania się wybranymi metodami i formami w pracy w środowisku otwartym. Projektowanie własnych rozwiązań w pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym.            METODY OCENY;-         obecność na zajęciach,-         bieżąca ocena przygotowania słuchacza do zajęć na podstawie literatury,-         ocena aktywności na zajęciach,-         pozytywne zaliczenie kolokwium,-         przygotowanie konspektu zajęć z zastosowaniem metod i technik aktywizujących. Realizacja zajęć w grupie zgodnie z konspektem. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Świadomość postępowania – znajomość reguł umożliwiających poznanie najskuteczniejszych metod i środków osiągnięcia pożądanego stanu rzeczy daje szansę usunięcia zaburzeń w zachowaniu, hamuje nieprawidłowy przebieg rozwoju. „Pedagogika serca” nieodzowna w wychowaniu nie wystarczy do uzyskania oczekiwanych rezultatów. Potrzebna jest wiedza o prawach zachowania się ludzi. Gruntowna wiedza metodyczna, poparta dobrymi doświadczeniami pozwala naprawdę zrozumieć istotę problemu jednostki jak również zasad obejmujących funkcjonowanie w grupie dając gwarancję osiągania pozytywnych wyników wychowawczych. Umiejętność twórczego myślenia, łączącego się z tworzeniem, odkrywaniem, produkowaniem i formowaniem założeń. Nauczanie-uczenie oparte na pracy wspomagającej i rozwijającej spontaniczną aktywność i twórczą postawę. 
LITERATURA:1.       Adamski F.: Edukacja, rodzina, kultura, UJ, Kraków 19992.       Aronson E.: Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 19953.       Berger P. L.: Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 19884.       Dyczewski L.: Kultura polska w procesie przemian, Lublin 19935.       Dyczewski L.: Rodzina wobec transformacji systemowej w Polsce, „Polityka społeczna”, nr.2, 19936.       Furmanek W.: Człowiek-człowieczeństwo-wychowanie, Rzeszów 19957.       Hurlock E. B.: Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 19858.       Janowski A.: Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa 19959.       Jędrzejewski M.: Młodzież a subkultury.10.   Kawula S.: Dziecko w rodzinie ryzyka – zagrożenia socjalne.11.   Mika S.: Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 198712.   Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, ŻAK, Warszawa 200113.   Pilch T., Lepalczyk I.: Pedagogika społeczna, ŻAK, Warszawa 199514.   Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna.15.   Siemaszko A.: Granice tolerancji, PWN, Warszawa 199316.   Szczepański J.: Elementarne pojęcie socjologii, PWN, Warszawa 1988 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.