Top Module Empty
Emisja głosu PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
I / 8
PRZEDMIOT    Emisja głosu
SPECJALNOŚĆ    Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - studia zaoczne
WYMIAR ZAJĘĆ    30 godzin
ROK      I

CELE KSZTAŁCENIA

Zapoznanie z budową anatomiczną układów biorących udział w procesie mówienia.
Wyćwiczenie prawidłowej postawy podczas mówienia.
Ćwiczenie uruchomiania i prawidłowego wykorzystywania rezonatorów.
Wyuczenie i zautomatyzowanie oddechu dynamicznego.
Ćwiczenie oddychania torem piersiowo – brzusznym.
Doskonalenie swobodnego regulowania długości fazy wydechowej.
Doskonalenie umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
W przypadku istniejących wad artykulacyjnych indywidualne przedstawienie ćwiczeń korygujących wadę.
Wykonywanie różnorodnych ćwiczeń narządów artykulacyjnych.
Osiągnięcie słyszalności, czystości i wyrazistości artykulacyjnej.
Zapoznanie z zasadami higieny głosu ucznia i nauczyciela.
Poznanie rozwoju aparatu mowy od urodzenia aż po starość; jego higieny w zależności od okresu rozwoju.
Zapoznanie z przyczynami i objawami chorób głosu.
Ćwiczenie zbiorowego wymawiania tekstu wymagającego bezwzględnej karności i podporządkowania własnego ja wspólnocie.
Ćwiczenie artykulacji samogłosek i spółgłosek w izolacji, logotomach, wyrazach, zdaniach.
Wykonywanie ćwiczeń zmierzających do poprawy ostrości słuchu, relaksujących słuch.

MATERIAŁ NAUCZANIA
 I. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy mowy.

1.a. Budowa układu oddechowego i jego funkcja w procesie mowy:
prawidłowa postawa w trakcie emisji,
rodzaje oddychania
proces podparcia oddechowego.
 b. Ćwiczenia: uwagi na temat organizacji zajęć: bezpieczeństwo w trakcie ćwiczeń. Zachowywanie prawidłowej postawy w czasie emisji głosu. Nauka oddychania torem piersiowo – brzusznym, ćwiczenie procesu podparcia oddechowego.
2.a. Aparat fonacyjny: budowa i funkcje krtani, funkcja rezonatorów głosowych w procesie mówienia.
 b. Ćwiczenia: dalsze ćwiczenia podparcia oddechowego – „kierowanie dźwięku na maskę”: opis czynności, doskonalenie osadzania głosu w rezonatorach głowowych.
3.a. Aparat artykulacyjny: jego elementy, ich budowa i funkcje
 b. Ćwiczenia: ćwiczenie mięśni języka, warg i żuchwy, pierścienia zwierającego gardło, podniebienia miękkiego.

4.a. Aparat odbiorczy – narząd słuchu, słyszenie kostne i powietrzne. Funkcja słuchu w trakcie komunikacji, demonstracja działania korektora mowy.
 b. Ćwiczenia: ćwiczenie relaksacji słuchu, doskonalenie słuchu fonetycznego i fonemowgo.
5.a. Rola układu nerwowego w procesie językowego porozumiewania się.
 b. Ćwiczenia: ćwiczenia relaksacji, skupienia uwagi, dalsze doskonalenie dykcji.
II. Dykcja
    6.a. Zasady poprawnej wymowy samogłosek ustnych i nosowych.
 b. Ćwiczenia: poprawna artykulacja samogłosek w izolacji, logotomach, wyrazach, zdaniach.
7.a. Poprawna wymowa spółgłosek twardych i miękkich.
 b. Ćwiczenia: poprawna artykulacja spółgłosek w izolacji, logotomach, wyrazach, zdaniach.
8.a. Wymowa głosek w toku mowy – upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, uproszczenia, zbitki międzywyrazowe
 b. Ćwiczenia: doskonalenie wymowy (indywidualnie i zbiorowo), „łamańce językowe”.
III. Higiena głosu nauczyciela i ucznia
9.a. Rozwój i ochrona aparatu mowy dziecka.
 b. Ćwiczenia: doskonalenie dykcji, wydłużanie fazy wydechowej w trakcie np. recytacji.
10.a. Higiena głosu nauczyciela – wskazówki praktyczne.
 b. Ćwiczenia: przykłady minimum dykcyjnego.
11.a. Jak przeciwdziałać tremie – co można robić, a czego należy unikać.
 b. Ćwiczenia: sposoby relaksu, warsztaty emisji głosu w teatrze „Banialuka”.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Zaznajomienie się z budową anatomiczną aparatu mowy w celu pełniejszego i higienicznijszego posługiwania się nim.
    Zapoznanie z ogólnymi zasadami poprawnej wymowy samogłosek i spółgłosek w celu doskonalenia wymowy poszczególnych głosek w izolacji, logotomach, wyrazach, zdaniach.
    Wyrobienie nawyku rozćwiczenia aparatu mowy przed rozpoczęciem „pracy słowem”; samodzielne przygotowanie zestawu ćwiczeń.
    Uzyskanie niezbędnej elastyczności i siły poszczególnych narządów artykulacyjnych w trakcie ćwiczeń: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego; poznanie ćwiczeń relaksujących słuch i doskonalących słyszenie.
    Poznanie zasad higieny głosu nauczyciela i ucznia dotyczących poszczególnych okresów rozwoju mowy. Poznanie właściwości środowiska, które sprzyja pracy głosem.


WARUNKI ZALICZENIA

Zaliczenie z oceną po pierwszym roku.
Indywidualne przygotowanie zestawu ćwiczeń tzw. „niezbędnik człowieka mówiącego”
ćwiczenia oddechowe,
ćwiczenia artykulacyjne,
ćwiczenia emisyjne,
ćwiczenia relaksacji słuchu.
Aktywny udział w zajęciach.
Znajomość zasad higieny głosu
Przygotowanie i prezentacja 10 minutowego wystąpieniaLITERATURA

G. Łasiński, „Sztuka prezentacji”, Poznań 2000
Ch. Zacher, G. Grantel, „Do sukcesu przez mowę”, Warszawa 2001
E. M. Minczakiewicz, „Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia”, Kraków 1997
J. Kochanowicz, „ Podstawy recytacji i mowy scenicznej”, Warszawa 1961
B. Wierzchowska, „Wymowa polska”, Warszawa 1971
I. Michalak – Widera, „Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”, Katowice 1995
E. Markowska, „Uczymy się chuchać, dmuchać i oddychać prawidłowo”, Warszawa 1998
E. Markowska, „Izometryczne ćwiczenia warg, języka i żuchwy”, Warszawa 1998
I. Wójtowiczowa, „Logopedyczny zbiór wyrazów”, Warszawa 1991
Praca zbiorowa: „Foniatra kliniczna”, Warszawa 1998
D. Antos, G. Demel, I. Styczek, „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy“, Warszawa
G. Demel, „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”, Warszawa 1978
M. Pąchalska, „Afazjologia”, Kraków 1999
K. Słonecki, „Zasady kształcenia głosu”, Warszawa
H. Zielińska, „Kształcenie głosu”, Lublin 1998
D. Kustosik, „Dykcja – teksty do ćwiczeń dykcyjnych”, Wrocław 1982
Cz. J. Wojtyński, „Emisja głosu”, Warszawa
W.Brégy, „Elementy techniki wokalnej”, Warszawa 1974
P. Bojakowski, „ Kierowanie dźwięku na maskę”, Włocławek 1947
R. Heising, „Katechizm metodyczny nauczyciela śpiewu”, Poznań
W. Kochański, O. Koszutska, Z. Listkiewicz, „Sekrety żywego słowa – poradnik dla recytatorów”, Warszawa 1974
M. Kotrarczyk, „Podstawy sztuki żywego słowa”, Warszawa 1961
B. Racławski, „Podstawy poprawnej wymowy”, w: „Higiena głosu śpiewaczego”, Gdańsk 1995
B. Racławski, „Słuch fonemowy i fonetyczny”, Gdańsk 1991
I. Styczek, „Badanie i kształcenie słuchu fonematycznego” Warszawa
A. Mitrinowicz – Modrzejewska, „Fizjologia i patologia słuchu”, Kraków 1963
A. Mitrinowicz – Modrzejewska, „ Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy”, Warszawa
A. Suchanek, „Powszechne kształcenie głosu jako problem pedagogiczny”, Katowice 1994
T. Zaleski, „Aparat głosotwórczy a technika wokalna”, Warszawa
Praca zbiorowa pod redakcją T. Gałkowskiego, G. Jastrzębowskiej, „Logopedia”, Opole 1998
B. E. Gronbed i inni, „Zasady komunikacji werbalnej”, Poznań 2001
B. Toczyńska, „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk 1998
B. Broszkiewicz, J. Jarek, „Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy”, Wrocław 2003
B. Broszkiewicz, J. Jarek, „Teatr szkolny. Akcent, intonacja, intencje”, Wrocław 2004
Praca zbiorowa pod redakcją T. Gałkowskiego, G. Jastrzębowskiej, „Logopedia pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki”, Opole 2003
M. Oczkoś, „ Abecadło mówienia. Wstęp do nauki poprawnej wymowy”
D. Ostaszewska, J. Tambor, „Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego”, Warszawa 2002
Praca zbiorowa pod redakcją B. Rocławskiego, „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk
M. Rokitiańska, „Podstawy ortodoncji dla logopedów”, Bydgoszcz 2004
K. Datkun – Czerniak, „Logopedia. Jak usprawniać mowę dziecka – poradnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców”
Z. W. Brześkiewicz, „Super słuchanie. Jak słuchać i być słuchanym”, Warszawa 1998

Zmieniony ( Thursday, 13 March 2008 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.